In tegenstelling tot gewone werknemers is de rechtspositie van ambtenaren vastgelegd in rechtspositieregelingen. Er zijn meerdere rechtspositieregelingen voor ambtenaren, zoals bijvoorbeeld ARAR of WPA. In de rechtspositieregelingen staan onder andere de mogelijkheden van ontslag gronden omschreven. Wanneer u als ambtenaar wordt ontslagen dan verloopt deze procedure niet bij de kantonrechter of via het UWV WERKbedrijf. Het overheidsorgaan dat u heeft aangesteld kan u ook zelf weer ontslaan.

Ontslagredenen ambtenaar

 • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidsontslag); Uw werkgever moet duidelijk onderbouwen waarom u niet voldoende functioneert. Tevens moet u eerst een kans krijgen om uzelf te verbeteren. Wanneer uw functioneren niet verbetert dan kan het besluit van uw werkgever tot ongeschiktheidsontslag in stand blijven. Het is raadzaam om in dit geval de hulp in te roepen van een gespecialiseerd ambtenarenarbeidsrecht advocaat aangezien u ook kans heeft om uw WW-uitkering te verliezen.
 • Ontslag als disciplinaire maatregel (strafontslag); Indien u zich als ambtenaar niet houdt aan de opgegeven voorschriften dan pleegt u plichtsverzuim. Dit kan aanleiding zijn tot disciplinair ontslag. Als u hiermee wordt geconfronteerd is het raadzaam om meteen de hulp in te schakelen van Huis Advocaten. Het is namelijk de zwaarste sanctie die u kan worden opgelegd. In de meeste gevallen heeft u geen recht op een WW uitkering. Teken dan ook zo spoedig mogelijk bezwaar aan.
 • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; Indien u een misdrijf heeft begaan en indien daartegen geen hoger beroep meer mogelijk is dan kunt u worden ontslagen als ambtenaar uit uw functie indien deze omstandigheid is opgenomen in het rechtspositiereglement. Uw werkgever moet wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling uw functie als ambtenaar onmogelijk is geworden.
 • Ontslag wegens reorganisatie; Door een reorganisatie kan u als ambtenaar uit uw functie ontheven worden. Uw werkgever is verplicht om zich in te spannen om voor u een andere geschikte functie te vinden. Als dit na aantoonbare inspanningen van uw werkgever niet mogelijk blijkt te zijn -dan is uw ontslag volgens de juiste manier verlopen.
 • Ontslag met wederzijdse toestemming; In dit geval sluit u en uw werkgever (bestuursorgaan) een beëindigingovereenkomst over uw aanstelling. Daarbij kan eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken. Het kan zijn dat u uw recht op en WW-uitkering verliest als u zonder goede reden ontslag heeft genomen en te snel heeft ingestemd. Schakel dan ook direct de hulp in van een ambtenarenarbeidsrecht advocaat van Huis Advocaten.
 • Ontslag wegens medische ongeschiktheid; U kunt alleen op deze manier ontslagen worden als u twee jaar onafgebroken ziek bent geweest en dat herstel na deze twee jaar niet binnen 6 maanden te verwachten valt. Na onderzoek komt u ook niet in aanmerking voor een andere passende functie. Uw ontslag kan dan in stand worden gehouden wegens medische arbeidsongeschiktheid.
 • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling; Uw aanstelling eindigt als de periode waarvoor u in dienst was is verstreken. U moet echter voor het einde van deze periode door uw werkgever worden ingelicht over het feit waarom uw aanstelling eindigt.
 • Ontslag op eigen verzoek; Ontslag op uw eigen verzoek is altijd mogelijk. De overheidsinstantie zal dit altijd moeten goedkeuren.

Ontslagprocedures – Ambtenaar

 • Bezwaarprocedure; indien u het niet eens bent over uw ontslag dan dient u binnen 6 weken bezwaar te maken bij het bestuursorgaan dat u ontslagen heeft. Tegen uw bezwaar zal het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar nemen.
 • Beroep; Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Het bezwaar kan door de bestuursrechter niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond worden verklaard. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de bestuursrechter dan kunt u nog beroep binnen 6 weken instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Het Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen. Wanneer u beroepschrift niet aan de inhoudelijke eisen voldoet dan wordt de zaak inhoudelijk niet in behandeling genomen door het Centrale Raad van Beroep.
 • Voorlopige voorziening; Een voorlopige voorziening dient u in bij de bestuursrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u om uw ontslagbesluit op te schorten totdat er is een definitief besluit is genomen over uw bezwaar of beroep. Alleen in spoedeisende gevallen kan zo’n verzoek worden ingediend. Indien de bestuursrechter hiermee akkoord is dan ontvangt u in tussentijd gewoon uw salaris, in tegenstelling tot alleen een bezwaar of beroepprocedure. Tegen de beslissing de voorlopige voorziening af of toe te wijzen staat geen hoger beroep open.

Ontslagprocedure – Ambtenaar

 • WW-uitkering en bovenwettelijk WW-uitkering; Als ambtenaar heeft u tegenwoordig recht op een WW-uitkering. Voor 2001 had u als ambtenaar recht op wachtgeld. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. U kunt bijvoorbeeld alleen aanspraak maken als ambtenaar op een WW-uitkering als er geen sprake is van vrijwillige werkloosheid of van ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling. In sommige gevallen heeft u als ambtenaar recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. Om daarvoor in aanmerking te komen moet u in ieder geval recht hebben op een WW-uitkering. Met een bovenwettelijke WW-uitkering wordt uw WW-uitkering aangevuld en verlengd.
 • Afkoop en ontslag vergoeding; Met de huidige wetgeving is het mogelijk dat uw WW en bovenwettelijke uitkering wordt afgekocht. Informeer bij een arbeidsrecht advocaat wat de verder mogelijkheden zijn.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 21 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat contractenrecht

Werknemer * Directeur * Ambtenaar * Advocaat Arbeidsrecht