Kort geding. Estraede verhuurt aan Sporttainment de bedrijfsruimte “De Uithof”. Sporttainment heeft de huurbetalingen aan Estraede per 1 januari 2011 gestaakt. Estraede vordert dat Sporttainment zal worden veroordeeld om de achterstallige huur aan Estraede te betalen. In reconventie vordert Sporttainment dat voor recht verklaard zal worden dat Sporttainment kosten van herstel van gebreken ten laste van Estraede mag brengen en verrekenen met de huur. In conventie is in beginsel de achterstallige huur toewijsbaar. Betaling van die huur is immers een contractuele plicht van Sporttainment. De vraag is of het voldoende aannemelijk is dat in de reeds door Sporttainment daartoe aangevangen bodemprocedure geoordeeld zal worden dat Sporttainment met vrucht een beroep kan doen op verrekening. Die vraag kan thans niet bevestigend beantwoord worden. Sporttainment wordt veroordeeld tot betaling van de achterstallige huur (€ 311.491,52). De vorderingen van Sporttainment worden afgewezen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP9728