Mediation

Direct advies?Stel uw vraag
17 resultaten

Aanvang mediation

De mediation vangt aan als de partijen en de mediator de
mediationovereenkomst hebben ondertekend.

Advocaat-mediator

Iemand die bevoegd is om zowel als advocaat en als mediator op te treden.

Afspraken in mediationovereenkomst

In de mediationovereenkomst staan afspraken tussen de partijen en de mediator betreffende: omschrijving geschil, vertrouwelijkheid, inspanningsverplichting, vrijwilligheid van deelname

Alimentatiegerechtigde

De partner of het kind dat recht heeft op alimentatie

Alimentatieherziening

Als de financiële omstandigheden wijzigen kan er bij de rechtbank
herziening van de alimentatieverplichting gevraagd worden. Deze aanvraag kan door beide partijen via aan advocaat worden ingediend.

Alimentatieplichtige

Degene die (door de rechter) verplicht is om alimentatie aan de
andere partner of een kind te betalen.

Boedel, echtscheiding

Bij (echt)scheiding behoren de partners afspraken te maken over de
boedelverdeling: wie krijgt wat. Deze afspraken rondom de verdeling dienen in het convenant opgenomen te worden.

Consensus

Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen de partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen volledig akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis dat tot stand is gekomen door middel van mediation.

Convenant

Document waarin de afspraken zijn vastgelegd betreffende een echtscheiding zoals dat aan de rechter ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.

Geheimhouding mediationovereenkomst

Alles wat besproken wordt blijft voor derden geheim. Dit wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Huwelijkse voorwaarden

Deze voorwaarden dient bij notariële akte te worden opgemaakt. Dit is een overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten waarbij zij, met
terzijdestelling van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen zodanig dat het vermogen bij ontbinding van het huwelijk niet aan de andere partij toekomt.

Huwelijksgoederenregister

Openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse
voorwaarden zijn vermeld.

Mediationovereenkomst:

De overeenkomst waarmee een mediation aanvangt. Ondertekenaars zijn de betrokken partijen en de mediator. In de mediationovereenkomst staat ondermeer opgenomen:

 • wie de partijen zijn;
 • wie de mediator is;
 • de omschrijving van het geschil;
 • de vertrouwelijkheid;
 • de vrijwilligheid van deelname van de partijen aan de mediation
 • de inspanningsverplichting van partijen en mediator om tot resultaat te komen
 • de neutrale relatie tussen de mediator en de partijen.

De mediationovereenkomst die wordt opgesteld voordat de mediation aanvangt, is bedoeld voor minimaal drie partijen: de conflicterende partijen en de mediator.

Ouderschapsplan

In een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bevordering voortgezet
ouderschap en zorgvuldige scheiding is het ouderschapsplan een aanzienlijk onderdeel. Gedurende het opstellen van het ouderschapsplan worden de ouders gedwongen ten minste na te denken over welke invulling zij willen geven aan het ouderlijk gezag na scheiding. Uit de praktijk blijkt dat een groot aantal punten van belang zijn om te bespreken:

 • de dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.)
 • school
 • sport
 • medische zorg
 • vakantie
 • bijzondere dagen (verjaardagen e.d.)
 • financiën (beheer spaarrekeningen, bijdrage van de niet-verzorgende ouder)
 • communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen)
 • halen en brengen van de kinderen.

Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen. Zij Kunnen afspraken maken, die zij in het belang van het kind vinden. Wel stelt de wet een aantal minimumeisen. De onderwerpen waarover de ouders afspraken moeten maken, zijn de meest essentiële punten bij de uitoefening van het gezamenlijke gezag. In reactie en vooruitlopend op de plannen van justitie is er een kosteloos model “verzorgingsafspraken kinderen” ontwikkeld.

Partijen

De probleemhouders van het geschil. Degenen dus die met elkaar
in een conflict zijn verwikkeld.

Tremanorm

Dit zijn richtlijnen van een werkgroep van deskundigen, op basis waarvan de rechtbanken de alimentatie vaststellen. 

Voorwaarden voor mediation

 • Partijen moeten een echte bereidheid hebben om tot resultaat te komen
 • De gesprekspartners moeten over voldoende mandaat beschikken
 • Partijen moeten bereid zijn om open en eerlijk met elkaar te communiceren
 • Partijen moeten niet handelen vanuit een dubbele agenda.