Nieuwe ruimtelijke omgevingsregels. Een verbetering?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alle bestaande wet- en regelgeving over de leefomgeving vervangt. Het doel van deze wet is om het omgevingsrecht overzichtelijker en begrijpelijker te maken, zodat de uitkomst voorspelbaarder wordt. De wet biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk, waardoor gemeenten en provincies beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden en behoeften. Bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving worden nu ook aspecten als milieu, water, natuur, erfgoed en gezondheid meegenomen.

Burgers betrekken

Een belangrijk doel is het betrekken van burgers en belanghebbenden bij de besluitvorming. Dit wordt ondersteund door digitalisering van informatie over de leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet is echter meerdere keren uitgesteld vanwege de complexiteit ervan. Op dit moment is de nieuwe invoeringsdatum vastgesteld op 1 januari 2024.

De implementatie van de wet is een langdurig proces waarbij alle betrokken partijen, waaronder overheden en andere organisaties, moeten leren en zich moeten aanpassen aan de nieuwe regels. Ondersteuning wordt geboden in de vorm van handreikingen, modelinstrumenten en opleidingen om een soepele overgang mogelijk te maken.

Per 1 januari 2024 in werking

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer bepaald dat de Omgevingswet definitief per 1 januari 2024 in werking treedt. Het streven is om een integrale aanpak te bevorderen, waarbij vraagstukken over de leefomgeving niet per sector worden benaderd. Het nieuwe stelsel biedt mogelijkheden voor gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling, wat belangrijk is voor grote uitdagingen zoals woningbouw, energietransitie, infrastructuur, landbouw en natuur.

Advocaten en bouwrechtexperts zullen zich moeten verdiepen in het nieuwe stelsel en de nieuwe mogelijkheden die het biedt. Hoewel de Omgevingswet beoogt vereenvoudiging en eenheid te brengen, kan flexibiliteit per locatie leiden tot verschillende regels per gemeente. Het is dus nog onduidelijk in hoeverre er daadwerkelijk verandering zal plaatsvinden.

Wat verandert er met de invoering van de nieuwe omgevingswet?

In het nieuwe stelsel worden vergunningsaanvragen beoordeeld op bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit, waarbij belangenafweging plaatsvindt. Participatie van belanghebbenden wordt gestimuleerd om meningen en inbreng te verzamelen voor besluitvorming. Gemeenten kunnen aanvullende regels stellen binnen de kaders van de Omgevingswet.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de Omgevingswet daadwerkelijk meer flexibiliteit en mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld het bouwen en verbouwen van woningen.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp vindt u in de blog op onze site.

Parmentier Advocaten

Mr. B. Parmentier
parmentier@parmentieradvocaten.nl
023-531 3111