“Een man een man, een woord een woord”. Als deze simpele regel altijd keurig zou worden nageleefd, was ik brodeloos. Daarom prijs ik mij gelukkig dat contractuele afspraken in voldoende mate niet, verkeerd of te laat worden nagekomen. Als advocaat houd ik daar van. Geef mij een mooie (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming en ik ga los.

Nu weet ik maar al te goed dat u niet gelukkig wordt van een contractspartij die wanprestatie pleegt. U bent teleurgesteld in uw verwachtingen en het vergt extra (financiële) inspanningen om voor elkaar te krijgen wat u al had afgesproken. Vervelend. Mogelijk lijdt u schade of wordt u vanwege de wanprestatie van uw contractspartij op de huid gezeten door andere partijen met wie u afspraken heeft.

Uiteraard probeert u het geschil eerst zelf op te lossen, want ik hoor vaak dat het commercieel gezien niet verstandig is om al bij de eerste schermutselingen een advocaat in te schakelen. Bovendien kunt u zich de kosten van juridische bijstand besparen als u de zaak zelf oplost. En als het goed uitpakt, dan heeft u de juiste beslissing genomen.

Nu krijg ik regelmatig – maar niet uitsluitend – geschillen voorgeschoteld waarin het niet goed is gegaan en waarbij ik graag eerder was ingeschakeld. Een tijdig en gericht advies had zich dan ruimschoots terugbetaald. Laat ik een regelmatig terugkerend probleem aan de hand van een willekeurig praktijkgeval als voorbeeld nemen.

Stel, u bent aannemer en de door u ingeschakelde dakdekker levert slecht werk. Na daarop te zijn aangesproken, voert hij enkele reparaties uit, maar de kwaliteit ervan laat te wensen over. U bespreekt dit met de dakdekker, maar die is niet vooruit te branden. Hij zal het nog wel gaan bekijken. Enkele dagen later meldt uw opdracht-gever dat het dak van de door u gebouwde loods lekt en dat de lekkage onmiddellijk moet worden verholpen.

De dakdekker kan wegens een spoedklus pas aan het eind van de week voldoende personeel inzetten. Hij deelt u mee dat het herstel ook geen haast heeft, want volgens Erwin Krol blijft het de rest van de week droog. Uw opdrachtgever pikt het niet. Hij wordt morgen bevoorraad en u ontvangt een fax waarin hij u op voorhand aansprakelijk stelt voor eventuele schade.

Nu de goede relatie met uw opdrachtgever onder druk staat en u vaker zaken met elkaar doet, besluit u om een ander dakdekkersbedrijf in te schakelen. Met de eerst gecontracteerde dakdekker wordt het toch nooit wat. Het dak wordt diezelfde dag keurig hersteld en u besluit om de herstelkosten te verhalen. Kan dat?

Nee, niet zonder meer. De hoofdregel is dat overeenkomsten gericht zijn op nakoming en verkeerd nakomen maakt dat niet anders. Als u wat anders wilt dan nakoming, in het voorbeeld is dat schadevergoeding, dan is vereist dat u de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke stelt. U vermeldt in de (fax)brief wat de tekortkoming is en binnen welke redelijke termijn de wederpartij de tekortkoming moet oplossen. De lengte van de termijn hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals het soort prestatie en de benodigde voorbereidende handelingen.

Indien correcte nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn uit-blijft, komt de wederpartij “in verzuim”, wat een wettelijk vereiste is om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat het verkeerd uitvoeren of uitblijven van de prestatie de toestand van verzuim al doet ontstaan, maar dat is, op enkele uitzonderingsgevallen na, niet het geval.

Kortom, zorg ervoor dat u niet in de positie terechtkomt waarin u achteraf moet uitleggen waarom u geen ingebrekestelling heeft verstuurd. U kunt met zo’n brief een hoop narigheid voorkomen. Als u een ingebrekestelling nodig hebt, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand adres. Ik stuur u dan een model-ingebrekestelling toe.