Ambtenarenrecht non profit

Direct advies?Stel uw vraag

Krijg je te maken met het ambtenarenrecht als non profit organisatie, dan is dat best ingewikkeld. Het ambtenarenrecht is een complex rechtsgebied. Het ambtenarenrecht verschilt op meerdere punten van het normale arbeidsrecht. In tegelstelling tot gewone werknemers is de rechtpositie van ambtenaren vastgelegd in een rechtspositieregeling. Er zijn meerdere rechtspositieregelingen voor ambtenaren, zoals bijvoorbeeld ARAR of WPA. In de rechtspositieregeling staan onder andere de mogelijke ontslaggronden omschreven. Wanneer u als werkgever een ambtenaar wil ontslaan dan verloopt deze procedure niet bij de kantonrechter of via het UWV WERKbedrijf. Als werkgever kunt u namelijk zelf de ambtenaar weer ontslaan.

Ambtenaar of niet?

Voor u zich als non profit organisatie gaat verdiepen in het ambtenarenrecht is het belangrijk om eerst vast te stellen of iemand überhaupt wel ambtenaar is. Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht geworden. Hierdoor valt een groot aantal ambtenaren voortaan onder het normale ontslagrecht in plaats van onder het ambtenarenrecht. Er zijn een aantal uitzonderingen voor wie het ambtenarenrecht nog wel blijft bestaan. Daarbij gaat het om de volgende beroepen:

 • Politieke ambtsdragers zoals ministers, burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koning en gedeputeerden.
 • Leden van de Hoge Colleges van de Staat: Leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.
 • Leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen.
 • De rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs generaal.
 • Defensieambtenaren: militair- en burgerpersoneel.
 • Politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel.
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Valt de ambtenaar niet onder één van deze groepen, dan valt hij/zij dus sinds 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht en is het ambtenarenrecht niet van toepassing.

Ontslagredenen ambtenarenrecht non profit

Is uw werknemer wel ambtenaar, dan kan er ontslag plaatsvinden om de volgende redenen:

 • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidontslag); Als werkgever moet u duidelijk onderbouwen waarom de ambtenaar niet voldoende functioneert. Daarnaast is het belangrijk om de ambtenaar eerst een kans bieden om zichzelf te verbeteren. Wanneer het functioneren van uw ambtenaar niet verbetert dan kan het besluit tot ongeschiktheid ontslag in stand blijven.
 • Ontslag als disciplinaire maatregel (strafontslag); Indien uw ambtenaar zich niet houdt aan de opgegeven voorschriften dan pleegt de ambtenaar plichtsverzuim. Dit kan aanleiding zijn tot disciplinair ontslag.
 • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; Indien uw ambtenaar een misdrijf heeft begaan en daartegen is geen hoger beroep meer mogelijk kunt u de ambtenaar ontslaan indien deze omstandigheid is opgenomen als mogelijke ontslaggrond in het rechtspositiereglement. U moet wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling uw ambtenaar onmogelijk de functie als ambtenaar kan blijven uitvoeren. 
 • Ontslag wegens reorganisatie; Door een reorganisatie is het mogelijk om uw ambtenaren te ontslaan. Als werkgever bent u wel een inspanningsverplichting om voor uw ambtenaren een geschikte functie te vinden. Als dit na aantoonbare inspanningen van uw kant niet mogelijk blijkt te zijn dan is de ontslagprocedure op de juiste manier verlopen.
 • Ontslag met wederzijdse toestemming; In dit geval sluiten u en uw ambtenaar een beëindigingovereenkomst over de aanstelling. Daarbij kan eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken.
 • Ontslag wegens medische ongeschiktheid; U kunt uw ambtenaar alleen op deze manier ontslaan indien uw ambtenaar twee jaar onafgebroken ziek is geweest en dat herstel na deze twee jaar niet binnen 6 maanden te verwachten valt. Na onderzoek komt uw ambtenaar ook niet in aanmerking voor een andere passende functie. U kunt dan het ontslag in stand houden wegens medische arbeidsongeschiktheid.
 • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling; De aanstelling eindigt wanneer de periode waarvoor de ambtenaar was aangesteld is verstreken. U moet de ambtenaar voor het einde van deze periode wel inlichten over het feit waarom de aanstelling eindigt.
 • Ontslag op eigen verzoek; Ontslag op verzoek van de ambtenaar is altijd mogelijk. Als werkgever moet u dit ontslag altijd goedkeuren.

Ontslagprocedure ambtenarenrecht

Als non profit organisatie is het belangrijk om te weten dat ontslag in het ambtenarenrecht anders verloopt dan in het arbeidsrecht. Als werkgever dient u een ontslagbesluit in. Is de ambtenaar het niet eens is met dit ontslagbesluit dan kan hij/zij binnen 6 weken bezwaar maken. Tegen het bezwaar van uw ambtenaar kunt u weer een beslissing op bezwaar nemen.
Na deze beslissing op bezwaar heeft de betreffende ambtenaar vervolgens weer 6 weken de tijd om beroep in te stellen. In dat geval zal de bestuursrechter zich over de zaak buiten. Het bezwaar kan door de bestuursrechter niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond worden verklaard. Indien uw ambtenaar het niet eens is met de beslissing van de bestuursrechter dan kan de ambtenaar binnen 6 weken beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen.

Voorlopige voorziening

Het regelen van het ontslag neemt best wat tijd in beslag. Om die tijd te overbruggen kan de ambtenaar een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt de ambtenaar om het ontslagbesluit op te schorten totdat er is een definitief besluit is genomen over het bezwaar of beroep. Alleen in spoedeisende gevallen kan zo’n verzoek worden ingediend. Indien de bestuursrechter hiermee akkoord is dan moet u uw ambtenaar in de tussentijd gewoon salaris uitbetalen, in tegenstelling tot alleen een bezwaar of beroepprocedure. Tegen de beslissing de voorlopige voorziening af of toe te wijzen kan je niet in hoger beroep.

Uitkering ambtenaar

Bij ontslag heeft een ambtenaar recht op een WW-uitkering. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de ambtenaar moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De ambtenaar kan bijvoorbeeld alleen aanspraak maken op een WW-uitkering als er geen sprake is van vrijwillige werkloosheid of van ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling. In sommige gevallen heeft uw ambtenaar recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. Om daarvoor in aanmerking te komen dient uw ambtenaar in ieder geval recht te hebben op een WW-uitkering. Met een bovenwettelijke WW-uitkering wordt de WW-uitkering van uw ambtenaar aangevuld en verlengd. In sommige gevallen is er ook recht op wachtgeld. Dit geldt alleen voor politici en bestuurders. Is de werkgever zelf risicodrager, dan wordt er vaak voor gekozen de WW en de bovenwettelijke uitkering af te kopen. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt tussen werkgever en ambtenaar. Informeer bij onze gespecialiseerde ambtenarenarbeidsrecht advocaten naar de verdere mogelijkheden.

Hulp van Huis Advocaten bij ambtenarenrecht non profit

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van ambtenarenrecht en arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 23 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Heeft u hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op met onze medewerkers en zij helpen u graag verder. Of bel onze intakebalie op 0900 – 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Wij beantwoorden uw vragen en brengen u vrijblijvend in contact met een van onze Huis Advocaten.