Familierecht. Echtscheiding. Partneralimentatie. Verzoek alimentatie te laten voortduren tot datum waarop alimentatiegerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt. Financiële situatie van alimentatieplichtige behoort tot de omstandigheden die de rechter bij zijn beoordeling van het op art. II lid 2 WLA gegronde verzoek in aanmerking behoort te nemen (vgl. HR 16 maart 2007, NJ 2007, 307). Omstandigheid dat alimentatiegerechtigde niet in aanmerking komt voor aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat zij, conform een tijdens het huwelijk gemaakte afspraak, al tijdens het huwelijk in deeltijd werkte, dient te worden meegewogen bij beantwoording vraag of definitieve beëindiging alimentatie dermate ingrijpend is dat deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevraagd. Arbeidsongeschiktheid alimentatiegerechtigde.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM0142