De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juli 2017 uitspraak gedaan in een zaak tussen eiseres, een koper van een Iphone en gedaagde, Apple Retail Netherlands B.V. Eiseres had in december 2014 een Iphone 6 gekocht van Apple voor een bedrag van € 799,- inclusief BTW. Het jaar daarop in augustus startte de Iphone niet meer op. Eiseres heeft daarop contact opgenomen met Apple. De Iphone bleek niet meer te kunnen worden gerepareerd. Apple bood daarop een “refurbished” Iphone 6 aan.

Een “refurbished” (vertaling: gerenoveerd) toestel is een toestel dat door de koper is teruggebracht naar de verkoper. Het toestel wordt door de verkoper eventueel gerepareerd, onderdelen worden vervangen, het toestel wordt opgepoetst uitvoerig getest. Indien blijkt dat het toestel functioneert en eruit ziet als een nieuwe telefoon, dan mag de verkoper het toestel als een refurbished toestel verkopen. Het voordeel van een dergelijk toestel is uiteraard de lagere aanschafprijs.

Eiseres accepteerde het aangeboden refurbished toestel niet. Zij stelde zich op het standpunt dat zij op grond van artikel 7:21 BW recht had op een nieuwe Iphone. Genoegen nemen met een hersteld tweedehands toestel hoeft zij niet. De gemachtigde van eiseres heeft vervolgens de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat de Iphone niet aan de overeenkomst beantwoordt. Er is in deze zaak sprake van non-conformiteit. Eiseres hoefde niet te verwachten dat een toestel met een dergelijke prijs al na acht maanden onherstelbaar kapot zou gaan. Hierbij is volgens de kantonrechter nog van belang dat Apple een garantieregeling van een jaar hanteert. Aangezien herstel van het toestel niet meer mogelijk is, staat de vraag centraal of Apple heeft voldaan aan het vervangen van de afgeleverde zaak ex artikel 7:21 lid 1 sub c BW door een refurbished toestel aan eiseres aan te bieden.

 

De kantonrechter stelt vast dat artikel 7:21 BW is gebaseerd op de Richtlijn 1999/44/EG en baseert zijn oordeel op een overweging uit het arrest Quelle van het Hof van Justitie van 17 april 2008 (ECLI:EU:C:2008:231). De kantonrechter oordeelt dat Apple niet heeft voldaan aan het vervangen van de afgeleverde zaak door een refurbished toestel aan te bieden. Apple dient namelijk een nieuw toestel aan te bieden. Apple heeft dit geweigerd, waardoor eiseres de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Hierdoor ontstaat tussen partijen een ongedaanmakingsverbintenis. Deze verbintenis houdt in dat enerzijds Apple het aankoopbedrag ad € 799,- aan eiseres dient terug te betalen. Anderzijds dient Eiseres de Iphone aan Apple terug te geven.

Conclusie

Uit de hierboven besproken uitspraak volgt dat een koper geen genoegen hoeft te nemen met een hersteld tweedehands toestel. De koper heeft namelijk recht op een nieuw toestel. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de uitkomst echter anders zijn. Daarbij is onder meer de aanschafprijs en het moment van openbaring van het defect van belang. In dergelijke zaken is in ieder geval vereist dat vast komt te staan dat het gekochte toestel niet aan de overeenkomst beantwoordt. De bewijslast daarvan rust op de koper.

Is uw toestel defect geraakt en weigert Apple het toestel te herstellen of te vervangen voor een nieuw toestel, neem dan contact op met ons kantoor op. Wij staan u graag bij.

Mr. C. Houth