Erfpacht van dijkgrond. De grond is voor een laag bedrag in erfpacht uitgegeven in de negentiende eeuw. Het Hoogheemraadschap heeft de canon vanaf 1994 vervijftienvoudigd. Ook biedt zij de grond te koop aan. De canon respectievelijk koopprijs wordt gebaseerd op de huidige marktwaarde Collectieve actie van erfpachters.

De rechtbank oordeelt dat het waterschapserfpachtsrecht anders van aard is dan gemeentelijke erfpachtsrechten waarbij de bevoegdheid tot canonverhoging van aanvang af was voorbehouden. Voor de dijkbewoners kwam de canonverhoging onverwacht. Het Hoogheemraadschap heeft wel beleidsvrijheid, maar dient zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De rechtbank is van oordeel dat de grote belangen van de dijkbewoners afgezet tegen de relatief geringe belangen van de overige ingelanden tot de conclusie moeten leiden dat de dijkbewoners door het nieuwe beleid onevenredig worden getroffen. Het Hoogheemraadschap wordt in de gelegenheid gesteld een passende overgangstermijn aan te bieden en zal daarover binnen twee maanden een besluit moeten nemen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO9943