De rechter mag uitgaan van een algemene formule bij de beoordeling of een effectenlease-overeenkomst een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legde. De formule moet wel voldoende ruimte laten om met individuele omstandigheden van de afnemer rekening te houden. Ook de inkomens- en vermogenspositie van de partner van de afnemer zijn van belang. Bij de begroting van de schade mogen behaalde winsten uit eerdere effectenleasetransacties met Dexia worden meegerekend.

Achtergrond
Een afnemer vordert vergoeding van schade die hij heeft geleden als gevolg van met Dexia gesloten effectenleasetransacties. De schade is ontstaan doordat de effecten aan het einde van de looptijd van de contracten minder opbrachten dan de leasesom. De vordering is onder meer gebaseerd op onrechtmatig handelen van Dexia.

In zijn uitspraken van 5 juni 2009, LJN BH2815 ([De T.]/Dexia), LJN BH2811 (Levob/[B]) en LJN BH2822 (GeSp/Aegon), heeft de Hoge Raad algemene regels gegeven over de op Dexia rustende zorgplichten en over de schade die bij schending van die zorgplichten voor vergoeding in aanmerking komt. Betaalde rente en aflossingen komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien onderzoek destijds zou hebben uitgewezen dat de overeenkomst een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legde.

Naar aanleiding van deze uitspraken strijden een afnemer en Dexia over de vraag: (i) hoe beoordeeld moet worden of de overeenkomsten destijds een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legden, en (ii) of met eerdere effectenleasetransacties behaalde voordelen in aanmerking moeten worden genomen bij de schadebegroting (‘voordeelstoerekening’; art. 6:100 van het Burgerlijk Wetboek). In het kader van de eerste vraag verschilden partijen onder meer van mening of de financiële omstandigheden van een eventuele partner moeten worden meegenomen. In het kader van de tweede vraag spitste het debat zich toe op de vraag of is voldaan aan de voorwaarden van art. 6:100 BW. Volgens deze bepaling mag genoten voordeel op de te vergoeden schade in mindering worden gebracht, als het voordeel voortvloeit uit ‘een zelfde gebeurtenis’” als de schade. Is daarvan ook sprake in geval van afzonderlijke effectenleasetransacties? Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit