Koop onroerende zaak. Non-conformiteit. Verjaring. Mededeling aan de verkoper van geconstateerde gebreken in dit geval kennisgeving van non-conformiteit als bedoeld in art. 7:23 lid 1 BW, nu hetzij koper wist dat gebreken verband hielden met non-conformiteit, hetzij van koper, gelet op de aard en de ernst van de gebreken een (met de nodige voortvarendheid uit te voeren) onderzoek naar de oorzaak daarvan mocht worden verwacht, waaruit volgt dat koper met non-conformiteit bekend behoorde te zijn (vgl. HR 29 juni 2007, NJ 2008/606). Onbegrijpelijke uitleg hof van vonnis rechtbank. Dictum vonnis berust op onmiskenbare vergissing. Dictum moet worden uitgelegd in het licht en met inachtneming van overwegingen die tot de beslissing hebben geleid (vgl. HR 23 januari 1998, NJ 2005/544).

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BN7084