Verkeersongevallen hebben soms dodelijke afloop en in geval van roekeloos rijgedrag hangt de veroorzaker van het ongeval een twee maal zo hoge gevangenisstraf boven het hoofd. Roekeloosheid in de zin van artikel 175 lid 2 van de Wegenverkeerswet is namelijk de zwaarste, aan opzet grenzende schuldvorm. Reden voor de wetgever om de maximumstraf voor dat geval fors te verhogen.

Uit twee recentelijk door Hoge Raad gewezen arresten blijkt dat rechters in hun vonnissen goed moeten motiveren waarom er sprake is van roekeloosheid, alsmede dat de wettelijke term “roekeloos” verder gaat dan wat in het normale taalgebruik onder roekeloos wordt verstaan (kortgezegd: onbezonnen, zonder na te denken over de gevolgen).

De rechter zal zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden (i) dat de verdachte zich buitengewoon onvoorzichtig heeft gedragen (ii) waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven is opgeroepen en (iii) dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Belangrijk is dat de normaal tot een verhoging het wettelijk strafmaximum leidende gedragingen, zoals bijvoorbeeld te hard rijden, rijden onder invloed van alcohol of drugs of geen voorrang verlenen, op zichzelf onvoldoende zijn voor het aannemen van de zwaarste schuldvorm. Het feit dat de gevolgen van het ongeval zeer ernstig zijn maakt dat niet anders.

Bij gesprekken aan de borreltafel wordt dit niet altijd begrepen en wordt, gelet op de ernstige gevolgen van zo’n ongeval, regelmatig gepleit voor zwaardere straffen “omdat iemand weer eens wegkomt met een taakstraf”. Een genuanceerde benadering is echter geboden. De rechter heeft voldoende tools in handen om de “juiste” straf op te leggen als het tot een bewezenverklaring komt. Daarbij moet de rechter alle relevante feiten en omstandigheden wegen. De zwaarste straf is alleen op zijn plaats als aan de delictsomschrijving is voldaan en roekeloos rijgedrag niet alleen wordt vastgesteld, maar ook deugdelijk wordt gemotiveerd.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen.

title=”Jan Albert Abma advocaat” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-boer-en-egberts-advocaten-leeuwarden/” target=”_blank”>mr. J.A. Abma
title=”De Boer & Egberts Advocaten” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-boer-en-egberts-advocaten-leeuwarden/” target=”_blank”>De Boer en Egberts Advocaten
title=”Advocaat Leeuwarden” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-boer-en-egberts-advocaten-leeuwarden/” target=”_blank”>Leeuwarden