Aanzegging en opzegging moeten los van elkaar worden gezien. De aanzegging houdt in dat de werkgever verplicht is de werknemer schriftelijk (kan ook per e-mail), uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer eindigt, te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en zo ja, onder welke voorwaarden.

Opzeggen is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen, mits er een redelijke grond voor is en er voldaan is aan de wettelijke vereisten. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt als extra vereiste dat er een tussentijdse opzegbevoegdheid moet zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, anders kan er niet tussentijds worden opgezegd. Let op! De werkgever dient het ontslag wel eerst te laten toetsen door het UWV of de kantonrechter. Dit geldt niet voor de werknemer. De werknemer kan echter de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn, wel opzeggen en eindigt de arbeidsovereenkomst tegen die eerdere datum.

Zoals hierboven aangegeven geldt de aanzegverplichting alleen voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer. Er geldt (dus) geen aanzegverplichting voor:
• Tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een looptijd korter dan zes maanden;
• Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld ter vervanging van een zieke collega), tenzij er in een dergelijke arbeidsovereenkomst ook nog een einddatum wordt genoemd, dan moet er wél worden aangezegd;
• Een uitzendovereenkomst tijdens de eerste 78 weken (fase A);
• Kortlopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten die bij elkaar opgeteld zes maanden of langer lopen. Een werkgever die dus achter elkaar twee tijdelijke arbeidscontracten van drie maanden met een werknemer is aangegaan, hoeft ook het tweede contract niet aan te zeggen.

Wat is de sanctie bij niet of laat aanzeggen?
De sanctie voor de werkgever op het niet nakomen van de aanzegverplichting is het betalen van een vergoeding aan de werknemer ter grootte van één maand loon. Als de werkgever wel heeft aangezegd, maar te laat, is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Onder ‘loon’ wordt in dit geval enkel het kale brutoloon verstaan, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten.

Kort samengevat:
• Aanzeggen is enkel bevestigen of het dienstverband wel of niet eindigt na de overeengekomen einddatum en bij verlenging onder welke voorwaarden de werkgever dan wilt verlengen;
• Opzeggen is het dienstverband (indien voldaan is aan wettelijke vereisten) tussentijds beëindigen.

Tips voor de werkgevers
1. Neem de aanzegverplichting als signalering op in het personeelssysteem;
2. U doet er verstandig aan om bij elke tijdelijke arbeidsovereenkomst direct in de agenda op te nemen wanneer uiterlijk moet worden aangezegd;
3. Zorg dat er op tijd en correct wordt aangezegd;
4. Zorg ervoor dat de werknemer niet doorwerkt na de einddatum als u niet heeft verlengd.

Voor vragen over de aanzegtermijn of de aanzegging zelf, dan wel over het (tussentijds) opzegbeding en of een andere arbeidsrechtelijke kwestie, kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere arbeidsrecht advocaten op telefoonnummer 055- 521 24 91.

mr. S. Karagan