Indien iemand veroordeeld is en zijn of haar opgelegde taakstraf niet (naar behoren) verricht, is de Officier van Justitie bevoegd de taakstraf om te zetten naar een vervangende hechtenis. Dit betekent dat elke 2 uur taakstraf kan worden vervangen door 1 dag detentie.

De Officier stelt de persoon hiervan in kennis, waarna deze binnen veertien dagen een bezwaarschrift bij de rechtbank kan indienen. In het bezwaarschrift kan de verzoeker de rechter vragen hem in de gelegenheid te stellen zijn (resterende) taakstraf alsnog te verrichten.

Deze termijn van twee weken voor het indienen van bezwaar is van openbare orde. Dit houdt in dat overschrijding van de termijn in de regel betekent dat het bewaar niet ontvankelijk wordt verklaard. Inhoudelijk kijkt een rechter dan niet meer naar de gronden van bezwaar. Dit is volgens vaste rechtspraak alleen anders indien er sprake is van bijzondere, de verzoeker niet toe te rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van de termijn verontschuldigbaar doen zijn.

Uit jurisprudentie blijkt dat een verontschuldigbare termijnoverschrijding uitzonderlijk is. Een geslaagd voorbeeld is het geval dat een minderjarige beschikt over een beperkt cognitief vermogen en niet in staat is zelfstandig de consequenties in te schatten van het laten verstrijken van de genoemde termijn.

Laatst diende een zaak bij Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, waarbij de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift door onze cliënt was overschreden. De Officier van Justitie stelde dat het bezwaar niet ontvankelijk moest worden verklaard. De advocaat wees echter op de bijzondere omstandigheid dat verzoeker net onder bewind was gesteld, in een psychische neerwaartse spiraal zat en zijn leven compleet ontregeld was. Hij kon niet zelfstandig de consequenties inschatten van het te laat indienen van zijn bezwaarschrift.

De rechtbank volgde dit betoog en verklaarde het bezwaar ontvankelijk en gegrond. Dit hield in dat verzoeker nog een laatste kans kreeg om zijn taakstraf uit te voeren en niet in hechtenis werd genomen.

Heeft u in een dergelijke situatie of andere (vergelijkbare) zaken hulp of advies nodig, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mr. J.(Jiska) Veenstra
Oass & Kasem Advocaten