Als werkgever heeft u belang bij een zekere flexibele schil in uw onderneming. Naast het inschakelen van uitzendkrachten is het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd daarvoor een veel ingezet middel.

U geeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zodat u (bijna) zeker weet dat u na verloop van tijd weer afscheid kunt nemen van deze werknemer. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt immers “vanzelf”. De werknemer heeft daarentegen juist behoefte aan zekerheid. Met name als de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is gesloten bijna ten einde is. De WWZ is aan deze wens van de werknemer tegemoetgekomen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd – Oud recht
Onder het oude recht eindigde de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. Bij stilzwijgende voortzetting van de arbeidsovereenkomst, werd deze “verlengd” onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd (maar voor ten hoogste 12 maanden). Of u de werknemer wel of niet informeerde over het eindigen van zijn dienstverband deed (in beginsel) niet ter zake.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd – Huidig recht (vanaf 1 januari 2015)
Door het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de regeling omtrent de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt nog steeds “vanzelf”, maar u dient uw werknemer nu te informeren over het al dan niet eindigen van deze arbeidsovereenkomst. Dit dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te gebeuren. Daarnaast dient u bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren over de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt voortgezet.

Informeert u de werknemer niet of te laat over het wel of niet eindigen van de arbeidsovereenkomst, dan bent u een boete van ten hoogste eenmaal het maandsalaris aan de werknemer verschuldigd. U bent deze boete verschuldigd ongeacht of het dienstverband wordt voortgezet!

De werknemer zal de boete binnen twee maanden na het einde van de geëindigde arbeidsovereenkomst van u moeten vorderen. Bij voorzetting van het dienstverband kan de werknemer dus niet wachten tot het dienstverband op een later tijdstip wellicht ten einde komt. De verschuldigdheid van de boete zal in de praktijk dan ook (waarschijnlijk) slechts een rol gaan spelen bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het “opsparen” van boetes in het kader van de (geschonden) aanzeggingsverplichting behoort niet tot de mogelijkheden.

Wat betreft de stilzwijgende voortzetting is de regeling gelijk gebleven aan het oude recht. Worden de nadere voorwaarden niet besproken, dan wordt het dienstverband geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden, voor dezelfde periode (maar voor ten hoogste 12 maanden). Let op: de aanzeggingsverplichting is al op 1 januari 2015 ingegaan (!).

Mocht u na het lezen van deze blog nog vragen hebben over de aanzeggingsverplichting en / of andere wijzigingen in het arbeidsrecht, neem dan https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op met mr. R.T. Profijt, lid van de Praktijkgroep Arbeidsrecht van Daniels Huisman Advocaten.

title=”advocaat mr. R.T. Profijt” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-enschede/”>mr. R.T. Profijt
title=”advocaat Enschede” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-enschede/”>Daniels Huisman advocaten Enschede
Enschede
Tel: 053 – 206 80 02