De rechtbank Haarlem acht het bewezen dat verdachte een beschermde uitheemse diersoort, te weten een directe afstammeling van een Savannah kat, gekocht en vanuit de Verenigde Staten in Nederland ingevoerd heeft zonder de daarvoor vereiste vergunning. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een overtreding van de Flora- en faunawet, welke wet de natuurlijke populaties van diersoorten moet beschermen. De rechtbank ziet echter aanleiding om in deze zaak verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf, mede omdat het feit geruime tijd geleden is begaan. De invoer van de kat vond plaats op 17 januari 2008, terwijl verdachte pas in mei 2011 is gedagvaard. Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte niet willens en wetens een strafbaar feit heeft willen begaan en dat hij – net als medeverdachte – in zeker opzicht door Life Style Pets een rad voor ogen is gedraaid. Ook is verdachte niet eerder veroordeeld voor een soortgelijk strafbaar feit en is de kat inmiddels overleden.

Onderzoek naar herkomst en afstamming
De rechtbank is van mening dat de verdachte te lichtvaardig heeft vertrouwd op de uiterst summiere verkoopinformatie die hem door Life Style Pets en medeverdachte is verstrekt. Het ging hier immers om de invoer van een bijzondere kat, waar al voorafgaand aan de invoer van de kat, volop aandacht in de media was besteed. Verdachte heeft zelf ter terechtzitting verklaard dat zijn interesse voor de kat was gewekt naar aanleiding van een item over deze kat in RTL Boulevard. Verdachte had de plicht de herkomst en de afstamming van de kat zorgvuldig (nader) onderzoek te doen en zich ervan te vergewissen of voor de invoer van de kat ook een vergunning was vereist. Had verdachte dit gedaan dan had hij te horen gekregen dat voor de invoer van deze kat wel degelijk een CITES-vergunning was vereist.  Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit