Privacy Statement

Direct advies?Stel uw vraag
PRIVACYVERKLARING

De Vereniging van Huis Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

De Vereniging respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website Huis Advocaten.nl. De Vereniging spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de privacyverklaring zijn beschreven.

Waarom verwerken wij uw gegevens

De Vereniging gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u op de website verstrekt uitsluitend voor de administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening.

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische intakebalie welke u kunt bereiken op het telefoonnummer dat is vermeld op de website.

De administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij de Vereniging aangesloten huis-advocaten, de dienstverleners.

De dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand.

Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering waaronder administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen.

Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatie-doeleinden, waaronder het beheren van de website van Huis Advocaten. Wij doen dit in verband met het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Huis Advocaten, van onze cliënten en van derden.

Voor de Vereniging is het noodzakelijk te weten welke onderdelen van haar website het meest bezocht worden en naar welke van de door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter verkrijging van die informatie verzamelt de Vereniging informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het de Vereniging mogelijk de website en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van die informatie u te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

De website bevat mogelijke links naar websites van andere organisaties en de websites van derden. De websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening of één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. Van belang is daarbij te vermelden, dat wij voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken conform deze privacyverklaring. Zo maken wij voor de afhandeling van verzoeken voor juridische dienstverlening gebruik van:

De Nationale AdviesBalie
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR Apeldoorn
055-5395 655
info@nab.nl
KvK-nummer 342 22 867

De Nationale AdviesBalie hanteert een eigen privacyreglement, te vinden op www.nab.nl/sitemap/privacy/.

Met De Nationale AdviesBalie hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 4 sub 8 AVG.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

U hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om ons te verzoeken om de gegevens te wissen. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met ons per e-mail:

Huis Advocaten
info@huisadvocaten.nl
KvK-nummer 01100522

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom deze webpagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.