De Inspectie Verkeer en Waterstaat krijgt de mogelijkheid meteen een boete op te leggen aan luchtvaartmaatschappijen die de Europese regels voor de bescherming van de consument niet nakomen. Ook worden de sancties die de inspectie oplegt voortaan openbaar gemaakt. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

Luchtvaartmaatschappijen moeten zich aan een aantal Europese verordeningen houden die de rechten van passagiers beschermen. Zo moeten reizigers bijvoorbeeld bijstand krijgen bij langdurige vertragingen of compensatie bij annuleringen van vluchten. Op dit moment kan de inspectie alleen bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen als de luchtvaartmaatschappij zich niet aan deze regels houdt. Deze handhavingsinstrumenten zijn niet altijd even effectief of afschrikwekkend. Omdat een bestuurlijke boete meer geschikt is om lik op stuk te geven in geval van een overtreding, wordt een wetsvoorstel in procedure gebracht tot invoering van een dergelijke boete.

Het toevoegen van de bestuurlijke boete aan de handhavingsinstrumenten van de inspectie is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen waarmee het kabinet de rechten van passagiers wil versterken. Daarin neemt ook informatievoorziening aan het publiek een belangrijke plaats in. Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om regelmatig verslag uit te brengen van de manier waarop luchtvaartmaatschappijen omgaan met de passagiersrechten. Naar verwachting neemt het effect van de sancties (het nalevingsgedrag van de luchtvaartmaatschappijen) toe als deze gepubliceerd worden en door de consument zijn te bekijken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 9 januari 2009