Aandeelhoudersgeschil

Direct advies?Stel uw vraag

Ben jij zelf aandeelhouder of heb je te maken met aandeelhouders, dan kun je ook te maken krijgen met conflicten. Je hebt het dan over een aandeelhoudersgeschil. Maar wat is precies de positie van een aandeelhouder? En wat zijn jouw rechten en plichten in zo’n situatie?

De aandeelhouder

Bij een aandeelhoudersgeschil zijn natuurlijk altijd aandeelhouders betrokken, maar wanneer ben je nou aandeelhouder? Bezit een persoon of een rechtspersoon één of meer aandelen in een bedrijf, dan is hij/zij aandeelhouder. Een aandeelhouder is daarmee eigenlijk een stukje eigenaar van het bedrijf en profiteert daardoor ook van eventuele winst. Zo heeft een aandeelhouder recht op dividend en kan een aandeelhouder een vergadering van aandeelhouders op poten zetten. Ook heeft de aandeelhouder stemrecht tijdens de aandeelhoudersvergadering. 

De aandeelhoudersvergadering

Via de aandeelhoudersvergadering kunnen de aandeelhouders invloed uitoefenen op het bestuur van de onderneming. Het doel van de aandeelhoudersvergadering (AVA) is om globaal de richting aan te geven, waarin de BV zich moet gaan begeven. Het bestuur van de onderneming is verder belast met de dagelijkse gang van zaken. Via de AVA beslissen de aandeelhouders over onder anderen het benoemen en ontslaan van bestuurders, het wijzigen van de statuten, het uitgeven van extra aandelen of het verminderen van het aandelenkapitaal. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening. Daarnaast hebben de aandeelhouders het laatste woord als het gaat om splitsingen, fusies of het ontbinden van de vennootschap. De aandeelhouders hebben al met al behoorlijk wat invloed. Ontstaat er een aandeelhoudersgeschil, dan kan dit het bedrijf compleet lam leggen.  

Aandeelhoudersgeschil

Soms heb je te maken met een heel klein aantal aandeelhouders, bijvoorbeeld bij een klein familiebedrijf. In andere gevallen zijn er juist heel veel aandeelhouders, bijvoorbeeld bij een internationaal opererende multinational. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat aandeelhouders een conflict met elkaar krijgen. Je spreekt dan van een aandeelhoudersgeschil. Bij een aandeelhoudersgeschil botsen de belangen van een aantal aandeelhouders. 

Een aandeelhoudersgeschil kan een bedrijf compleet lam leggen. Doordat aandeelhouders het niet met elkaar eens zijn kunnen er geen belangrijke beslissingen meer worden genomen. Daarom is het belangrijk dat zo’n geschil snel wordt opgelost. 

Oplossing aandeelhoudersgeschil

Kunnen de aandeelhouders niet meer met elkaar door een deur en lukt het niet om de neuzen dezelfde richting op te krijgen, dan zijn er drie opties.

  1. Onderling overleg/schikking
  2. Uittreding of uitstoting
  3. Ruziesplitsing

1. Onderling overleg/schikking

Deze eerste optie is meestal het prettigst voor alle partijen. De aandeelhouders gaan bij een aandeelhoudersgeschil samen (al dan niet met ondersteuning van een advocaat) om tafel om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Uiteindelijk loopt het vaak uit op een schikking, waarbij een van de aandeelhouders besluit zijn/haar aandelen te koop aan te bieden. Hierbij is het overigens wel raadzaam om een advocaat in te schakelen. Deze zorgt ervoor dat alles op een goede manier verloopt en op papier wordt gezet, maar ook dat er een eerlijke prijs voor de aandelen wordt betaald. 

2. Uittreding of uitstoting 

Lukt het niet om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan zal er een andere procedure gevolgd moeten worden om het aandeelhoudersgeschil op te lossen. Zijn er twee aandeelhouders die niet meer met elkaar verder kunnen, dan zal de één weg moeten of de ander moeten dwingen te vertrekken. Wil een aandeelhouder op eigen initiatief opstappen, dan heet dit uittreding. Hij/zij vordert dat een andere aandeelhouder zijn/haar aandelen overneemt. De rechter zal hierbij de prijs bepalen die voor de aandelen betaald moet worden. Hierbij zal hij/zij de hulp van een deskundige inschakelen. 

Bij uitstoting is er geen sprake van vrijwilligheid. Hierbij eist een van de aandeelhouders eigenlijk dat de andere aandeelhouder zijn/haar deel overdraagt. Hij/zij wordt eigenlijk uitgestoten door de andere aandeelhouder(s). Alleen aandeelhouders die ten minste in het bezit is van 1/3 van de aandelen kan dit eisen. Dit verloopt via een gerechtelijke procedure. Hierbij moet wel worden aangetoond dat de betreffende aandeelhouder door zijn gedrag schade toebrengt aan de onderneming. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de aandeelhouder de besluitvorming frustreert waardoor de continuïteit van de onderneming in het geding komt. Ook hierbij is het de rechter die uiteindelijk de prijs bepaalt die voor de aandelen moet worden betaald. 

Aangezien de procedures van uittreding en uitstoting allebei via de rechter verlopen, is het belangrijk om dit op de juiste manier aan te pakken. Onze ondernemingsrecht advocaten helpen je hier graag bij en zorgen ervoor dat jij hier zo goed mogelijk uit komt. 

3. Ruziesplitsing

Een ruziesplitsing vind meestal plaats als er maar twee aandeelhouders zijn die allebei 50 procent van de aandelen bezitten. Lukt het hen niet om een oplossing te vinden voor het aandeelhoudersgeschil, dan wordt de bestaande vennootschap opgesplitst en houdt hiermee op te bestaan. Beide aandeelhouders richten vervolgens een eigen vennootschap op, waarover het vrijgekomen vermogen 50/50 wordt verdeeld. Zo ontstaan dus twee nieuwe vennootschappen en kan het gebeuren dat zij elkaars concurrent worden. Het is belangrijk om een dergelijke splitsing goed op papier te zetten. Ook hierbij kunnen onze ondernemingsrecht advocaten je helpen. 

Hulp bij aandeelhoudersgeschil

Een aandeelhoudersgeschil kan behoorlijk uit de hand lopen en verstrekkende gevolgen hebben voor de betreffende vennootschap. Schakel in dit soort situaties dan ook altijd een advocaat in om je bij te staan. Onze ondernemingsrecht advocaten zijn helemaal thuis in de wereld van aandeelhouders en weten precies welke mogelijkheden er zoal zijn. Aan de hand van de situatie zullen zij samen met jou bekijken wat de mogelijkheden en struikelblokken zijn. Zo weet je snel waar je aan toe bent. 

Wil jij advies over jouw situatie? Bel dan gerust met 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) of laat jouw gegevens achter op ons contactformulier. Wij bellen je dan even terug.