In de zaak die is behandeld door de Hoge Raad, waarvan arrest op 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) is de vraag voorgelegd of de Staat aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde als gevolg van een Politie inval. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat indien strafvorderlijk optreden dat voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften niet alleen tegen de verdachte, maar ook jegens daarbij betrokken derden rechtmatig is. Desalniettemin is de Staat wel aansprakelijk voor schade die buiten het normale maatschappelijke risico of normale bedrijfsrisico vallen. Deze vorm van aansprakelijkheid vloeit voort uit het beginsel van gelijkheid van openbare lasten. Dit brengt mee dat de kosten die buiten genoemde risico vallen, niet door de verhuurder behoren te worden gedragen, maar door de maatschappij.

In de zaak waarover de Hoge Raad in dit geval diende te beslissen, had de verhuurder zich op voormeld beginsel van gelijkheid van openbare lasten beroepen. De Staat had zich beroepen op artikel 6:101 BW, zijnde dat de schadevergoedingsplicht wordt verminderd wanneer de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. De Hoge Raad heeft in deze zaak geoordeeld dat de Staat geen beroep toekomt op artikel 6:101 BW, omdat dit artikel niet ziet op gevallen waarin de Staat voor schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden aansprakelijk is.

Conclusie:

Deze uitspraak van de Hoge Raad is voor verhuurders goed nieuws. Uit jurisprudentie volgt dat verhuurders vaak opdraaien voor schade die wordt veroorzaakt door de misstappen van huurders. Te denken valt aan de huurders die een hennepkwekerij in het gehuurde exploiteren. Zowel de civiele rechter als de bestuursrechter neemt daar vaak – vrij gemakkelijk – de beslissing dat de verhuurder (mede) als overtreder dient te worden gezien, omdat verhuurder tot op zekere hoogte zich dient te informeren over de staat en gebruik van het gehuurde. De verhuurder heeft ter zake een onderzoeksplicht (gehuurde bezoeken met (enige) regelmaat, opdat toezicht wordt gehouden dat huurder geen onrechtmatig handelen pleegt in het gehuurde).

In onderhavige zaak liep de kwestie voor verhuurder goed af, nu is aangenomen dat verhuurder geen verwijt kon worden gemaakt, ter zake het te kort schieten van de huurder.

Vragen:

Heeft u vragen over huurrecht en/of verhaal van schade veroorzaakt door de huurder, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze huurrecht advocaten.