Terugkomen op bindende eindbeslissing in tussenvonnis, faillissement, uitbetaling bank in weerwil van beslag Terugkomen op bindende eindbeslissing in tussenvonnis. Een betaling in weerwil van een beslag heeft geen waarde ten opzichte van de beslaglegger, maar staat er niet aan in de weg dat de vordering van de beslagene op de derdenbeslagene tot het beloop van de door deze gedane betaling tenietgaat. De curator kan aan artikel 33 lid 2 Fw geen bevoegdheden ontlenen aangezien het beslag niet op de voet van dat artikel is vervallen. Artikel 475h lid 1 Rv beschermt de beslaglegger in die zin dat een in weerwil van het beslag gedane betaling niet tegen hem kan worden ingeroepen. Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de derde die in weerwil van het beslag betaalt, onrechtmatig handelt jegens de beslaglegger. Uit deze bepaling vloeit juist voort dat de beslaglegger door een betaling in weerwil van het beslag geen schade behoeft te lijden.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM3894