Het contract voor een bepaalde tijd is een contract dat voor een bepaalde periode en duur is aangegaan tussen een werknemer en een werkgever. De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af als deze niet wordt verlengd. Hierbij heeft de werknemer een opzegtermijn van 4 dagen, tenzij het anders is afgesproken volgens de CAO. Voor de werkgever is dit vaak 1 maand.

Nieuwe EU richtlijnen opzegtermijnen

Voorheen moest in de arbeidsovereenkomst enkel worden opgenomen ‘De duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen’. Door de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moet informatie omtrent de opzegtermijnen per 1 augustus 2022 uitgebreider in het contract worden toegelicht. Ook de procedurele vereisten die werkgever en werknemer in acht moeten nemen bij een opzegging moeten hierbij worden medegedeeld. Dit moet gebeuren binnen 1 week na de eerste werkdag van de werkgever. In het geval van een wijziging van de voorgenoemde arbeidsvoorwaarden moet de werknemer uiterlijk op de ingangsdatum van de wijziging worden geïnformeerd.

Aanzegplicht

Uiterlijk een maand voordat het tijdelijke contract eindigt, moet de werkgever laten weten of hij de overeenkomst wel of niet wil voortzetten, dit wordt de aanzegplicht genoemd. Indien dit niet gebeurt, moet de werkgever een vergoeding betalen gelijk aan de periode waarin niet aan de aanzegplicht voldaan is, dit is maximaal één maand. Onder bepaalde voorwaarden moet er ook een transitievergoeding worden betaald wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

Tijdelijke contracten

In totaal mag een werkgever drie tijdelijke contracten aanbieden die elkaar opvolgen. Hier mogen maximaal 6 maanden tussen zitten, anders begint de telling opnieuw. Ook wanneer je meer dan drie jaar in dienst bent zonder tussenpozen van langer dan 6 maanden heb je recht op een vast contract. Hierop zijn in bepaalde cao’s uitzonderingen geregeld, denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitzendovereenkomst.

Vast contract

Een vast contract is, anders dan bij een tijdelijk contract, een contract zonder einddatum. Dit wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Hiervoor gelden wel andere regels dan bij een tijdelijk contract. Zo is de opzegtermijn voor een werknemer altijd één maand, tenzij het anders is afgesproken in de CAO of in je contract. Voor de werkgever kan de opzegtermijn oplopen tot 4 maanden. De totale lengte van het dienstverband wordt hier bekeken, ook tijdelijke contracten tellen hierbij mee.