Het kweken van hennep in een gehuurde ruimte is en blijft een fenomeen dat leidt tot vele juridische procedures.

In een recente zaak die werd beoordeel door het Hof Arnhem – Leeuwarden werd in de berging van een op een gehuurde standplaats staande woonwagen een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met 126 hennepplanten. Verder werden acht assimilatielampen van 400 Watt, een koolstoffilter, een ventilator, een kachel van 2000 Watt en overige toebehoren voor de hennepkweek aangetroffen.

In het op de huurovereenkomst van toepassing verklaarde reglement, was opgenomen de verplichting dat huurder het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming van woonruimte zou gebruiken.

Dat op basis van deze feiten sprake was van een aan huurder toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van deze verplichtingen, stond in hoger beroep niet meer ter discussie.

Wat huurder in hoger beroep, onder meer, naar voren bracht, was dat de kantonrechter bij de beoordeling van de vraag of deze hennepteelt de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde, ten onrechte geen rekening zou hebben gehouden met gewijzigde maatschappelijke opvattingen in de discussie over wietteelt.
Daarbij verwees de huurder naar de opvatting van een aantal burgemeesters dat de illegaliteit van de wietteelt moet worden herzien. Vermoedelijk naar de opvattingen van bijvoorbeeld de burgemeesters van Utrecht, Eindhoven en Heerlen, die op basis van zorgen over de gezondheidseffecten van illegaal gekweekte wiet en de enorme inzet van politie voor bestrijding van snel groeiende criminaliteit pleiten voor het herzien van de illegaliteit. Daarbij wezen deze burgemeesters overigens ook op financiële voordelen in regulering van hennepteelt, bijvoorbeeld door belasting te heffen of door minder kosten voor de aanpak van illegaliteit.

Moeten we daar dan in het huurrecht ook niet naar luisteren? Prima gevonden, zo lijkt. Maar net als minister Opstelten in het politieke debat, was ook het Hof Arnhem – Leeuwarden er snel klaar mee.

Het maatschappelijke debat over het totaalverbod op de teelt van hennep als genotsmiddel raakt niet de overtreding die (appellant) heeft gepleegd. Het was hem door de verhuurder nu eenmaal niet toegestaan om bedrijfsmatig hennep te telen in het gehuurde.”, zo oordeelde het Hof. En daar werd nog aan toegevoegd: “In het publieke debat waaraan (appellant) refereerde heeft een aantal burgemeesters voor gecontroleerde hennepteelt gepleit, juist om onder meer te voorkomen dat particulieren uit winstbejag in daartoe als zodanig ongeschikte ruimtes, met gevaar voor hun woning en de belendingen, overgaan tot illegale hennepteelt, zoals hier aan de orde is.”.

Levert het kweken van hennep nu altijd een tekortkoming op? Nee hoor, niet altijd.
En is al sprake van een tekortkoming, dan betekent dat nog niet automatisch dat daardoor de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wordt gerechtvaardigd. Het antwoord op deze vragen is onder meer afhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen over wat wel en wat niet mag, is verder bijvoorbeeld ook afhankelijk van de omvang van de kweek en de overige omstandigheden van het geval, waaronder ook de persoonlijke omstandigheden van de huurder. In de kwestie die leidde tot voornoemde uitspraak viel er voor de huurder wat dat betreft weinig eer te behalen, maar iedere zaak staat natuurlijk op zich.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact met ons opnemen.
title=”advocaat gobbens” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/raetsluy-huis-advocaten-breda/”>mr. K. Gobbens (Koert)
Tel: 076 – 7620 075
title=”advocaat breda” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/raetsluy-huis-advocaten-breda/”>Raetsluy Huis Advocaten
Breda