Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel tot beperking van de duur van de partneralimentatie van de VVD, PvdA en D66 na drie jaar in de kast te hebben gelegen aangenomen. Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld en ook daar is het wetsvoorstel aangenomen. Het tijdstip van de inwerkingtreding zal formeel nog bij koninklijk besluit worden bepaald.

Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.
• Bij langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar),

  • waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. In dit geval geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
  • waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is. Deze heeft recht op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.

• Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar).

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen. Drie maanden voor het eindigen van de alimentatieduur kan om een verlenging worden verzocht bij de rechter.

Alleen voor nieuwe gevallen

De wet gaat (naar alle waarschijnlijkheid) in op 1 januari 2020. Dit moet nog bij koninklijk besluit worden bepaald. De wet geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Wat betekent de nieuwe wet voor u?

De wetgever heeft duidelijk bepaald dat de wetswijziging alleen zal gelden voor de “nieuwe gevallen”. Dit laat onverlet dat als u een “oud geval” bent er mogelijk wel rekening kan worden gehouden met de nieuwe visie van de wetgever. Hoe de rechtspraak hiermee omgaat, zal nog moeten blijken. Wat de nieuwe wet voor u betekent kan aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden beoordeeld worden.

Heeft u behoefte aan overleg? Neem contact op met mr. Eveline Dirks (Knuwer advocaten Alkmaar) op telefoonnummer 072-5127117 of per mail dirks@knuwer.nl.