Ambtenaar aanstelling

Direct advies?Stel uw vraag

Heeft jouw werknemer geen arbeidscontract, maar een aanstelling dan is hij of zij officieel een ambtenaar. Heb je te maken met een ambtenaar, dan heb je ook te maken met hele ander wetten en regels. Dit zorgt er ook voor het het ontslaan van deze ambtenaar op een andere manier in zijn werk gaat. 

Wanneer je als werkgever een ambtenaar wil ontslaan dan verloopt deze procedure niet bij de kantonrechter of via het UWV. Als werkgever kun je namelijk zelf de ambtenaar weer ontslaan. Wel moet je hierbij voldoen aan een aantal vereisten. Laat je hierbij adviseren door een advocaat ambtenarenrecht van Huis Advocaten.

Ambtenaar of niet?

Ten eerste is het belangrijk om de vraag te stellen of iemand onder het ambtenarenrecht valt of niet. Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn de meeste ambtenaren onder het gewone arbeidsrecht komen te vallen. In dat geval is het regelen van het ontslag een stuk simpeler. In de volgende gevallen valt een werknemer wel onder het ambtenarenrecht:

 • Politieke ambtsdragers zoals ministers, burgemeesters, wethouders, commissarissen van de koning en gedeputeerden.
 • Leden van de Hoge Colleges van de Staat: Leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.
 • Leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen.
 • De rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs generaal.
 • Defensieambtenaren: militair- en burgerpersoneel.
 • Politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel.
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Valt de ambtenaar niet onder één van deze groepen, dan valt hij/zij dus sinds 1 januari 2020 onder het reguliere arbeidsrecht en is het ambtenarenrecht niet van toepassing.

Ontslagredenen werkgever – ambtenaar

Ook bij het ontslag van een ambtenaar is het belangrijk dat er een goede reden is voor het ontslag. Dit kan een van de volgende redenen zijn:

 • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidontslag); als werkgever moet je duidelijk onderbouwen waarom de ambtenaar niet voldoende functioneert. Daarnaast moet je kunnen laten zien dat jij als werkgever je best hebt gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Heeft dit niet het gewenste effect, dan kun je op basis hiervan tot ontslag overgaan.  
 • Ontslag als disciplinaire maatregel (strafontslag); als de ambtenaar zich niet houdt aan de opgegeven voorschriften dan is er sprake van plichtsverzuim. Dit kan aanleiding zijn tot disciplinair ontslag. Strafontslag is eigenlijk vergelijkbaar met ontslag op staande voet. 
 • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; als de betreffende ambtenaar een misdrijf heeft begaan en er geen hoger beroep meer mogelijk is, dan is het mogelijk hem/haar te ontslaan. Dit kan alleen als deze omstandigheid is opgenomen als mogelijke ontslaggrond in het rechtspositiereglement. Je moet wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling de ambtenaar onmogelijk zijn/haar functie kan blijven uitvoeren.
 • Ontslag wegens reorganisatie; is er sprake van een reorganisatie, dan kan dat een goede reden zijn om een werknemer te ontslaan. Het is wel belangrijk om te weten dat jij als werkgever een inspanningsverplichting hebt om voor de betreffende ambtenaar een andere geschikte functie te vinden. Lukt dit niet en kan je dit ook aantonen, dan kan er ontslag plaatsvinden. 
 • Ontslag met wederzijdse toestemming; bij ontslag met wederzijds toestemming besluiten jullie samen om over te gaan tot ontslag. Er wordt een beëindigingovereenkomst opgesteld, waarin alle afspraken over het ontslag worden opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontslagvergoeding.
 • Ontslag wegens medische ongeschiktheid; is een ambtenaar twee jaar ziek geweest en valt er binnen zes maanden geen herstel te verwachten? In dat geval kun je overgaan tot ontslag. De ambtenaar kan op zijn beurt een WIA-uitkering aanvragen. 
 • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling; heeft jouw werknemer een tijdelijke aanstelling, dan kun je besluiten dit niet te verlengen. De aanstelling eindigt dan op de datum die is aangegeven in het contract. Het is wel belangrijk om de ambtenaar op tijd op de hoogte te stellen en ook aan te geven waarom de aanstelling eindigt.
 • Ontslag op eigen verzoek; ontslag op verzoek van de ambtenaar is altijd mogelijk. Als werkgever moet je dit ontslag altijd goedkeuren.

Ontslagprocedures – Ambtenaar

Is jouw werknemer het niet eens met het ontslagbesluit, dan kan hij/zij binnen zes weken bezwaar maken. Na het bezwaar kan jij de beslissing nemen om het ontslag wel of niet door te laten gaan. Is de ambtenaar het niet eens met de uitkomst, dan heeft hij vervolgens nog de mogelijkheid om binnen zes weken in beroep te gaan tegen jouw beslissing op het bezwaar. De bestuursrechter besluit vervolgens of het ontslag terecht en op de juiste manier is gegeven of niet. Ook hiertegen kan de ambtenaar weer binnen zes weken in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen.

Laat je bij elk ontslag van een ambtenaar adviseren en begeleiden door een advocaat ambtenarenrecht. Zo voorkom je problemen en langdurige, kostbare procedures.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van het ambtenarenrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 18 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat ambtenarenrecht

Heb je vragen of is er juridische hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij geven je gratis advies over jouw situatie en brengen je eventueel in contact met de juiste advocaat bij jou in de buurt. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 9.00 tot 17.00.