Ondernemingsraden krijgen straks spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ze mogen hun standpunt kenbaar maken over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat dus om een recht voor de ondernemingsraad hun mening te geven voordat de aandeelhouders een besluit nemen.

Het kabinet deelt het standpunt van de SER in zijn advies over Evenwichtig ondernemingsbestuur dat een spreekrecht van de ondernemingsraad in de aandeelhoudersvergadering ertoe kan bijdragen dat belangen van werknemers door de aandeelhoudersvergadering voldoende worden meegewogen in de besluiten die genomen worden. Dat draagt bij aan een versterking van de positie van werknemers. Bij de bevordering van een evenwichtige inkomensverdeling is van belang dat ook de zienswijze van de werknemersvertegenwoordigers betrokken kan worden bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid van bestuurders.

Volgens de nieuwe regeling zal een verzoek om goedkeuring van een belangrijk bestuursbesluit pas aan de aandeelhoudersvergadering worden aangeboden nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld over dat besluit een standpunt te bepalen. Dat geldt ook voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris en een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer

Bron: www.rechtennieuws.nl, 8 december 2008