Advies over werknemer

Werkgevers krijgen te maken met arbeidsrechtelijke vragen over hun werknemer(s). Werkgevers zijn gebaat bij een goed en duidelijk advies van een arbeidsrecht advocaat. Niet alleen wanneer er al conflicten zijn ontstaan, maar zeker ook bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of bij het voorkomen van conflicten (mediation).

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kent een aantal onderdelen van dwingend recht. Dat betekent dat u verplicht bent bepaalde onderdelen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te nemen, waaronder:

 • De naam, vestigingsplaats van de werkgever en werknemer
 • De functie en aard van de werkzaamheden van de werknemer
 • Het tijdstip van indiensttreding
 • De duur van de arbeidsovereenkomst, vakantiedagen, salaris en de uitbetalingstermijn, pensioenregeling en opzettermijn
 • De arbeidsduur per dag of per week
 • De eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • Afspraken voor de situatie dat de werknemer langer dan een maand buiten Nederland werkt

Arbeidsovereenkomst – proeftijd

In een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kan een proeftijdbeding worden opgenomen van maximaal twee maanden. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur geldt een maximale proeftijd van één maand, tenzij de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een periode van twee jaar of langer wordt aangegaan. In dat geval mag een proeftijd van maximaal twee maanden worden bedongen. Indien een te lange proeftijd is opgenomen dan is het proeftijdbeding nietig.

Opzegverbod – arbeidsovereenkomst

Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Een arbeidovereenkomst mag niet worden opgezegd wanneer iemand zwanger is, lid is van een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad en tijdens de eerste twee jaar van een ziekteperiode.

Concurrentiebeding

De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Het concurrentiebeding bepaalt dat de werknemer binnen een bepaalde tijd niet bij een concurrerend bedrijf mag gaan werken. Wilt u een redelijk concurrentie beding in een arbeidsovereenkomst op laten nemen? Neem contact op met Huis Advocaten.

Duur van de overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaarcontract, eindigt van rechtswege door het verstrijken van die periode. Soms is opzegging contractueel vereist.

Indien er geen opzegging plaatsvindt, de werknemer blijft werken en u het loon gewoon doorbetaalt, dan is er sprake van stilzwijgende verlenging.

Vuistregel bij verlenging: drie opeenvolgende contracten, gedurende drie jaar, zonder tussenpozen van drie maanden of meer, leidt tot een doorlopend dienstverband. Voor de werkgever is tussenkomst van het CWI vereist om tussentijds op te kunnen zeggen.

Arbeidsmediation

Tegenwoordig wordt bij conflicten in de arbeidssfeer steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Een mediator zorgt ervoor dat partijen samen in gesprek blijven en probeert om samen tot een oplossing te komen. De belangen van een ieder staan voorop. Het voordeel van mediation is dat een conflict niet tot ontslag hoeft te leiden, waardoor de schade voor alle betrokkenen vaak kan worden beperkt.

Arbeidsovereenkomst – Ontslagredenen

Een arbeidsovereenkomst kan op basis van verschillende redenen worden beëindigd.

 • Met wederzijds goedvinden; In dit geval wordt samen in overleg besloten dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
 • Ontslag op staande voet; in dit geval wordt de werknemer zonder pardon direct op de straat gezet. In de wet is bepaald dat hiervoor dringende redenen moeten zijn. Een advocaat denkt met u mee om op de juiste gronde het ontslag uit te voeren.
 • Arbeidsongeschiktheid; u kunt de werknemer alleen ontslaan indien de werknemer minimaal twee jaar ziek is geweest en een herstel in de komende zes maanden niet valt te verwachten en terugkeer in een aangepaste of dezelfde functie niet mogelijk is.
 • Verwijtbaar disfunctioneren; u moet aan kunnen tonen dat er sprake is van disfunctioneren van uw werknemer. U zult een dossier moeten opbouwen.
 • Reorganisatie/Bedrijfseconomische redenen; u dient de noodzak van een ontslag goed te kunnen onderbouwen. In de meeste gevallen dient u de werknemer(s) een ontslagregeling aan te bieden.
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomst door werknemer; de werknemer dient rekening te houden met een opzegtermijn in het contract. Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur is tussentijds opzeggen niet mogelijk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

Arbeidsovereenkomst- Ontslagprocedures

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden ontbonden. Hieronder de mogelijkheden:

 • Via de kantonrechter (ontbindingsprocedure); U dient een verzoek bij de kantonrechter in te dienen. De werknemer wordt uitgenodigd via een brief van de rechtbank om een verweerschrift in te dienen om bezwaar te maken tegen het ontslag. Tevens staat in de brief wanneer een ontslagzaak bij de rechtbank behandeld wordt.
 • Via het UWV Werkbedrijf; u kunt de arbeidsovereenkomst ook beëindigen via het UWV WERKbedrijf. De aanvraag wordt via het UWV WERKbedrijf aan de werknemer doorgestuurd. De werknemer dient binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Binnen zes weken beslist het WERKbedrijf over de ontslagprocedure. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Het is dus van groot belang dat dit verweerschrift adequaat is opgesteld. Huis Advocaten is hierin gespecialiseerd.
 • Procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag; de werknemer kan via een kantongerechtsprocedure proberen om een ontslagvergoeding te krijgen. In lang niet alle gevallen wordt een vergoeding toegekend. Dergelijke procedures kunnen een lange tijd in beslag nemen.
 • Kortgeding; Wanneer u van mening bent dat uw ontslagzaak een spoedeisend karakter heeft dan kunt u een kortgedingprocedure starten bij de kantonrechter. De mondelinge behandeling vindt meestal binnen 3 weken plaats en de uitspraak volgt binnen enkele dagen.

Vaak begint een ontslagprocedure met een brief van de werkgever aan de werknemer waarin deze het ontslag van de werknemer aankondigt, de ontslagbrief.

Ontslagvergoeding

De kantonrechters in Nederland hebben een formule vastgesteld om te kunnen bepalen welke ontslagvergoeding er eventueel verschuldigd is. De kantonrechter kijkt naar de elementen verwijtbaarheid van het gedrag, leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten arbeidsrecht werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 21 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct hulp

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat arbeidsrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.