Jawel, er zijn regels voor airco’s en warmtepompen.

Met de veranderde klimaatomstandigheden is de aanschaf van een airco installatie voor de warme dagen een logische stap. Ook wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van een (lucht) warmtepomp voor de verwarming van hun huis. In woongebieden ontstaat hierdoor ook vaker en steeds meer geluidsoverlast door deze brommende/trillende en zoemende kasten. Mag dat allemaal maar gewoon?

Hoeveel geluid mag een airco of warmtepomp maken?

Nu de warmtepomp of airco installatie steeds normaler aan het worden is ontstaat er ook steeds vaker geluidsoverlast van de bijbehorende kasten tegen of rond het huis. Nu de nieuwste buitenunits op de markt nog steeds tussen de 40 en 50 db (A) (decibel) aan geluid produceren kan dit in stedelijk gebied tot overlast leiden. Nu is dit geluid te vergelijken met lichte regen, rustig verkeer achter dubbel glas of geroesemoes in de klas maar kan dit toch op de zenuwen werken op het moment dat u wil gaan slapen.

Europese regelgeving airco en warmptepomp

De installaties zelf voldoen al snel aan de Europese regelgeving de Ecodesing Directive Commission Regulation No 206/2012) nu warmtepomp installaties (afhankelijk van het vermogen) 65 of 70 dB (A) mogen produceren, hetgeen vergelijkbaar is met een straaljager op 6000m hoogte of een gemiddelde stofzuiger. Europa helpt u op dit punt dus (nog) niet verder.

Advies

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is van mening dat dergelijke apparaten maar maximaal 30 dB (A), op 5 meter van de perceelgrens, mogen produceren om overlast te voorkomen.

De wet in Nederland

De Nederlandse wetgever erkent de groeiende problematiek en stelt per 1 april 2021 vast dat nieuwe installaties op de erfgrens bij de buren maximaal 40 dB (A) aan geluid mogen produceren. Deze geluidsnorm heeft te gelden voor installaties voor warmte- of koude opwekking bij zowel nieuwbouw als bestaande woningen vanaf 1 april 2021. Door deze regel bent u beter beschermd tegen geluid van warmtepompen en motiveert de wetgever de producenten om stillere installaties te ontwikkelen.

In de praktijk

De geluidsnorm is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (norm artikel 3.8 lid 2) en heeft dus te gelden voor alle nieuwe installaties per 1 april 2021. Gezien de meeste systemen nog steeds meer dan 40 dB (A) produceren moet de eigenaar dus goed bedenken op welke wijze het systeem wordt geplaatst. Het idee achter de norm in het bouwbesluit is dat een buiten-unit op meer dan 3 meter van de perceelgrens moet worden geplaatst of andere beperkende maatregelen moeten worden genomen om het geluid bij de buren tot of onder de 40 dB (A) grens te krijgen.

Er is zelfs een rekentool beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK). Deze rekentool gaat uit van verschillende situaties waarin een buitenunit wordt toegepast. Het geeft aan wat de maximale geluidsvermogen niveau van de buitenunit mag zijn overdag (07.00-19.00 uur) en in de avond en nacht (19.00-07.00 uur).

Mocht het Bouwbesluit nu niet van toepassing zijn, de buiten-unit staat bijvoorbeeld in de tuin, dan kan er mogelijk een omgevingsvergunning vereist zijn waarbij u bezwaar kan maken. En in het geval dat u woonachtig bent in een appartementencomplex kunt u terugvallen op de uitspraak van de Raad van State die 35 dB (A) aanvaardbaar acht.

Dat dit soort discussies behoorlijk kunnen escaleren valt terug te lezen in de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin een uiteenzetting valt terug te lezen over het vaststellen van ernstige hinder.

Wat te doen bij overlast?

Misschien kunt u met een goed gesprek met de buren het probleem aankaarten en samen kijken naar de oplossing. Denk hierbij aan het draaien of verplaatsen van de buiten-unit of het plaatsen van een geluidswerende omkasting.

Is dit niet bespreekbaar dan kunt u bij uw gemeente vragen om een handhaving van het Bouwbesluit vanwege een overtreding van de geluidsnorm. Ook het bestemmingsplan kan nadere regels hebben gesteld zoals dit is vereist volgens vaste rechtspraak van de Raad van State. De gemeente kan u hierover nader informeren en maatregelen nemen om een verplaatsing van de buiten-unit of verdere isolatie af te dwingen bij de eigenaar.

Daarnaast kan ernstige overlast van een warmtepomp mogelijk via het burenrecht worden aangepakt. Op grond van artikel 5:37 BW is het niet toegestaan voor de eigenaar van een perceel om hinder te veroorzaken aan andere eigenaren, zoals bijvoorbeeld door het verspreiden van geluid, op een wijze die als onrechtmatig wordt beschouwd volgens artikel 6:162 BW. In artikel 6:162 BW wordt onrechtmatig handelen gedefinieerd als het schenden van een recht, het niet nakomen van een wettelijke plicht, of het handelen in strijd met ongeschreven regels van fatsoen in het maatschappelijk verkeer. In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt beschreven hoe ernstige hinder (in dit geval veroorzaakt door een warmtepomp) moet worden bepaald.

Voor zowel een verzoek tot handhaving bij de gemeente als het burenrecht is het noodzakelijk om voldoende bewijs te leveren, wat in de praktijk vaak een uitdaging blijkt te zijn. Niet alle hinder is onrechtmatig. Dit hangt af van de aard, ernst en duur van de hinder, evenals de daaruit voortvloeiende schade, in combinatie met de specifieke omstandigheden van het geval, waaronder de lokale omstandigheden. Daarnaast moeten de belangen van beide partijen worden meegewogen.

Degene die hinder veroorzaakt heeft de plicht om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zodat er geen sprake is van onrechtmatige overlast. Deze grens moet worden bepaald op basis van wat objectief gezien nog acceptabel is voor buren in de samenleving. Om vast te stellen of er sprake is van onrechtmatige hinder, is uitgebreid bewijsmateriaal nodig. Hierbij kan gedacht worden aan deskundige rapporten, geluidsmetingen, en verschillende waarnemingen door toezichthouders (gemeente), experts en omwonenden.

Krijgt u geen gehoor, is er sprake van een specifieke situatie, neem dan contact met mij op en mogelijk kan ik u van nader advies voorzien of u begeleiden naar de oplossing. Voor nadere informatie zie ook het verhaal op onze eigen site.

Mr. R-J. van de Leurvandeleur@parmentieradvocaten.nl

Parmentier Advocaten Huis Advocaten Haarlem 023-5313111