De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel tot wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. De voorgestelde wijzigingen vormen een pakket maatregelen dat de marktwerking moet verbeteren en de consument inzicht moet bieden in de provisies die tussenpersonen ontvangen bij advisering over financiële producten, zoals hypotheken en beleggingsverzekeringen. De maatregelen gaan ook gelden voor bankspaarproducten.
Vanaf 1 januari 2009 moeten tussenpersonen duidelijk maken wat zij verdienen aan de verkoop van een financieel product. Daarnaast worden tussenpersonen vanaf 1 juli 2009 verplicht hun klanten een dienstverleningsdocument te verschaffen waarin duidelijk wordt vermeld wat de dienstverlening van de tussenpersoon is en op welke manier de tussenpersoon hiervoor wordt beloond. Er wordt een inhoudelijke norm geïntroduceerd voor provisies die tussenpersonen mogen ontvangen: provisies moeten altijd in het belang van de consument zijn en de kwaliteit van dienstverlening ten goede komen. Bonusprovisies, zoals omzetgerelateerde provisies, worden verboden. Daarnaast komen er strengere regels voor kredietreclame, die consumenten op de risico’s van het gebruik van krediet moeten wijzen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad. Het streven is om de maatregelen per 1 januari 2009 in werking te laten treden.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 3 november 2008