Advocaat partneralimentatie

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een geldelijke periodieke uitkering van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Dit geld is bedoeld om aan de kosten van het levensonderhoud te kunnen voldoen. Wanneer een echtpaar scheidt, dan kan het immers zo zijn dat de voorheen niet-werkende partner niet voldoende verdient of kan verdienen om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De ex-partner heeft dan een plicht om bij te dragen in het levensonderhoud. De alimentatieplicht geldt naast de echtscheiding ook voor een beëindigd geregistreerd partnerschap.

Hoe krijg ik alimentatie?

Onderlinge vaststelling
De scheidende partners kunnen onderling de hoogte van de alimentatie vaststellen. Dit kan in overleg met een mediator of advocaat. De hoogte van de alimentatie wordt dan vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of in een schriftelijke overeenkomst bij de notaris. Het onderling vaststellen van alimentatie kan voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.

Vaststelling door de rechter
Wanneer de scheidende partners er onderling niet uitkomen, kan de rechter de hoogte en duur van de alimentatie bepalen. Dit kan hangende de echtscheidingsprocedure, of op enig later tijdstip, als de echtscheiding al een feit is. U moet dan een advocaat inschakelen die de rechtbank verzoekt een alimentatieverplichting op te leggen aan de ex-partner.

Bent u samen met uw ex-partner overeengekomen dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden en u komt er later achter dat u toch niet rond kunt komen? Ook dan kunt u via een advocaat alsnog een alimentatieregeling verzoeken aan de rechtbank.

Hoogte van het alimentatiebedrag

De behoefte aan alimentatie van de ex-partner is het bedrag dat nodig is om in redelijkheid in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De welstand in het geëindigde huwelijk kan bij de berekening een rol spelen. Was de welstand hoog? Dan zal de alimentatie ook hoger zijn dan wanneer de welstand lager was.

Daarnaast kunnen alle financiële en maatschappelijke omstandigheden van beide ex-partners een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Berekening van het bedrag
De rechters hanteren bij de berekening van het alimentatiebedrag de door henzelf geïnitieerde Tremanormen. Bij de berekening wordt onder meer rekening gehouden met:

 • Netto inkomen
 • Woonkosten
 • Premie ziektekostenverzekering
 • Huwelijksschulden
 • Oudedagsvoorzieningen

Bij de berekening staat ook de draagkracht van de onderhoudsplichtige (degene die moet betalen) centraal. Op basis van de financiële gesteldheid van de onderhoudsplichtige wordt de berekening gemaakt, waarbij bovenstaande omstandigheden worden betrokken.
Vooraf is vaak geen duidelijk antwoord te geven op de vraag hoe hoog de alimentatie zal zijn. Vraag altijd een advocaat om advies wanneer het gaat om de vaststelling van de partneralimentatie.

Alimentatie indexering

Elk jaar veranderen de prijzen en de lonen in Nederland. Ook de bedragen voor de partneralimentatie dienen daarom aangepast te worden. De vaststelling voor het komende jaar gebeurt elk jaar in november. De minister van Veiligheid en Justitie stelt dan het percentage vast dat de alimentatie laat stijgen of dalen. Voor 2011 is een stijging van 0,9% vastgesteld.

Er zijn echter ook uitzonderingen van toepassing op de alimentatie indexering:

 • Alimentatieafspraken van vóór 1 jan. 1973 doen niet mee;
 • De wettelijke indexering kan uitgesloten worden in onderling overleg. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd;
 • De indexering kan tijdelijk worden uitgesloten;
 • Er kunnen andere afspraken worden gemaakt. I.p.v. de wettelijke indexering kan ook een aanpassing aan de hand van de loonontwikkeling worden aangehouden.

Wanneer één van deze uitzonderingen van toepassing is, geldt de wettelijke indexering niet voor u.

Termijn alimentatieplicht

Wanneer er een alimentatieplicht wordt vastgesteld kan er een bepaalde termijn aan worden verbonden. Dit kan door de rechter of onderling worden gedaan.
Wanneer u na 1 juli 1994 bent gescheiden of gaat scheiden, zijn er twee wettelijke termijnen mogelijk.

 • Indien het gaat om een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat minstens vijf jaar heeft geduurd, dan bedraagt de duur van de alimentatieplicht twaalf jaar.
 • In het geval dat het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en wanneer er geen kinderen zijn, dan is de duur maximaal vijf jaar.

Echtscheidingen vóór 1 juli 1994
Het is mogelijk dat de alimentatieplicht voor onbepaalde tijd geldt. Dit is het geval wanneer u gescheiden bent vóór 1 juli 1994. Deze onbepaalde tijd geldt niet, wanneer u onderling een termijn hebt vastgesteld. In alle andere gevallen geldt de alimentatieplicht in beginsel levenslang. Na vijftien jaar kunt u wel de rechter verzoeken de alimentatieplicht op te heffen of te wijzigen.

Wijziging alimentatie

Indien u van mening bent dat de alimentatie niet meer nodig is, kunt u via een advocaat de rechtbank verzoeken de alimentatieplicht te doen wijzigen. Beide ex-partners kunnen een verzoek laten doen door een advocaat aan de rechtbank om de alimentatie te laten stoppen of wijzigen. Er kunnen tenslotte gewijzigde omstandigheden zijn die nopen tot een wijziging of beëindiging van de alimentatie. Wanneer uw draagkracht als alimentatieplichtige minder wordt, is dit een goede reden. U moet tenslotte ook in uw eigen levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Bij gewijzigde omstandigheden kunt u denken aan:

 • Ontslag en werkloosheid;
 • Uw hypotheeklasten zijn gestegen (bijv. door verhuizing);
 • Uw ex-partner is gaan samenwonen en kan dus worden onderhouden door een nieuwe partner;
 • U heeft kinderen gekregen;
 • Uw inkomen is gewijzigd;

Deze voorbeelden zijn slechts illustratief. Er kunnen talloze redenen zijn om de alimentatie te laten wijzigen. Een advocaat kan u adviseren of een verzoek tot wijziging succesvol kan zijn.

Einde alimentatie

De partneralimentatie eindigt van rechtswege in de volgende gevallen:

 • Na het overlijden van één van de ex-partners;
 • De alimentatie-ontvanger, trouwt, woont samen of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
 • De vastgestelde of onderling afgesproken termijn eindigt.

Alimentatie verlenging

Wanneer de wettelijke termijn van vijf of twaalf jaar verstreken is, kan de ontvanger van alimentatie de rechter verzoeken de alimentatieduur te verlengen. Een verlening is alleen mogelijk wanneer de stopzetting bijzonder onredelijk is voor de ontvanger. Raadpleeg altijd een advocaat wanneer u een verlenging van de alimentatie wenst.

Tip bij partneralimentatie

Direct actie ondernemen met onze advocaat alimentatie

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) (lokaal tarief). Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat alimentatie en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige links voor alimentatie

Alimentatie * partneralimentatie * kinderalimentatie * niet nakomen van alimentatieverplichting