Persbericht in de zaak betreffende het geschil tussen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Infrastructuur en Milieu over de beslissingen ten aanzien van de voorbereiding van de besluiten die betrekking hebben op het project “Gasopslag Bergermeer”.

In deze uitspraak bevestigt de rechtbank de juistheid van het oordeel van de ministers dat er op dit moment nog geen besluit is waartegen het college in een bestuursrechtelijke procedure kan opkomen (en dus niet in haar bezwaar bij de ministers kan worden “ontvangen”). De ministers hebben wel beslissingen genomen, die er onder meer toe hebben geleid dat zij een zevental ontwerpbesluiten ten behoeve van het project Gasopslag Bergermeer hebben gemaakt en ter inzage hebben gelegd, maar dat zijn geen beslissingen waartegen nu al kan worden geprocedeerd. Er is ook geen besluit waaruit volgt dat de ministers de bevoegdheid van het college hebben “overgenomen”. Zo’n besluit is ook niet nodig. De ministers geven in dit geval toepassing aan hetgeen in de wet al is bepaald. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit