Als iemand het niet eens is met een vonnis, een arrest of een beschikking van een gerechtshof of een rechtbank, uitgesproken in een civiel geschil, staat (meestal) het rechtsmiddel cassatie open. Een civiel geschil heeft betrekking op procedures die inhoudelijk voortvloeien uit het Burgerlijk Wetboek of aanverwante wetten, zoals bijvoorbeeld de Auteurswet en de Handelsnaamwet. Kenmerkend is dat het dan gaat om geschillen tussen burgers onderling, burgers tegen bedrijven of andersom en bedrijven onderling. Soms is ook de overheid partij, als die deelneemt aan het civiele rechtsverkeer, bijvoorbeeld als een gemeente bij een dealer een bedrijfsvoertuig koopt voor gemeentewerken.

Termijn

Cassatie moet worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de datum van het vonnis, het arrest of de beschikking, behalve als het gaat om zo een beslissing in een kortgedingprocedure, want dan is de termijn acht weken. Bij cassatie in zaken van faillissement en wettelijke schuldsanering is de termijn zelfs maar acht dagen en hier en daar, zoals bijvoorbeeld bij onteigening, zijn er ook nog andere afwijkende termijnen.

De cassatiedagvaarding of het verzoekschrift in cassatie moet, om geldig te zijn, direct de gronden (middelen geheten) bevatten, waarom men vindt dat cassatie (dat wil zeggen vernietiging van het vonnis, arrest of beschikking) aan de orde is.

Procedure

Het is de Hoge Raad, gevestigd in ’s-Gravenhage, die in cassatieprocedures beslist. Er zijn maar twee gronden waarop de Hoge Raad kan casseren, dat wil zeggen vernietigen, te weten schending van het recht of schending van procesregels.
Bij het eerste moet men denken aan de onjuiste of te beperkte toepassing van een rechtsregel uit de wet of het nalaten van toepassing daarvan, bij het tweede aan een vonnis, arrest of beschikking waarin een gebrekkige motivering schuilt of een onbegrijpelijke redenering.

De feiten, zoals die zijn vastgesteld in de procedure, blijven wat ze zijn. In cassatie kan niets nieuws meer naar voren worden gebracht en het leveren van bewijs door getuigen of deskundigen is ook niet meer aan de orde. In cassatieprocedures worden ook geen zittingen gehouden zoals bekend uit de lagere rechtbank en hoven, zoals een comparitie van partijen, dat wil zeggen zittingen waar partijen aanwezig zijn en onder leiding van een rechter hun zaak bespreken. Het komt erop neer dat cassatieprocedures louter schriftelijk verlopen.

Advocaat nodig

Bij cassatie heeft men een advocaat nodig die tot de Cassatiebalie is toegelaten. Het is een betrekkelijk klein aantal advocaten die inderdaad bij die Cassatiebalie zijn aangesloten en het is dan ook feitelijk een specialisme om cassatieadvocaat te zijn.

De gang van zaken is meestal zo dat de cassatieadvocaat eerst een dossier krijgt aangereikt met de vraag daar een cassatieadvies over uit te brengen. Is dat advies positief, dan volgt een cassatieprocedure. Over cassatie is natuurlijk nog veel meer te zeggen, maar in het bestek van dit artikel voert dat te ver en een klein inkijkje in de cassatieprocedure is hierboven toch al wel gegeven.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact met ons opnemen.