In tegelstelling tot gewone werknemers is de rechtpositie van ambtenaren vastgelegd in een rechtspositieregeling. Er zijn meerdere rechtspositieregelingen voor ambtenaren, zoals bijvoorbeeld ARAR of WPA. In de rechtspositieregeling staan onder andere de mogelijke ontslaggronden omschreven.

Wanneer u als werkgever een ambtenaar wil ontslaan dan verloopt deze procedure niet bij de kantonrechter of via het UWV WERKbedrijf. Als werkgever kunt u namelijk zelf de ambtenaar weer ontslaan. Wel moet u voldoen aan een aantal vereisten. Laat u adviseren door een advocaat ambtenarenrecht van Huis Advocaten.

Ontslagredenen werkgever – ambtenaar

  • Onvoldoende functioneren (ongeschiktheidontslag); Als werkgever moet u duidelijk onderbouwen waarom de ambtenaar niet voldoende functioneert. Als werkgever moet u de ambtenaar eerst een kans bieden om zichzelf te verbeteren. Wanneer het functioneren van uw ambtenaar niet verbetert dan kan het besluit tot ongeschiktheid ontslag in stand blijven.
  • Ontslag als disciplinaire maatregel (strafontslag); Indien uw ambtenaar zich niet houdt aan de opgegeven voorschriften dan pleegt de ambtenaar plichtsverzuim. Dit kan aanleiding zijn tot disciplinair ontslag.
  • Ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling; Indien uw ambtenaar een misdrijf heeft begaan en daartegen is geen hoger beroep meer mogelijk kunt u de ambtenaar ontslaan indien deze omstandigheid is opgenomen als mogelijke ontslaggrond in het rechtspositiereglement. U moet wel kunnen aantonen dat door deze veroordeling uw ambtenaar onmogelijk de functie als ambtenaar kan blijven uitvoeren.
  • Ontslag wegens reorganisatie; Door een reorganisatie is het mogelijk om uw ambtenaren te ontslaan. Als werkgever bent u wel een inspanningsverplichting om voor uw ambtenaren een geschikte functie te vinden. Als dit na aantoonbare inspanningen van uw kant niet mogelijk blijkt te zijn dan is de ontslagprocedure op de juiste manier verlopen.
  • Ontslag met wederzijdse toestemming; In dit geval sluiten u en uw ambtenaar een beëindigingovereenkomst over de aanstelling. Daarbij kan eventueel een ontslagvergoeding worden afgesproken.
  • Ontslag wegens medische ongeschiktheid; U kunt uw ambtenaar alleen op deze manier ontslaan indien uw ambtenaar twee jaar onafgebroken ziek is geweest en dat herstel na deze twee jaar niet binnen 6 maanden te verwachten valt. Na onderzoek komt uw ambtenaar ook niet in aanmerking voor een andere passende functie. U kunt dan het ontslag in stand houden wegens medische arbeidsongeschiktheid.
  • De beëindiging van een tijdelijke aanstelling; De aanstelling eindigt wanneer de periode waarvoor de ambtenaar was aangesteld is verstreken. U moet de ambtenaar voor het einde van deze periode wel inlichten over het feit waarom de aanstelling eindigt.
  • Ontslag op eigen verzoek; Ontslag op verzoek van de ambtenaar is altijd mogelijk. Als werkgever moet u dit ontslag altijd goedkeuren.

Ontslagprocedures – Ambtenaar

Indien uw ambtenaar het niet eens is over uw ontslagbesluit dan kan de ambtenaar binnen zes weken bezwaar maken. Tegen het bezwaar van uw ambtenaar moet u weer een beslissing op bezwaar nemen. Uw ambtenaar kan vervolgens binnen zes weken beroep instellen tegen uw beslissing op bezwaar. Het bezwaar kan door de bestuursrechter niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond worden verklaard. Indien uw ambtenaar het niet eens is met de beslissing van de bestuursrechter dan kan de ambtenaar nog binnen zes weken beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep kan het besluit van de bestuursrechter vernietigen of bevestigen.

Laat u bij elk ontslag van een ambtenaar adviseren en begeleiden door een advocaat ambtenarenrecht. Zo voorkomt u problemen en langdurige, kostbare procedures.

Huis Advocaten. Een duidelijke zaak

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 23 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Direct actie ondernemen met onze advocaat arbeidsrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat arbeidsrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips… Advocaat arbeidsrecht

Werknemer * Directeur * Ambtenaar * Advocaat Arbeidsrecht