Als vader of moeder is gescheiden en een van hen vindt een nieuwe partner of als vader of moeder is overleden en langstlevende vindt een nieuwe partner, is – zeker als die nieuwe partner (veel) jonger is en niet betrokken is (geweest) bij de opvoeding van de kinderen – de verhouding tussen stiefkinderen en stiefouder vaak een heel moeizame.

In families met gescheiden ouders bestaat vaak ook tussen kinderen onderling frictie, niet in de laatste plaats omdat de communicatie tussen ouders in de jeugd niet optimaal is geweest.

Als ouder moet je maar zien hoe je hiermee omgaat. In de dagelijkse omgang is dit al heel lastig maar voorzienbaar is dat bij het overlijden de verstandhoudingen eerder nog verslechteren dan verbeteren. Als ouder heeft u wellicht het beste voor met zowel uw kinderen, als met uw achterblijvende partner. U kunt (vaak) zelf voorkomen dat de mensen die u achterlaat elkaar in de haren vliegen.

De wet biedt op zich een afgewogen regeling voor de financiële afwikkeling van uw nalatenschap.  In beginsel verblijven uw goederen en geld aan de met u gehuwde partner. Uw kinderen staan voorlopig met lege handen. Zij krijgen een nog niet opeisbare vordering op uw partner. Uw kinderen zullen echter uw partner wel direct kunnen dwingen om over te gaan tot een boedelbeschrijving.  In heel veel gevallen is dit een grote bron van frictie bij het afwikkelen van de nalatenschap en niet zelden staan conflicten over de (omvang van de) nalatenschap een rouwproces in de weg. De nagedachtenis wordt verstoord door conflicten.

Weer later, als uw partner overlijdt, en de erfgenamen van uw partner moeten zorgen dat de vorderingen van uw achtergebleven kinderen betaald worden, kan opnieuw conflict ontstaan in de familiesfeer.

Ook bij het treffen van testamentaire regelingen op basis waarvan de kinderen direct erven zijn geschillen niet van de lucht. Als kinderen zich tekort gedaan voelen, kunnen zij de testamentaire bepalingen proberen aan te vechten met een beroep op de legitieme. Er bestaat een tamelijk complex geheel aan regels en (testamentaire) regelingen dat in beginsel door de achterblijvers zal moeten worden toegepast.

Niet zelden adviseren notarissen om die reden om een executeur aan te wijzen. In sommige gevallen krijgt een executeur zelfstandig bevoegdheden om te bepalen dat en hoe er verdeeld moet worden. Het ligt voor de hand om een familielid aan te wijzen om executeur te zijn maar juist als de belangen groot zijn en de familie al moeite heeft om de lieve vrede te bewaren, is dit opnieuw bron van conflict.

Advocatenkantoor Zeeland adviseert om te overwegen voor substantiële nalatenschappen een professional te benoemen tot executeur-afwikkelingsbewindvoerder.  Een advocaat is daarvoor bij uitstek de meest geschikte persoon.

Hij zorgt voor continuïteit van de nagelaten onderneming, hij zorgt voor afgifte van legaten aan de legataris, zo nodig verkoopt hij uw woning zodat de opbrengst verdeeld kan worden, hij regelt uw (nagelaten) juridische betrekkingen, hij berekent zelfstandig de omvang van de legitieme portie van uw onterfde kinderen en hij kan zelfstandig een verdeling tot stand brengen tussen uw erfgenamen geheel in lijn met uw wensen. Uw erfgenamen hoeven niet met elkaar in overleg. Een boedelnotaris is niet noodzakelijk en als uw erfgenamen het er toch niet mee eens zijn, kunnen ze alleen de executeur (de advocaat) erop aanspreken.

Met een advocaat kunt u, tot op uw sterfbed, nader bespreken op welke wijze u de afwikkeling van uw nalatenschap wilt laten plaatsvinden. Een advocaat is (in tegenstelling tot een notaris) per definitie partijdig en vanuit de opdracht die hem via het testament als executeur-afwikkelingsbewindvoerder met verdelingsbevoegdheid kan worden gegeven, mag u van een advocaat als executeur verwachten dat hij bij uitstek de persoon is die uw nalatenschap afwikkelt op de wijze zoals u het wil, of beter gezegd heeft gewild.

Indien u wilt, kunt u tijdens leven in dat kader zo nodig uitvoerig overleg plegen met de advocaat die u wilt belasten met het executeurschap, zodat hij / zij exact weet wat u van hem / haar verwacht.

Bij Advocatenkantoor Zeeland is mr. R.A.A. (Roeland) Maat als erfrechtspecialist een ervaren executeur. Hij is achttien jaar advocaat, heeft een specialisatieopleiding erfrecht afgerond, ruime ervaring als advocaat in erfrechtzaken, verdelingskwesties en afwikkelingskwesties, zowel als advocaat voor erfgenamen, als als advocaat van de nalatenschap en de executeur. Regelmatig heeft mr. Maat als executeur opgetreden in zaken en hij is de persoon bij uitstek als u een executeur / afwikkelingsbewindvoerder zoekt voor de afwikkeling van uw complexe nalatenschap in de toekomst.

Bij Advocatenkantoor Zeeland kunt u altijd een afspraak maken om zich te oriënteren op de werkwijze van onze advocaten bij het behartigen van uw belangen. Er bestaat grote expertisen op het gebied van estate-planning.  In nauwe samenwerking met diverse notarissen in de regio maar ook daarbuiten, kunnen wij u ook adviseren bij het opstellen van uw laatste wilsbeschikking / testament.

Advocatenkantoor Zeeland, Wulfaertstraat 3, 4461 HS Goes, tel 0113277000

www.advocatenkantoorzeeland.com