Wanneer een echtpaar met kinderen wil scheiden, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld waarin ze de gemaakte afspraken over de kinderen vastleggen (art. 815 Rv). In deze uitspraak wordt door de rechter geoordeeld dat er geen echtscheiding wordt uitgesproken indien de kinderen geen inspraak hebben gehad bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Hiermee wordt een stap gezet van een formeel vereiste naar een meer materieel vereiste aan het verzoekschrift tot echtscheiding.

“De genoemde bepaling bevat in de eerste plaats een formeel vereiste, namelijk dat verzoekers dienen te vermelden op welke wijze zij de kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan. Aan dat vereiste is niet voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank moet in de bepaling tevens een materieel vereiste gelezen worden, namelijk dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling, ook betrokken moeten worden bij afspraken die rechtstreeks op hen betrekking hebben. Dat houdt niet in dat de ouders verplicht zijn om de voorkeuren van hun kinderen te volgen, maar wel dat zij die voorkeuren betrekken bij hun besluitvorming. Ook aan dat vereiste is (kennelijk) niet voldaan.”

Lees meer

Bron: rechtspraak.nl

Lees meer over echtscheiding