Veelgestelde vragen

Direct advies?Stel uw vraag
113 resultaten

Als de bestuursrechter in mijn voordeel beslist, krijg ik dan het griffierecht vergoed?

Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, wordt het griffierecht dat u aan het begin van de procedure heeft betaald, aan u vergoed. Dat gebeurt door het bestuursorgaan. Zo betaalt de gemeente het griffierecht terug, als uw beroep tegen een besluit van het college van burgemeester & wethouders gegrond wordt verklaard.

Als de gemeente de weg openbreekt, kan ik daar tegen in beroep gaan?

Nee, u kunt niet tegen iedere handeling van een overheidsorgaan in beroep gaan. Het openbreken van een weg is een feitelijke handeling, waaraan geen besluit ten grondslag ligt. U kunt alleen bezwaar maken en later in beroep gaan tegen besluiten.

Als er een uitspraak in hoger beroep is gedaan, kun je dan nog verder procederen?

Is er in hoger beroep een uitspraak geweest, dan bestaat er geen mogelijkheid om de zaak inhoudelijk door een andere rechter te laten behandelen. Wel is het mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is ons hoogste rechtscollege. De Hoge Raad bekijkt alleen of het gerecht dat de beslissing heeft genomen het recht juist heeft toegepast en of er aan alle vormvoorschriften is voldaan die de wet oplegt. De Hoge Raad behandelt (de feiten van) de zaak dus niet opnieuw. Als de Hoge Raad vindt dat het recht niet goed is toegepast en/of dat niet aan alle vormvoorschriften is voldaan, dan verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar de rechter. Die rechter moet dan rekening houden met het oordeel van de Hoge Raad.

Als het bedrijf waar ik werk is overgenomen door een nieuwe eigenaar, behoud ik dan mijn huidige arbeidsovereenkomst?

Als het bedrijf wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, dan blijven de rechten en plichten van de medewerkers, die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst, gelden ten opzichte van de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het niet nodig dat de werknemers met de nieuwe werkgever nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten, de overgang gebeurt namelijk van rechtswege. Er gelden wel enkele uitzonderingen met betrekking tot pensioen- en spaarregelingen.

Als ik het niet eens ben met een beslissing van de gemeente, kan ik dan naar de rechter stappen?

Nee, u moet eerst een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De gemeente moet dan een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Als voor u de 'beslissing op het bezwaar' negatief is, is het mogelijk om bij de bestuursrechter in beroep te gaan. De bestuursrechter kijkt of de gemeente een juridisch juiste beslissing heeft genomen. Soms kunt u het bezwaarschrift overslaan en rechtstreeks in beroep gaan bij de rechter, bijvoorbeeld bij besluiten waarbij een openbare voorbereidingsprocedure heeft plaatsgevonden.

Als ik meedoe aan een staking, houd ik dan het recht op mijn loon?

Nee, als u staakt heeft u geen recht op doorbetaling van uw loon

Als ik meedoen aan een staking, kan mijn werkgever mij dan ontslaan?

Nee, staking is geen dringende reden als nodig voor ontslag op staande voet.

Als ik schade ondervind door overheidsbeleid, kan ik dan een zaak bij de rechter indienen?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn verschillende mogelijkheden die afhankelijk zijn van de feiten. Soms kan een schadeclaim worden ingediend bij het bestuursorgaan. Als het overheidsorgaan beslist om de schade niet te vergoeden, kunt u een bezwaarschrift tegen die beslissing indienen bij het overheidsorgaan. Als ook op dit bezwaarschrift een voor u negatieve beslissing valt, kunt in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Als ik word opgeroepen om te getuigen in een strafzaak, moet ik dan per se verschijnen?

Ja, u moet als getuige altijd verschijnen. Dat kan bij een verhoor door de onderzoeksrechter, de rechter-commissaris. Maar ook bij de rechtszitting. In beide gevallen wordt u onder ede gehoord en bent u verplicht de waarheid te spreken.

Bezoek aan de rechtbank

Als beide partners het niet eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsverzoek, komt er een zitting bij de rechtbank. Beide partijen hebben ieder hun eigen advocaat nodig.

Bij welke instantie kan ik in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter kunt u in bepaalde gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Bij geldvorderingen moet het dan wel om een bedrag van minimaal €1750,- gaan. Hiervoor geldt in het algemeen een termijn van drie maanden. U heeft hiervoor altijd een advocaat nodig.

Bij welke rechter moet ik zijn als ik een rechtszaak tegen de overheid wil beginnen?

U gaat in beroep bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Er zijn negentien rechtbanken verspreid over Nederland. U gaat in beroep bij de rechtbank van het gebied waarin uw woonplaats ligt. Het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen is verplicht te vermelden of tegen het besluit beroep mogelijk is en bij welke rechter u moet zijn.

De overheid kan ook (civielrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld. Afhankelijk van de hoogte van de vordering kan een vordering worden ingesteld bij de kantonrechter (tot € 5000) of bij de sector civiel van de rechtbank (vanaf € 5000).

Bij welke rechter moet ik zijn als ik in beroep wil gaan tegen een besluit van de overheid?

U kunt beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Er zijn negentien rechtbanken verspreid over Nederland. U gaat in beroep bij de rechtbank van het gebied waarin uw woonplaats ligt. Het bestuursorgaan dat een besluit heeft genomen, is verplicht te vermelden of tegen het besluit beroep mogelijk is en bij welke rechter u moet zijn.

Binnen welke termijn moet ik een beroep tegen een overheidsbesluit indienen?

Voor het indienen van een beroepschrift geldt een termijn van zes weken. Wanneer u uw beroepschrift niet binnen deze termijn indient, kan uw beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. De rechtbank komt dan niet aan een inhoudelijke beoordeling van uw standpunt toe. De zes weken termijn geldt niet bij beroep tegen het niet of niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.

Er wordt in een personeelsadvertentie om een winkeljuffrouw of meisje gevraagd en een sollicitant wordt afgewezen omdat hij een man is. Is dit verboden discriminatie?

Een werkgever mag slechts dan in een personeelsadvertentie onderscheid maken tussen mannelijke of vrouwelijke werknemers wanneer hij hiervoor een goede reden heeft. Dit is onder andere het geval bij het zoeken naar een mannequin, of acteur voor een bepaalde rol.

Geen bezoek aan de rechtbank

Er vindt geen zitting bij de rechtbank plaats indien beide partijen een gemeenschappelijk verzoek hebben ingediend. Als één van u een eenzijdig verzoek indient en de ander maakt daar geen bezwaar tegen, komt er ook geen zitting.

Gelden er andere regels voor kamerhuur?

Ja, maar alleen bij zogenaamde hospitakamers. Daarbij gelden de eerste negen maanden van een huurovereenkomst als proeftijd. Binnen die tijd kan de verhuurder zonder opgaaf van redenen de huur opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minstens drie maanden. Nadat de proeftijd is afgelopen geldt de normale huurbescherming.

Heb ik bij de bestuursrechter een advocaat nodig?

U kunt in beroepszaken voor de bestuursrechter zelf procederen. U kunt zich echter ook laten vertegenwoordigen door een ander. Deze treedt dan als uw gemachtigde op. Bij het instellen van beroep dient een gemachtigde een volmacht over te leggen waaruit blijkt dat hij gerechtigd is voor u beroep in te stellen. Dat hoeft niet als hij een advocaat is. Onder professionele gemachtigden vallen vakbondsjuristen, advocaten, juristen van het Bureau Rechtshulp, een juridisch adviesbureau en een rechtsbijstandverzekeraar.

Heb ik recht op vakantiebijslag wanneer ik ziek ben?

Wanneer een werknemer ziek is, is de werkgever in principe verplicht om het loon en het daarbij behorende vakantiegeld gewoon uit te betalen. Wanneer de werkgever niet meer verplicht is om het loon door te betalen, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer aansprak kan maken op een uitkering van ziekengeld door het UWV. Het UWV betaalt hierbij geen vakantiegeld uit. Een andere mogelijkheid is, dat de werknemer in de WIA komt. In dat geval hoeft de werkgever geen vakantiegeld te betalen, maar wordt dit eenmaal per jaar door het UWV gedaan.

Heb je een advocaat nodig als je naar de kantonrechter gaat?

Het is niet verplicht. Wel is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat of een deurwaarder. In de procedure bij de rechtbank is een advocaat wel verplicht.

Heb je voor een kort geding altijd een advocaat nodig?

Nee. Voor een kort geding bij de kantonrechter is geen advocaat nodig. Als gedaagde partij in een kort geding bij de rechtbank heb je ook geen advocaat nodig. Wel is het vaak verstandig een advocaat in de arm te nemen.

Heeft u een advocaat nodig bij een echtscheiding?

Een advocaat is altijd nodig bij een echtscheiding. Ook als u er samen in goed overleg uit kan komen. Alleen een advocaat is bevoegd een scheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Het bedrijf is overgenomen en mijn contract is stop gezet. Kan de werkgever dit zomaar doen?

Indien de onderneming is overgenomen zal de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst moeten voortzetten. De nieuwe werkgever kan de arbeidsovereenkomst wel daarna beëindigen door de opzeggronden in de wet met daarbij de ontslagvergunning van het CWI.

Het bedrijf waar ik werkte is failliet gegaan, maar nu is er een doorstart met een nieuwe eigenaar. Heb ik het recht om daar weer te werken?

Bij een doorstart na faillissement neemt de nieuwe eigenaar niet van rechtswege de contracten met de oude werknemers over. De nieuwe werkgever is na faillissement dus niet verplicht u daar weer te laten werken, en als hij u toch een arbeidscontract aanbiedt, dan kan dit anders zijn dan uw oude contract.

Hoe begin ik een procedure bij de rechter?

De meeste civiele procedures beginnen met een dagvaarding. De eiser laat een advocaat die ingeschreven staat bij de rechtbank, een dagvaarding aan de andere partij uitbrengen. In de procedure bij de kantonrechter kan de eiser ook 'in persoon', dat wil zeggen zonder advocaat, procederen. De deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de gedaagde. In de dagvaarding kan de gedaagde lezen wat de eiser van hem wil en op welke datum hij voor de rechtbank moet verschijnen.
De procedures bij de sectoren kanton en civiel worden uitvoerig beschreven in rolreglementen die voor alle rechtbanken gelden.

Hoe bereik ik dat hangende mijn procedure het besluit niet wordt uitgevoerd?

Ondanks dat u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, kan het bestuursorgaan zijn besluit in principe toch uitvoeren. Uw bezwaar of beroep heeft namelijk in het algemeen geen 'schorsende werking'. Wilt u bereiken dat het besluit waarmee u het niet eens bent, voorlopig niet mag worden uitgevoerd? Dan kunt u de president van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen door dit besluit te schorsen. Een voorlopige voorziening kunt u ook vragen als uw aanvraag is geweigerd en u er groot belang bij heeft snel te weten of die weigering terecht is. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er bezwaar is gemaakt, of beroep is ingesteld. Verder geldt dat er een spoedeisend belang moet zijn. Op een verzoek om een voorlopige voorziening wordt snel beslist, meestal binnen enkele weken, maar bij grote spoed ook wel binnen enkele dagen of uren. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Hoe dient een verhuurder de huur op te zeggen?

De verhuurder dient schriftelijk, aangetekend en minimaal drie maanden van te voren de huur op te zeggen. In deze brief moet hij een van de zes mogelijke redenen tot opzegging aanvoeren. Indien er medehuurders zijn, moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen van de verhuurder.

Hoe kan ik kennisnemen van wrakinguitspraken?

Regelmatig worden uitspraken van wrakingskamers op deze site gepubliceerd, soms in een wrakingdossier. Alle gerechten hebben een Wrakingsprotocol. Je kunt dit protocol vinden onder de reglementen van elk individueel gerecht. Alle gerechten stellen jaarlijks een Jaarverslag Wrakingen op. Hierin kunt u lezen hoe vaak er wordt gewraakt en welke uitspraken de wrakingskamer heeft gedaan.

Bron: www.rechtspraak.nl

Hoe lang duurt het voordat de rechter bij een rechtbank een uitspraak doet?

Dat verschilt per soort zaak. Na de behandeling van een civiel kort geding doet de rechter over het algemeen binnen veertien dagen uitspraak. Maar als het nodig is, doet de kort geding rechter onmiddellijk na behandeling van de zaak een uitspraak. De civiele bodemprocedure vergt meer tijd. Het streven is om binnen vier weken (kanton) of zes weken (rechtbank) na het sluiten van de behandeling vonnis te wijzen. Bij strafzaken wordt uiterlijk veertien dagen na de behandeling van de zaak uitspraak gedaan. De politierechter doet in de regel meteen na behandeling van de zaak een mondelinge uitspraak. De bestuursrechter moet binnen zes weken na behandeling van de zaak een schriftelijke uitspraak doen. Soms doet de rechter meteen mondeling uitspraak. In bepaalde gevallen is een versnelde behandeling van een bestuurszaak mogelijk, en de rechter zal dan ook sneller uitspraak doen. Bij een voorlopige voorziening, het kort geding in het bestuursrecht, wordt binnen enkele weken beslist. Maar als het nodig is, kan het ook binnen enkele uren.

Hoe lang kan een civiele procedure bij de rechtbank duren?

Een civiele procedure duurt in principe één jaar. De rechtzoekende moet er rekening mee houden dat die termijn overschreden kan worden wegens aanhouding van de zaak (op verzoek van de partijen of als de rechter dat bepaalt).

Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan?

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. U doet dat door het indienen van een bezwaarschrift. Daar moet het volgende in staan: - uw naam en adres - de datum - een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt - de reden waarom u het niet eens bent met het besluit - handtekening.
Als het bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bestuursorgaan komt dan niet aan een inhoudelijke beoordeling van uw bezwaren toe. Het bestuursorgaan moet u wel in de gelegenheid stellen een onvolledigheid in uw bezwaarschrift te herstellen.

Hoe vaak mag een zaak door de rechter worden aangehouden?

Daar gelden geen termijnen voor. Een zaak kan dus een aantal keer worden aangehouden. Wel moet de rechtbank of het hof een redelijke termijn in acht houden.

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Een verzoekschrift dient samen met de partner ingediend te worden. Indien een gezamenlijk verzoek niet mogelijk is, kan er een eenzijdig verzoek ingediend worden.
Bij een eenzijdig verzoek zorgt de advocaat dat er binnen veertien dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift via een deurwaarder bij de andere partij wordt bezorgd.

Hoe vraag ik een echtscheiding aan?

U begint een echtscheidingsprocedure met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt.

Hoe wordt uitspraak gedaan?

De wrakingskamer doet schriftelijk en gemotiveerd z.s.m. maar uiterlijk binnen twee weken uitspraak. De beschikking wordt aan alle personen toegezonden, die bij de zaak betrokken zijn.. Regelmatig worden uitspraken van de wrakingskamer op deze site gepubliceerd.

Bron: www.rechtspraak.nl

Hoe wraak je een rechter?

Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen.

Schriftelijk voor aanvang van de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter partijdig vindt en deze wil wraken.

Mondeling ter zitting
De rechtzoekende licht het verzoek toe en vraagt het verzoek in het verslag van de zitting (het procesverbaal) te vermelden. Dit kan zowel bij aanvang van de zitting als tijdens de zitting gedaan worden.

Schriftelijk na de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter op zitting partijdig vond en deze alsnog wil wraken.

Een verzoek tot wraking kan niet worden ingediend nadat er uitspraak is gedaan.

Bron: www.rechtspraak.nl

Hoe zeg ik als huurder de huur op?

U dient zich te houden aan de opzegtermijn opgenomen in de huurovereenkomst dan wel vastgelegd in de wet. Het kan gaan om een minimum van één maand en een maximum van drie maanden.

Opzegging moet schriftelijk per aangetekende brief. Indien de huur voor een bepaalde periode is aangegaan, is opzegging pas mogelijk nadat die periode is verstreken.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

In principe heeft u recht op minimaal viermaal het bedongen arbeidsdagen per week. In een individuele – collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen boven op de wettelijke vakantiedagen extra dagen worden gegeven. Dit moet specifiek in de overeenkomst zijn overeengekomen.

A is in dienst van B. A werkt vijf dagen in de week. Hierdoor heeft hij recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar (4 x 5 werkdagen)

Ik ben gedaagde in een procedure bij de kantonrechter. Op de dagvaarding staat dat ik schriftelijk verweer kan indienen, uiterlijk op de zitting. Wat houdt dat in?

U kunt uw verweer zowel van tevoren indienen als naar de zitting meenemen. Het verweerschrift dient in tweevoud te worden verstuurd en gericht te worden aan de griffie van de betreffende rechtbank.

Ik heb een algemene vraag over rechtspraak/juridische procedures/wetgeving

Via Postbus 51, de informatiedienst van de overheid, kunt u vragen voorleggen.

Ik heb een contract voor bepaalde tijd en deze wil ik eerder opzeggen, kan dat?

In principe kunt u een contract voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, omdat deze doorloopt tot een bepaalde datum. Indien in de overeenkomst staat beschreven dat de arbeidsovereenkomst wel tussentijds kan worden beëindigd dan zal de werknemer en werkgever zich aan een opzegtermijn moeten houden welke in de arbeidsovereenkomst staat vermeld. Indien er in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen dan is het niet mogelijk. Indien de werknemer c.q werkgever toch van de overeenkomst af willen kan er een schadevergoeding uit deze opzegging voorkomen in verband met het niet naleven van de contractuele verplichting welke is aangegaan voor een bepaalde periode.

Ik heb een proeftijd in mijn contract staan, wat houdt dat in?

Een proeftijd moet altijd schriftelijk staan beschreven, want anders is de proeftijd niet geldig. De proeftijd heeft geen minimumtermijn, maar wel een maximum. Voor arbeidsovereenkomst korten dan 2 jaar is het 1 maand, tenzij in de CAO staat beschreven dat 2 maanden mag. Langer dan 2 maanden is echt niet toegestaan. In deze periode is het de bedoeling dat de werkgever en werknemer elkaar leren kennen. Indien er geen goede relatie tot stand komt, of omdat het niet werkt vanuit beide kanten kunnen de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder enige reden te geven. Een termijn is eveneens niet van toepassing. Indien er wordt opgezegd nadat de proefperiode heeft plaats gevonden dan gelden de opzeggronden voor beide partijen.

Ik heb een vraag over een boete

Kijk op www.om.nl, de site van het Openbaar Ministerie.

Ik heb me ziek gemeld maar ik word niet doorbetaald, kan dat?

In principe zal de werkgever u moeten doorbetalen. Echter de werkgever kan wachtdagen hebben ingesteld. Dit staat in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. De wachtdagen mogen maximaal 2 dagen zijn. Deze 2 dagen zijn dan voor de werknemer zelf. De dagen daarna zal de werkgever gewoon uw uren, welke uw normaal ook zou hebben gewerkt, moeten uitbetalen.

Ik heb mijn product al 5 keer ter reparatie naar de verkoper gebracht. Kan ik mij beroepen op niet- goed-geld-terug?

Ja, na ongeveer 3 keer (het aantal is afhankelijk van het product en de situatie) mag je om een nieuw product vragen. Biedt hij geen vervanging aan dan mag je zoals gezegd de overeenkomst ontbinden en je geld terug eisen.

Ik heb mijn product voor reparatie terug gebracht, want het werkte niet naar behoren. Nu brengt de verkoper de kosten van de reparatie bij mij in rekening. Moet ik de rekening nu betalen?

Als het product binnen zes maanden kapot ging en de verkoper kan niet bewijzen dat dit door jouw fout is gebeurd, mag hij de kosten niet bij jouw in rekening brengen. Is het product na langer dan 6 maanden kapot gegaan (en is er geen garantie van toepassing) dan moet jij bewijzen dat het niet door jouw fout komt. Is dat het geval, dan hoef je niet te betalen.

Ik heb nu drie maal een arbeidsovereenkomst ontvangen voor bepaalde tijd. Hoe vaak mag dit nog gebeuren of wordt deze omgezet in onbepaalde tijd?

Tussen de werkgever en de werknemer ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er sprake is van meer dan drie opeenvolgende contracten. Of indien de contracten bij elkaar meer dan drie jaar betreffen. Tussen de contracten mag er niet meer dan drie maanden zitten. Indien dit wel het geval is dan is de keten doorbroken en zal het gehele opnieuw plaatst moeten vinden.

Ik heb van de verkoper een product gekregen die anders is dan dat ik besteld heb. De verkoper zegt dat het product precies hetzelfde is het product dat ik besteld heb?

Ja, het product is zogezegd “non-conform”. Dat houdt in dat het niet de eigenschappen bezit dat je mocht verwachten en dat is in dit geval het geval. Had de verkoper bij de bestelling al gezegd dat het product iets afweek van de bestelling dan kan je geen beroep doen.

Ik krijg nu van mijn werkgever voor de vierde keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden. Mag dat?

Er kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. De vierde arbeidsovereenkomst geldt dan automatisch voor onbepaalde tijd.

Ook geldt dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in totaal niet langer mogen duren dan drie jaar. Indien bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor twee jaar is aangegaan en vervolgens weer een arbeidsovereenkomst voor twee jaar wordt gesloten, wordt deze laatste arbeidsovereenkomst na drie jaar automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ik wil weten of ik een strafblad heb

Kijk op www.cjd.nl, de site van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie.

Ik zoek een rechterlijke uitspraak

Kijk in de databank op Rechtspraak.nl. Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, kunt u de rechtbank (of het gerechtshof) vragen om een afschrift van het vonnis. Om privacyredenen kan de rechtbank beslissen geen inzage te geven.

In welk arrondissement ligt mijn woonplaats?

In de Wet op de rechterlijke indeling staan per arrondissement alle gemeenten opgesomd. De wet kunt u zelf nalezen op de site www.overheid.nl , via de link ‘wet- en regelgeving’.

In welke situaties is een kort geding de beste oplossing?

In spoedeisende zaken kunt u een voorlopig oordeel van de kortgedingrechter vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om ontruiming of een straatverbod. De zaak mag niet te ingewikkeld zijn; dat betekent bijvoorbeeld dat er niet te veel getuigen en deskundigen kunnen worden opgeroepen. De uitspraak vindt uiterlijk binnen veertien dagen plaats en is eigenlijk voorlopig. Hierna kunnen partijen door middel van een gewone civiele rechtbankprocedure, de zogenaamde bodemprocedure, een definitieve uitspraak verlangen.

Is de zitting van de wrakingskamer openbaar?

De zitting van de wrakingskamer is in beginsel openbaar. Voor bestuursrechtelijke en civiele zaken is dit vastgelegd in de artikelen (8:26 Awb respectievelijk 27 Rv). In strafzaken is geen behandeling ter openbare zitting voorgeschreven (artikel 515 Sv). Bij de meeste rechtbanken geldt dan als het uitgangspunt: een tijdens een openbare zitting ingediend wrakingsverzoek wordt in het openbaar behandeld en omgekeerd; een tijdens een besloten zitting ingediend verzoek, wordt behandeld op een besloten zitting.

Bron: www.rechtspraak.nl

Is het beroep bij de bestuursrechter kosteloos?

Het beroep is niet kosteloos. U moet een bijdrage in de kosten van de rechtspraak betalen. Deze bijdrage wordt griffierecht genoemd. Nadat u een beroepschrift hebt ingediend, stuurt de griffier van de rechtbank u of uw advocaat een rekening voor het griffierecht. Als u het griffierecht niet betaalt, of niet tijdig betaalt, loopt u het risico dat de rechtbank uw zaak niet inhoudelijk zal behandelen.

Is het nodig van tevoren al afspraken te maken over de kinderen?

Ja, de wet bepaalt dat een aantal zaken geregeld moéten zijn, zoals waar de kinderen wonen, wie wanneer voor hen zorg draagt. Het is raadzaam om in een vroeg stadium afspraken te maken. Hierdoor kunnen problemen voorkomen worden.

Is het slim om bij een overtreding de boete niet te betalen en de zaak voor te laten komen bij de rechter?

Een boete is eigenlijk een transactievoorstel van de officier van justitie. Als u de boete betaalt, ziet de officier af van verdere strafvervolging. Daar komt dus geen rechter aan te pas. Als u de zaak laat voorkomen, kan de rechter hetzelfde bedrag als boete opleggen, maar ook een hogere of lagere boete opleggen. De rechter laat in zijn beslissing verscheidene factoren meewegen, die per zaak kunnen verschillen. Het is in zijn algemeenheid dus niet te zeggen of u beter het transactievoorstel kunt betalen of de zaak beter kunt laten voorkomen bij de rechter. Als het tot een veroordeling komt, kan het zijn dat daarvan aantekening wordt gemaakt in de justitiële documentatie.

Kan een rechter meerdere malen worden gewraakt?

Ja, een rechter kan in verschillende rechtszaken worden gewraakt. Ook in dezelfde zaak kan dit meerdere malen gebeuren, maar dan zal het moeten gaan om andere feiten en omstandigheden die pas later bekend zijn geworden. Wraking mag echter geen middel zijn om het verloop van rechtszaken te rekken.

Bron: www.rechtspraak.nl

Kan ik de bestuursrechter vragen om veroordeling in de proceskosten?

Het bestuursorgaan kan worden veroordeeld tot het betalen van uw proceskosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die u maakt voor het inschakelen van een professionele rechtsbijstandverlener. Maar het kan ook gaan om reis- en verblijfskosten, verletkosten, en bijvoorbeeld kosten van internationale telefoongesprekken.

Kan ik de gemaakte (kanton)gerechtskosten op de tegenpartij verhalen?

Ja, als de rechter u in het gelijk stelt, zal hij de tegenpartij veroordelen tot vergoeding van de door u gemaakte kosten zoals deurwaardersexploot, eventueel buitengerechtelijke incassokosten en griffierechten. Besluit de gedaagde te betalen, nadat deze een dagvaarding heeft ontvangen, maar voordat de zitting heeft plaatsgevonden? Dan kan de eiser de dagvaarding gewoon aanbrengen en de (kanton)rechter laten weten dat de hoofdsom is betaald, maar de kosten niet. De (kanton)rechter zal dan in het algemeen een kostenveroordeling uitspreken. De kosten voor een advocaat worden slechts deels vergoed.

Kan ik de huurprijs laten toetsen door de huurcommissie?

Ja dat kan. De huurcommissie waardeert het gehuurde aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel stelsel. Een mogelijke conclusie na toetsing zou kunnen dat u teveel betaald en dat de huur verlaagd dient te worden. Bij de aanvraag tot beoordeling dient het termijn van zes maanden na het ingaan van de huurovereenkomst scherp in de gaten gehouden te worden.

Kan ik een klacht indienen bij de rechtbank zonder in hoger beroep te gaan?

Dat kan. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat het gerecht of iemand die daar werkt u niet correct heeft behandeld. Dat kan het geval zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak. Of als u van mening bent dat u niet correct te woord bent gestaan door personen die werken bij het gerecht. Het kan ook zijn dat u klachten heeft over de bereikbaarheid van het gerecht of de medewerkers. Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter kunt u daarover geen klacht indienen. Meestal kunt u daartegen in beroep gaan bij een 'hogere' rechter.

Kan ik in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van de bestuursrechter?

Betreft het een zaak over de sociale zekerheid of een ambtenarenkwestie, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. In andere gevallen kunt u in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Onder de uitspraak van de rechtbank staat vermeld of u in hoger beroep kunt en bij welke hogerberoepsrechter u moet zijn.

Kan ik mijn griffierecht vergoed krijgen als het bestuursorgaan alsnog aan mijn bezwaren tegemoet komt?

Ja, als u een beroepszaak begint tegen een besluit van een bestuursorgaan en intussen komt het bestuursorgaan toch tegemoet aan uw bezwaar, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht. U moet dan zelf een schriftelijk verzoek hiervoor indienen bij het bestuursorgaan.

Kan ik schadevergoeding vragen aan de bestuursrechter?

Als uw beroep gegrond wordt verklaard, kunt u de rechtbank vragen u een schadevergoeding toe te kennen. De rechtbank kan u alleen een schadevergoeding toekennen als is voldaan aan de volgende voorwaarden: - u hebt uitdrukkelijk om een schadevergoeding gevraagd; - het besluit van het bestuursorgaan wordt geheel of gedeeltelijk vernietigd; - u hebt als gevolg van het vernietigde besluit schade geleden; - het bestuursorgaan is daarvoor aansprakelijk. Soms staat de hoogte van de geleden schade al vast op het moment van de uitspraak. Als dat zo is, kan de rechter het bedrag van de schadevergoeding in de uitspraak opnemen.

Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Ja de werknemer kan zijn overige vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Hierdoor zal er in het nieuwe jaar eerste de oude vakantiedagen worden opgenomen en daarna de nieuwe vakantiedagen van het jaar. De verjaringstermijn van de vakantiedagen is 5 jaar.

Kan ik zorgen dat mijn bestuurszaak versneld wordt behandeld?

Als uw zaak spoedeisend is, kan de rechtbank beslissen uw zaak versneld te behandelen. Dit betekent dat termijnen binnen de procedure worden ingekort om sneller tot de zitting en de uitspraak te komen. U kunt om een versnelde behandeling vragen. U moet daarbij dan wel aangeven waarom u vindt dat uw zaak versneld, dus met voorrang moet worden behandeld. Ook het bestuursorgaan kan om versnelde behandeling vragen.
Bij een versnelde behandeling wordt de zaak zelf dus in zijn geheel snel behandeld. Bij een voorlopige voorziening wordt snel beslist over een onderwerp, maar de gewone rechtszaak loopt met de gebruikelijke termijnen door.

Krijg ik doorbetaald tijdens ouderschapsverlof?

De wet geeft ouders van kinderen van nul tot acht jaar het recht om gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden onbetaald ouderschapsverlof op te nemen.

Tijdens het ouderschapsverlof bestaat er geen recht op doorbetaling van loon. Overige uitkeringen als winstuitkering, toeslagen, premies of een dertiende maand, wordt naar evenredigheid in vermindering gebracht. In de CAO wordt meestal wel een doorbetaling van salaris voor u geregeld. Het is dus zaak de CAO er op na te slaan.
 

Kun je je straf afkopen?

In bepaalde gevallen kunnen de politie en de officier van justitie de zaak zelf afhandelen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld iemand een transactie aanbieden. Gaat de verdachte hierop in, dan betaalt hij een bepaald geldbedrag en is hij van de zaak af. Ernstige misdrijven zal de officier van justitie altijd aanbrengen bij de rechter.

Kunnen fooien worden gezien als loon?

Omdat loon wordt gezien als een prestatie van de werkgever, kunnen fooien niet worden gezien als loon. Er bestaat op deze hoofdregel echter wel een paar uitzonderingen. Wanneer een van deze uitzonderingen van toepassing is, komen de fooien wel in aanmerking voor loonbelasting en premieheffing. De uitzonderingen zijn;

 • horecapersoneel
 • gevallen waarin een garantieloon is vastgesteld.

Kunnen mijn vakantie dagen worden uitbetaald?

In principe kunnen vakantie dagen niet worden uitbetaald indien je nog in dienstbetrekking bent van het bedrijf. Het minimum vakantiedagen kunnen in ieder geval niet worden uitbetaald en de boven wettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald.

Mag een huurder de woning onderverhuren?

In beginsel is dit niet toegestaan tenzij de verhuurder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Indien u zich afvraagt of u iets mag onderverhuren, raadpleeg dan altijd eerst uw huurovereenkomst. Hierin kan vastgelegd zijn dat onderverhuur toegestaan is, dan wel na toestemming van de verhuurder.

Mag een werkgever de telefoongesprekken van zijn werknemers afluisteren om te zorgen dat ze geen privé gesprekken gaan voeren tijdens werktijd?

Wanneer dit in de tak van werk gebruikelijk is (bijvoorbeeld bij een callcenter) kan een werkgever dit doen, indien hij gegronde vrees heeft dat de kwaliteit van het werk erop achteruit gaat als hij dit nalaat. Is van de bovenstaande uitzonderingen geen sprake, dan mag de werkgever de gesprekken van zijn werknemers niet afluisteren, omdat hij daarmee een inbreuk maakt op hun privacy.

Mijn werkgever betwist mijn openstaande vakantiedagen, wat kan ik hieraan doen?

De werknemer moet in principe zijn vordering concreet vaststellen en bij betwisting daarvan door de werkgever, zal de werknemer zijn vordering bewijzen. De werkgever zal in deze situatie inzage moeten geven in de vakantiedagen van de werknemer, want de werkgever moet deze dagen goed bijhouden in een systeem. Indien de werkgever stellig blijft zal de werknemer zich moeten wenden naar de rechter om via deze weg schadevergoeding te eisen.

Mijn werkgever biedt mij een contract aan voor 1 jaar met daarin een proeftijd van 1 maand. Mag dat?

Ja, dat mag, tenzij een eventueel toepasselijke CAO anders bepaalt. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot twee jaar mag een proeftijd van maximaal één maand worden overeengekomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Mijn werkgever is failliet verklaard. Heb ik nu nog recht op salaris?

Het UWV neemt de verplichting tot salarisbetaling van uw werkgever over. De laatste 13 weken voor de faillissementsdatum worden door UWV betaald voorzover uw werkgever dat niet heeft gedaan. De curator mag de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van maximaal zes weken. Het salaris over de opzegtermijn wordt ook door UWV betaald.

Moet de andere partij er mee instemmen dat je een zaak bij de (kanton)rechter aanbrengt?

Nee, iedereen kan een rechtszaak bij de (kanton)rechter beginnen, zonder toestemming te vragen aan de gedaagde partij.

Soms hoor je dat een slachtoffer om schadevergoeding kan vragen in een strafzaak. Hoe zit dat?

Dat is inderdaad mogelijk. Het slachtoffer kan via de officier van justitie een vordering tot schadevergoeding indienen en de verdachte kan worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Als die vordering tot schadevergoeding te ingewikkeld is, kan het nodig zijn om een civiele procedure te starten. Slachtoffers van geweldsmisdrijven kunnen ook een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Met een eenmalige uitkering wil het fonds deze slachtoffers een steuntje in de rug bieden.

Tussentijdse maatregel treffen

Een scheidingsprocedure kan soms lang duren. Het kan dan wenselijk zijn dat er tussentijdse maatregelen getroffen worden, de zogenaamde voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor:

 • de toevertrouwing van de kinderen aan een van de ouders;
 • de alimentatie voor de partner en de kinderen;
 • het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen.

U kunt een voorlopige voorziening via uw advocaat vragen. U kunt dit tijdens de scheidingsprocedure doen of voordat de procedure is gestart.

Wanneer heb ik recht op zwangerschapsverlof?

Elke werknemer die zwanger is, heeft recht op zwangerschapsverlof en krijgt 100% loon uitbetaald. Dit recht bestaat over een tijdsperiode van minimaal 16 weken. Deze vangt 4 tot 6 weken aan voor de vermoedelijke datum van bevalling en wordt in overleg met de werknemer bepaald.

Wanneer kan de verhuurder de huur van een woning opzeggen?

In slechts een aantal gevallen kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen.

Wanneer moet de vakantiebijslag worden uitbetaald?

Volgens de wet moet de vakantiebijslag eenmaal per jaar bij het opnemen van de vakantie en uiterlijk in juni worden uitbetaald. Omdat de werknemer de vakantiebijslag en het gewone loon moet kunnen onderscheiden, is het niet toegestaan om de vakantiebijslag bij het uurloon op te tellen. Wanneer het dienstverband eindigt moet de vakantiebijslag waar de werknemer nog recht op heeft, tussentijds worden afgerekend.

Wat als de huurder het niet eens is met de huuropzegging?

De verhuurder kan dan zijn recht gaan halen bij de rechter. De rechte bepaalt vervolgens dan of en op welk tijdstip de huur eindigt. De rechter kijkt ook naar de redenen van de verhuurder tot opzegging.

Wat doet de rechter met een wrakingverzoek?

De betrokken rechter kan zich bij het verzoek neerleggen en zich laten vervangen door een andere rechter. De rechter berust dan in de wraking en schorst de zitting. Mocht er direct een vervanger beschikbaar zijn dan kan de zaak doorgaan. Zo niet, dan wordt de zaak naar een andere datum verplaatst.

Een rechter die vindt dat hij onpartijdig is in deze zaak, zal de zitting schorsen. In dat geval zal het verzoek worden beoordeeld door drie andere rechters, die samen de zogenoemde ‘wrakingskamer’ vormen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat doet de wrakingskamer?

De wrakingskamer nodigt de persoon die wraakt en de betreffende rechter(s) uit op een zitting. Als er nog meer personen bij de zaak betrokken zijn, zoals een wederpartij, worden zij als toehoorder bij de wrakingszitting uitgenodigd. De wrakingskamer kan ook aan hen vragen stellen.

Alle betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. De betrokken rechter is niet verplicht te verschijnen. Hij kan schriftelijk zijn standpunt toelichten.

Aan het einde van de zitting deelt de voorzitter van de wrakingskamer mee wanneer de uitspraak wordt gedaan. De uitspraak wordt in een beschikking vastgelegd.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat gebeurt er als de afgesproken huurtermijn is verstreken?

De huurovereenkomst duurt dan voort onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de huurovereenkomst. Dit geldt voor zowel de standaard als de geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Wat gebeurt er bij het overlijden van de huurder(s)?

Bij het overlijden van de huurder wordt de medehuurder automatisch huurder. De nieuwe huurder kan de eerste zes maanden de huur wel (eerder) opzeggen, ook als het gaat om een huurcontract dat voor een bepaalde tijd is afgesloten.

Wat gebeurt er met een verzoek tot wraking?

Het verzoek wordt voorgelegd aan de president van de rechtbank of zijn/haar plaatsvervanger. Die bekijkt of het verzoek op de juiste argumenten berust. Dit moeten uitzonderlijke omstandigheden zijn die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter ten opzichte van een rechtzoekende een vooroordeel heeft, althans die vrees gerechtvaardigd is.
Oordeelt de president dat op zichzelf de mogelijk tot wraking leidende argumenten zijn aangevoerd dan roept hij de wrakingskamer bijeen.
Voldoen de argumenten niet aan de criteria van de wetsartikelen, dan kan de verzoeker in zijn verzoek ‘niet worden ontvangen’ en de verzoeker zal in dat geval dan ook direct niet-ontvankelijk worden verklaard. De ‘wrakende partij’ wordt hiervan op de hoogte gesteld en de zitting kan mogelijk direct doorgaan of op een latere datum. Het komt wel voor dat er eigenlijk geen sprake is van een wrakingsverzoek, maar dat het in wezen gaat om een klacht. In dat geval zal de verzoeker daarop worden gewezen en kan hij besluiten of hij inderdaad een klacht wil indienen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat hoort er in een huurovereenkomst te staan?

 • De namen van de huurder en de verhuurder;
 • De gesplitste huurkosten (kale huur en servicekosten);
 • Hoogte van de borg;
 • Het adres en een omschrijving van het gehuurde;
 • Datum van ingang van de huurovereenkomst;
 • Het tijdstip en de wijze waarop de huurder de
 • uurpenningen moet voldoen;
 • De datum waarop jaarlijks de huur zal worden verhoogd;
 • De onderhoudsverplichting van huurder en verhuurder op grond van de wet;
 • Huisregels;
 • Handtekening van de huurder en verhuurder.

Wilt u direct advies over een huurovereenkomst van een ervaren advocaat huurrecht bij u in de buurt? Bel ons op [tel cost = "1" type = "display"] of klik hier om direct uw vraag te stellen.

Bron: VROM.nl

Wat is co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wordt de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gedeeld. Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft samen kinderen, kunt u kiezen voor co-ouderschap. Dit houdt in dat uw kind afwisselend bij u en uw partner woont en door u beiden wordt opgevoed en verzorgd.

Wat is de hoogte van de vakantiebijslag?

Volgens de WMM bedraagt de hoogte van de vakantiebijslag 8% van het loon. In de regel kan worden uitgegaan van het overeengekomen brutoloon. Indien er een nettoloonafspraak gemaakt is, moet het bedrag dat de werknemer krijgt te worden vermeerderd met de volgende kosten om het bedrag te krijgen waarover de vakantiebijslag betaald moet worden;

 • de pensioen- en vut-premies
 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • eventuele buitenwettelijke inhoudingen (bijv. bijdrage aan het personeelsfonds)

Wat is een ‘comparitie van partijen’?

Tijdens een civiele procedure kan de rechter of kantonrechter partijen oproepen om voor hem te verschijnen. Bijvoorbeeld om een regeling te treffen of een toelichting op de schriftelijke stukken te geven.

Wat is een all in-huurprijs?

De kale huur en de bijkomende kosten (servicekosten) zijn dan niet uitgesplitst.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Alle afspraken tussen de ex-partners na de scheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Na de uitspraak van de rechter in een echtscheidingsprocedure zijn de gemaakte afspraken bindend voor beide partijen.

Wat is een wrakingskamer?

De leden van de wrakingskamer worden door het gerechtsbestuur aangewezen uit de rechters van de rechtbank, die de zaak behandelt, waarin het wrakingsverzoek werd gedaan. De wrakingskamer wordt bijeen geroepen door de president, of zijn/haar plaatsvervanger.

Het gerechtsbestuur kan een vaste wrakingskamer aanstellen. Dat betekent dat voor een bepaalde periode dezelfde drie rechters steeds alle wrakingverzoeken behandelen.

De wrakingskamer wordt ondersteund door een griffier.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd?

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, spreekt u met de werkgever af dat de duur van de overeenkomst op een bepaalde datum eindigt. De arbeidsovereenkomst zal dan automatisch beëindigen. Opzeggen is hiervoor niet nodig.
 
Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is de termijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet vastgesteld. Hierdoor zal de arbeidsovereenkomst altijd opgezegd moeten worden tegen de termijn die staan beschreven in de Arbeidsovereenkomst c.q. CAO.

Wat is huurliberalisatie?

Huurliberalisatie betekent dat de verhuurder van duurdere woningen meer vrijheid heeft om de huurprijs en de huurverhoging te bepalen. Het puntenstelsel en de maximale huurprijsgrenzen zijn niet van toepassing. Daarnaast is de verhuurder niet gebonden aan het jaarlijkse maximale huurverhogingspercentage. Geschillen over huurprijzen, huurverhogingen, huurverlagingen, ernstige (onderhouds-)gebreken en servicekosten kunnen niet aan de huurcommissie worden voorgelegd, tenzij dit is opgenomen in de huurovereenkomst.

Wat is tijdelijk verhuur op grond van de Leegstandwet?

De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om leegstaande woonruimte te verhuren. Voor deze vorm van verhuur is een vergunning nodig. De burgemeester en wethouders zijn belast met de uitgifte van de vergunning. De vergunning heeft een geldigheidsduur van maximaal twee jaar. Daarna kan deze jaarlijks worden verlengd, maar echter nooit langer dan vijf jaar.

Wat is wraking?

In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter. Dat is geregeld in het Europees verdrag voor de rechten van de mens en ook in verschillende wetten vastgelegd.

Een rechtzoekende (een partij) die goede redenen heeft om te denken dat een rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan verzoeken deze rechter te vervangen. Zo’n verzoek wordt een verzoek tot wraking genoemd. Zo’n verzoek wordt toegewezen als er sprake is van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’.

Voor het strafrecht is dat artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), voor het civiel recht artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en voor het bestuursrecht artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het verzoek tot wraking kan zich niet richten op de betrokken griffier of officier van justitie in de zitting. Wel kan een rechter-commissaris in strafzaken of insolventies (faillissementszaken) worden gewraakt.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat kan een partij doen als de uitspraak van de wrakingskamer niet bevalt?

De wrakende partij moet zich bij de uitspraak neerleggen. De behandeling van de zaak zal worden voortgezet. Wel kan in hoger beroep bij het hof of in cassatie bij de Hoge Raad de onpartijdigheid van de rechter opnieuw worden getoetst.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat kan ik doen als mijn werkgever niet tijdig betaald? 

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een werkgever het loon niet uitbetaald. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen betalingsonmacht en betalingsonwil.

Betalingsonmacht houdt in dat de werkgever niet in staat is het loon te betalen. Wanneer hiervan sprake is, kan het UWV deze verplichting overnemen. Er kan een beroep op de overnameregeling van het UWV worden gedaan als de werkgever tegenover alle werknemers (of een groot deel daarvan) zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Het is dus niet bedoelt voor de situatie dat de werkgever het loon van één werknemer niet kan voldoen.

Het komt ook voor dat er geen sprake is van betalingsonmacht, maar van betalingonwil. Wanneer hiervan sprake is, moet de werknemer zelf achter het achterstallige loon aan gaan. Dit kan allereerst door het schrijven van een brief naar de werkgever, waarin het loon wordt gevorderd (zie brief). Indien dit niets aanhaalt kan de werknemer een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter instellen.

Wat kost de rechtszaakprocedure bij een echtscheiding?

Bij een gerechtelijke procedure heeft u onder andere kosten voor uw advocaat en voor griffierechten. Griffierechten zijn bijdragen in de kosten voor de rechtspraak.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van de belastinginspecteur?

U moet eerst bezwaar indienen bij de belastinginspecteur. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de belastingkamer van de rechtbank Arnhem, Breda, Den Haag, Haarlem of Leeuwarden. Op (de achterzijde van) de uitspraak op het bezwaarschrift staat bijna altijd vermeld bij welke rechtbank u beroep kunt instellen.

Wat moet ik doen als ik van iemand een geldbedrag te vorderen heb?

Voor vorderingen tot €5000,- kunt u bij de sector kanton van de rechtbank terecht. Voor geldbedragen boven de €5000,- moet u bij de rechtbank procederen. Gaat het om een vordering op grond van een huur- of arbeidsovereenkomst, dan kunt u - ongeacht de hoogte van de vordering - toch bij de sector kanton terecht.

Wat wordt de alimentatie?

Kinderalimentatie

Het Nibud heeft normen opgesteld voor de kinderalimentatie. Aan de hand van deze richtlijnen èn het netto besteedbaar inkomen kan de bijdrage in de kosten van kinderen worden berekend en vastgesteld.

Partneralimentatie

Voor de partneralimentatie zijn vanuit de rechtspraak normen bepaald die de behoeft aan alimentatie bepalen. Daarnaast wordt gekeken naar de draagkracht van de betalende partner. Hierbij wordt gekeken naar de werkelijke kosten die de alimentatieplichtige moet maken om in het levensonderhoud te voorzien.

Uiteindelijk is het de vraag of de behoefte van de ene partner past bij de draagkracht van de andere partner.

Wat zijn de consequenties als een werkgever niet tijdig betaald? 

Wanneer de werkgever niet tijdig betaalt, is de werkgever vanaf de derde werkdag na de dag waarop de betaling had moeten plaats vinden, een verhoging van het loon aan de werknemer verschuldigd. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag bedraagt de verhoging 5% per dag en voor elke volgende werkdag 1%. Deze verhoging kan echter nooit meer zijn dat 50% van het verschuldigde bedrag.

Naast de genoemde verhoging kan de werkgever bij niet tijdige betaling verplicht zijn de wettelijke rente te betalen. Deze rente wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Per 1 januari 2007 bedraagt de wettelijke rente 6%.

Wat zijn de rechten van medehuurders en medebewoners?

Wanneer een echtpaar een woning huurt, sluit meestal één van de echtgenoten de huurovereenkomst. Volgens de wet is de andere echtgenoot automatisch medehuurder, zolang deze in de woning woont. Een geregistreerd partnerschap is voor wat betreft het huren gelijk aan een huwelijk. Wanneer de huurder het huis op eniger wijs verlaat, wordt de echtgenoot/medehuurder automatisch huurder.

Welke bedragen moeten worden ingehouden op het loon?

Het loon moet netto aan de werknemer worden uitbetaald. Dat houdt in, het brutoloon minus de inhoudingen. Sommige van deze inhoudingen zijn wettelijk verplicht, anderen zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst of coa.

Op grond van de wet moeten de volgende bedragen door de werkgever worden ingehouden op het loon;

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Welke gegevens moeten minimaal op het loonstrookje staan?

De werkgever is verplicht om bij elke veranderingen van het loon een specificatie (loonstrookje) aan de werknemer af te geven. Minimaal moeten de volgende gegevens op het loonstrookje staan;

 • bedrag van brutoloon in geld
 • samenstelling van het loon
 • bedragen die op het loon zijn ingehouden
 • de overeengekomen arbeidsduur
 • het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon
 • de termijn waarover de uitbetaling plaatsvindt
 • naam van werkgever en werknemer

Welke huurovereenkomsten zijn geliberaliseerd?

Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als de huurprijs bij het begin van het aangaan van de huurovereenkomst boven de liberalisatiegrens lag. Ook dient de huurovereenkomst op of na 1 juli 1994 tot stand te zijn gekomen.

Welke vormen van echtscheiding zijn er?

Er zijn drie vormen van scheiden na een huwelijk: de echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Hieronder de verschillen:

Verschillen
De belangrijkste verschillen tussen de verschillende vormen van scheiden na een huwelijk zijn:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u en uw partner hebben, worden verbroken.
 • Bij een scheiding van tafel en bed blijft u volgens de wet getrouwd. Door deze scheiding gelden bepaalde rechten en plichten die verbonden zijn aan het huwelijk niet meer. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als samenwonen onmogelijk is geworden en u om levensbeschouwelijke of financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk definitief beëindigd en kunnen uw ex-partner en u opnieuw trouwen of een geregistreerd  partnerschap aangaan.

Wie kan een verzoek tot wraking indienen?

Een verzoek kan alleen gedaan worden door degenen die in de zaak zijn betrokken. Dat kunnen zijn: een partij of een verdachte en hun advocaat of gemachtigde. De partij of verdachte kan het zelf doen of door zijn advocaat of gemachtigde, namens hem/haar, laten doen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wie komt in aanmerking voor huurbescherming?

Huurbescherming geldt in beginsel voor alle mensen die woonruimte huren. Huurbescherming is niet van toepassing op een bepaalde categorie: nl. de woonschepen, winkelwoningen, dienstwoningen en vakantiewoningen. Om te bepalen of uw woonruimte daaronder valt, is het van belang wat u en de verhuurder hebben vastgelegd met betrekking tot de bestemming van het gehuurde.

Vraag niet gevonden?

We helpen u graag verder, neem contact met ons op of bel ons vrijblijvend op 0900 - 238 238 2