Ambtenarenrecht non profit

Direct advies?Stel uw vraag

Krijg je als non profit organisatie te maken met het ambtenarenrecht, dan is dat best ingewikkeld. Het ambtenarenrecht is een complex rechtsgebied en verschilt op meerdere punten van het normale arbeidsrecht. In tegelstelling tot gewone werknemers is de rechtpositie van ambtenaren vastgelegd in een rechtspositieregeling. Er zijn meerdere rechtspositieregelingen voor ambtenaren, zoals bijvoorbeeld de ARAR of WPA. In de rechtspositieregeling staan onder andere de geldige ontslagredenen beschreven.

Het ontslaan van een ambtenaar

Wil je als werkgever een ambtenaar ontslaan, dan verloopt dat totaal anders dan in het normale arbeidsrecht. Zo heb je te maken met ontslagbesluiten en kan je bijvoorbeeld niet terecht bij de kantonrechter. Je moet je aan heel wat regels en termijnen houden.  

Ambtenaar of niet?

Voor jij je als non profit organisatie gaat verdiepen in het ambtenarenrecht is het belangrijk om eerst eens vast te stellen of iemand überhaupt wel ambtenaar is. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht geworden. Hierdoor valt een groot aantal ambtenaren voortaan onder het normale ontslagrecht in plaats van onder het ambtenarenrecht.

Wie is nog wel ambtenaar?

Er zijn een aantal uitzonderingen voor wie het ambtenarenrecht nog wel blijft bestaan. Daarbij gaat het om de volgende beroepen:

 • Politieke ambtsdragers zoals ministers, burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koning en gedeputeerden.
 • Leden van de Hoge Colleges van de Staat: Leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.
 • Leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen.
 • De rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs generaal.
 • Defensieambtenaren: militair- en burgerpersoneel.
 • Politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel.
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Valt de ambtenaar niet onder één van deze groepen, dan valt hij/zij dus sinds 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht en is het ambtenarenrecht niet van toepassing.

Ontslagredenen ambtenarenrecht non profit

Is jouw werknemer wel ambtenaar, dan kan er ontslag plaatsvinden om de volgende redenen:

 • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidontslag); Als werkgever moet je duidelijk onderbouwen waarom de ambtenaar niet voldoende functioneert. Daarnaast is het belangrijk om de ambtenaar eerst een kans bieden om zichzelf te verbeteren. Wanneer het functioneren niet verbetert dan heb je een goede reden voor ongeschiktheidsontslag. Zorg ervoor dat je een duidelijk dossier bijhoudt m.b.t. het functioneren en de maatregelen die jij als werkgever hebt getroffen om dat functioneren te verbeteren. 
 • Ontslag als disciplinaire maatregel (strafontslag); Als de ambtenaar zich niet houdt aan de opgegeven voorschriften dan pleegt de ambtenaar plichtsverzuim. Dit kan aanleiding zijn tot disciplinair ontslag. Strafontslag staat gelijk aan ontslag op staande voet en is een zware straf waarbij de werknemer niet alleen zijn baan, maar ook zijn recht op een uitkering kwijt is. 
 • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; Indien de ambtenaar in kwestie een misdrijf heeft begaan en daartegen geen hoger beroep meer mogelijk is kun je de ambtenaar ontslaan, als deze omstandigheid is opgenomen als mogelijke ontslaggrond in het rechtspositiereglement. Je moet daarbij wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling de ambtenaar onmogelijk zijn functie kan blijven uitoefenen.
 • Ontslag wegens reorganisatie; Door een reorganisatie is het mogelijk om ambtenaren te ontslaan. Als werkgever heb je wel een inspanningsverplichting om voor jouw ambtenaren een geschikte functie te vinden. Als dit na aantoonbare inspanningen van jouw kant niet mogelijk blijkt te zijn, dan is de ontslagprocedure op de juiste manier verlopen.
 • Ontslag met wederzijdse toestemming; In dit geval sluiten jij en de ambtenaar een beëindigingovereenkomst, waarmee er een eind komt aan de aanstelling. Hierbij kan eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken.
 • Ontslag wegens medische ongeschiktheid; Je kan jouw ambtenaar alleen op deze manier ontslaan als hij twee jaar onafgebroken ziek is geweest en herstel niet binnen 6 maanden te verwachten valt. Ook is het belangrijk om na te gaan of er wellicht een andere passende functie in de organisatie is. Zo niet, dan is het mogelijk om de ambtenaar te ontslaan op basis van medische arbeidsongeschiktheid.
 • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling; De aanstelling eindigt wanneer de periode waarvoor de ambtenaar was aangesteld is verstreken. Het is wel belangrijk om de ambtenaar voor het einde van deze periode te laten weten dat de aanstelling eindigt en waarom.
 • Ontslag op eigen verzoek; Ontslag op verzoek van de ambtenaar is altijd mogelijk. Als werkgever moet je dit ontslag altijd goedkeuren.

Ontslagprocedure ambtenarenrecht non profit

Als non profit organisatie is het belangrijk om te weten dat ontslag in het ambtenarenrecht anders verloopt dan in het arbeidsrecht. Als werkgever dien je namelijk een ontslagbesluit in. Is de ambtenaar het niet eens is met dit ontslagbesluit dan kan hij/zij binnen 6 weken bezwaar maken. Tegen het bezwaar van de ambtenaar kun jij op jouw beurt weer een beslissing op bezwaar nemen.

Na deze beslissing op bezwaar heeft de betreffende ambtenaar vervolgens weer 6 weken de tijd om beroep in te stellen. In dat geval zal de bestuursrechter zich over de zaak buigen. Het bezwaar kan door de bestuursrechter niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond worden verklaard. Als de ambtenaar het niet eens is met de beslissing van de bestuursrechter dan kan de ambtenaar binnen 6 weken beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen.

Voorlopige voorziening

Het regelen van het ontslag van een ambtenaar neemt best wat tijd in beslag. Om die tijd te overbruggen kan de ambtenaar een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt de ambtenaar om het ontslagbesluit op te schorten, totdat er is een definitief besluit is genomen over het bezwaar of beroep. Alleen in spoedeisende gevallen kan zo’n verzoek worden ingediend. Als de bestuursrechter hiermee akkoord is dan moet je jouw ambtenaar in de tussentijd gewoon salaris uitbetalen. Tegen de beslissing over de voorlopige voorziening kan je niet in hoger beroep.

Uitkering ambtenaar

Bij ontslag heeft een ambtenaar recht op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de ambtenaar moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De ambtenaar kan bijvoorbeeld alleen aanspraak maken op een WW-uitkering als er geen sprake is van vrijwillige werkloosheid of van ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling.

In sommige gevallen heeft de ambtenaar ook recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. Met een bovenwettelijke WW-uitkering wordt de WW-uitkering van de ambtenaar aangevuld en verlengd. In sommige gevallen is er ook recht op wachtgeld. Dit geldt alleen voor politici en bestuurders. Is de werkgever zelf risicodrager, dan wordt er vaak voor gekozen de WW en de bovenwettelijke uitkering af te kopen. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt tussen werkgever en ambtenaar. Informeer bij onze gespecialiseerde ambtenarenarbeidsrecht advocaten naar de verdere mogelijkheden.

Hulp van Huis Advocaten bij ambtenarenrecht non profit

Ambtenarenrecht is een vak apart. Vaak is het verstandig om hier de hulp van een specialist bij in te schakelen. Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 23 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Heb je hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met onze medewerkers en zij helpen je graag verder. Of bel onze intakebalie op 0900 – 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Wij beantwoorden jouw vragen en brengen je vrijblijvend in contact met een van onze Huis Advocaten.

Meer informatie