Ambtenaar aanstelling

Direct advies?Stel uw vraag

Heb jij een ambtenaar aanstelling? Dan gelden voor jou wellicht andere regels dan die van het reguliere ontslagrecht. Het kan zijn dat je met het ambtenarenrecht te maken hebt. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna) van kracht geworden. Hierdoor vallen de meeste ambtenaren voortaan onder het gewone arbeidsrecht in plaats van onder het ambtenarenrecht. Krijg jij als ambtenaar te maken met ontslag, dan is het dus belangrijk om te bekijken of je te maken hebt met het reguliere arbeidsrecht of met het ambtenarenrecht.

Uitzonderingen ambtenaar aanstelling

Het grootste deel van de ambtenaren in Nederland valt tegenwoordig dus onder het normale ontslagrecht. Toch zijn er uitzonderingen. Er zijn een aantal groepen ambtenaren die nog wel onder het ambtenarenrecht blijven vallen. Dit zijn de volgende groepen:

 • politieke ambtsdragers zoals ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
 • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
 • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
 • defensieambtenaren, hieronder vallen zowel militair als burgerpersoneel;
 • politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel;
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Val jij in één van bovenstaande groepen, dan gelden er andere regels bij ontslag. Het ontslagrecht voor deze ambtenaren is vastgelegd in rechtspositieregelingen. Er zijn meerdere rechtspositieregelingen voor ambtenaren, zoals bijvoorbeeld ARAR of WPA. In de rechtspositieregelingen staan onder andere de geldende ontslag gronden (ontslag redenen) omschreven. Wanneer je als ambtenaar wordt ontslagen, dan verloopt deze procedure niet bij de kantonrechter of via het UWV. Het overheidsorgaan dat je heeft aangesteld kan jou ook zelf weer ontslaan. Hier kan je natuurlijk wel tegen in verweer. Besluit je hier tegenin te gaan, dan komt het ontslag uiteindelijk terecht bij de bestuursrechter. Deze zal besluiten of het ontslag terecht is of niet. 

Val jij niet onder één van bovengenoemde groepen, dan is in jouw geval het reguliere arbeidsrecht van kracht.

Tip:
Of jij nou valt onder het gewone arbeidsrecht of onder het ambtenarenrecht, de advocaten van Huis Advocaten helpen je om het ontslag zo goed mogelijk te regelen! Wij hebben altijd een specialist bij jou in de buurt.

Ontslagredenen ambtenaar aanstelling

Als ambtenaar met een aanstelling kun je om verschillende redenen ontslagen worden. Op sommige punten wijken deze ontslagredenen af van de ontslagredenen in het gewone arbeidsrecht. Zo komt strafontslag echt alleen voor bij een ambtenaar met een aanstelling. Lees hieronder meer over de verschillende vormen van ontslag:

 • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidsontslag); Krijg jij ontslag wegens onvoldoende functioneren, dan moet jouw werkgever duidelijk kunnen onderbouwen waarom jij niet voldoende functioneert. Daarnaast moet je ook altijd de kans krijgen om jezelf te verbeteren. Meestal gebeurt dit aan de hand van een verbetertraject. Verbetert jouw functioneren niet, dan kan het besluit van de werkgever tot ongeschiktheidsontslag in stand blijven. Het is altijd verstandig om bij ontslag wegens onvoldoende functioneren de hulp in te roepen van een gespecialiseerd ambtenarenarbeidsrecht advocaat. Krijg je om deze reden ontslag, dan kan dit namelijk ook gevolgen hebben voor jouw recht op een WW-uitkering. Een advocaat kan je helpen om dit te voorkomen en hier zo goed mogelijk uit te komen. 
 • Strafontslag/ontslag als disciplinaire maatregel; Ben jij ambtenaar dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Hou jij je niet aan de regels (ook al is dat in jouw vrije tijd), dan kan dit betekenen dat er sprake is van plichtsverzuim. Dit kan een reden zijn voor disciplinair ontslag. Disciplinair ontslag wordt ook wel strafontslag genoemd. Het is dan ook de zwaarste straf die je als ambtenaar kan krijgen. Zo wordt het loon direct stopgezet en verlies je in de meeste gevallen ook jouw recht op een WW-uitkering. Krijg jij te maken met strafontslag? Schakel dan altijd de hulp in van Huis Advocaten.
 • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; Heb jij je schuldig gemaakt aan een misdrijf en is er geen hoger beroep meer mogelijk? In dat geval kan dit als ambtenaar ook gevolgen hebben voor jouw baan. Dit kan alleen als deze omstandigheid is opgenomen in het rechtspositiereglement. De werkgever moet daarbij wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling jij onmogelijk kan aanblijven in jouw functie. 
 • Reorganisatie; Door een reorganisatie kan je als ambtenaar uit jouw functie ontheven worden. De werkgever is verplicht om zich in te spannen om een andere geschikte functie voor je te vinden. Toch lukt dit natuurlijk niet altijd. Blijkt dit na aantoonbare inspanningen van de werkgever niet mogelijk, dan kan je ontslag krijgen. 
 • Ontslag met wederzijdse toestemming; In dit geval besluiten jij en de werkgever (bestuursorgaan) in goed overleg om uit elkaar te gaan. Samen stellen jullie een beëindigingovereenkomst op. Daarbij kan eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken. Laat het document wel altijd even controleren. Zo weet je zeker dat je jouw recht op een WW-uitkering niet kwijt raakt. Wij helpen je daar graag bij! 
 • Medische ongeschiktheid; Ben jij ondertussen twee jaar ziek en valt het niet te verwachten dat je binnen zes maanden weer hersteld bent? In dat geval mag de werkgever tot ontslag overgaan vanwege medische ongeschiktheid. Het is wel belangrijk dat de werkgever bekijkt of er wellicht een andere passende functie beschikbaar is. 
 • Beëindiging van een tijdelijke aanstelling; Heb jij een tijdelijke aanstelling, dan stopt deze als de periode waarvoor je in dienst was is verstreken. De werkgever moet je wel van te voren laten weten dat jouw aanstelling inderdaad wordt beëindigd en waarom. 
 • Ontslag op eigen verzoek; Ontslag op jouw eigen verzoek is altijd mogelijk. De overheidsinstantie zal dit altijd moeten goedkeuren. Denk er wel aan dat je geen recht meer hebt op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt.

 

Bezwaar tegen ontslag ambtenaar

Krijg je ontslag, dan krijg je in de meeste gevallen te maken met een officiële ontslagprocedure. Ben jij het niet eens met het ontslag, dan kan je hier tegen in bezwaar. Dit gaat als volgt.

 • Bezwaarprocedure; Ben jij het niet eens met het ontslag, dan is het belangrijk om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kan bij het bestuursorgaan dat jou ontslagen heeft. Het bestuursorgaan zal jouw bezwaar in overweging nemen en uiteindelijk een besluit nemen. 
 • Beroep; Is jouw bezwaarschrift afgewezen en blijft het ontslag van kracht, dan kun je hier binnen zes weken tegen in beroep. Dit doe je bij de bestuursrechter. De bestuursrechter zal de situatie bekijken en besluit uiteindelijk of jouw bezwaar niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond wordt verklaard. Ben je het niet eens met de beslissing van de bestuursrechter dan kun je nog beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Ook dit moet binnen zes weken. De Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen. Voldoet jouw beroepsschrift niet aan de inhoudelijke eisen, dan wordt de zaak niet in behandeling genomen door het Centrale Raad van Beroep. Het is dus heel belangrijk om dit op een goede manier aan te leveren. Onze advocaten helpen je daar graag bij!
 • Voorlopige voorziening; Er gaat best wat tijd overheen voor alle stappen doorlopen zijn. Ben jij ontslagen en is jouw loon direct stopgezet, dan kan dat de nodige problemen opleveren. Dit is op te lossen met een voorlopige voorziening. Met een voorlopige voorziening vraag je de bestuursrechter om jouw ontslagbesluit op te schorten totdat er is een definitief besluit is genomen over jouw bezwaar of beroep. Op die manier kun je wel salaris blijven ontvangen. Een voorlopige voorziening kan alleen in spoedeisende gevallen worden ingediend. 

 

Let op:
Binnen het ambtenarenrecht zijn termijnen heel belangrijk. Zorg dat je op tijd bezwaar maakt tegen het ontslag. Ben je te laat, dan is jouw ontslag definitief en kan je hier niets meer tegen doen.

Rechten ambtenaar bij ontslag

Heb jij een ambtenaar aanstelling, dan zorgt dit er ook voor dat je bij ontslag de nodige rechten hebt. Zo heb je bijvoorbeeld recht op: 

 • WW-uitkering en bovenwettelijk WW-uitkering; Als ambtenaar heb je tegenwoordig recht op een WW-uitkering als je ontslag hebt gekregen. Voor 2001 was hier geen sprake van en kreeg je te maken met een wachtgeld regeling. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Je kunt als ambtenaar bijvoorbeeld alleen aanspraak maken op een WW-uitkering als er geen sprake is van vrijwillige werkloosheid of van ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling. In sommige gevallen heb je als ambtenaar naast de WW-uitkering ook recht op een bovenwettelijke uitkering. Met een bovenwettelijke WW-uitkering wordt jouw WW-uitkering aangevuld en verlengd.
 • Afkoop en ontslag vergoeding; Met de huidige wetgeving is het mogelijk dat jouw WW en bovenwettelijke uitkering worden afgekocht. Hierover kun je onderhandelen met de werkgever. Daarnaast is er ook vaak wel degelijk onderhandeling mogelijk over een ontslag- of transitievergoeding. Informeer bij een arbeidsrecht advocaat wat de mogelijkheden zijn.

 

Hulp Huis Advocaten bij ambtenaar aanstelling

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Of je nou onder het arbeidsrecht of een ambtenaar aanstelling hebt, zij kunnen je altijd helpen. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 19 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Juridisch advies nodig? Mail ons vrijblijvend je vragen of bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). We bespreken jouw zaak en beantwoorden al je vragen. Zo weet je direct waar je aan toe bent. Indien nodig brengen we je in contact met een van onze gespecialiseerde advocaten.