Arbeidsovereenkomst werknemer

Direct advies?Stel uw vraag

Kom je in dienst bij een nieuwe werkgever, dan tekenen jullie een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die jullie als werkgever en werknemer met elkaar maken. De arbeidsovereenkomst is een belangrijk document dat goed in elkaar moet zitten.

Verplichte onderdelen arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kent een aantal verplichte onderdelen (dwingend recht). Deze onderdelen moeten in de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden opgenomen. Het gaat om de volgende punten die in de wet staan omschreven:

 • Naam en vestigingsplaats van de werkgever en de naam en woonplaats van de werknemer
 • Functie van de werknemer of de aard van zijn werkzaamheden
 • Plaats(en) waar de werknemer de werkzaamheden verricht
 • Datum van indiensttreding
 • Duur van de arbeidsovereenkomst als het om een overeenkomst voor bepaalde tijd gaat
 • Hoeveelheid vakantiedagen
 • Salaris en de uitbetalingstermijn
 • Arbeidsduur per dag of per week
 • Eventuele pensioenregeling
 • De eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • Opzegtermijn (let op cao-afspraken!)
 • Afspraken voor de situatie dat de werknemer langer dan een maand buiten Nederland werkt
 • Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

 

Proeftijd arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden opgenomen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt dat er in een tijdelijk contract van zes maanden of korter geen proeftijd mag worden opgenomen. Gaat het om een langer dienstverband, bijvoorbeeld een jaarcontract, dan geldt een maximale proeftijd van één maand.

Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een periode van twee jaar of langer, dan mag een proeftijd van maximaal twee maanden worden afgesproken. De proeftijd mag nooit langer dan twee maanden zijn. Is er toch een te lange proeftijd opgenomen in het contract, dan is dit niet rechtsgeldig.

NB: als er een cao van toepassing is, kan het zijn dat de maximale duur van de proeftijd afwijkt van de hierboven beschreven standaardregels.

Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Met een concurrentiebeding wordt voorkomen dat een werknemer binnen een bepaalde tijd bij een concurrerend bedrijf gaat werken. Twijfel je eraan of het concurrentiebeding wel redelijk is of zit het concurrentiebeding je bij ontslag toch eigenlijk wel heel erg in de weg in jouw zoektocht naar een nieuwe baan? Neem dan contact op met Huis Advocaten. Wij kunnen je verder adviseren over jouw mogelijkheden en je bijstaan in jouw verweer naar de werkgever of bij de rechter.

Gaan jullie uiteindelijk met wederzijds goedvinden uit elkaar, dan is het verstandig om te bekijken of het mogelijk is het concurrentiebeding te laten schrappen. Dit kan het je een stuk makkelijker maken om uiteindelijk een andere baan te vinden. Ook hier helpen wij je graag bij.

Duur arbeidsovereenkomst

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (een tijdelijk contract), bijvoorbeeld een jaarcontract, dan eindigt deze arbeidsovereenkomst meestal van rechtswege door het verstrijken van die periode. Toch is het wel belangrijk dat de werkgever jou officieel schriftelijk laat weten dat het contract niet wordt verlengd. Dit moet minimaal een maand van tevoren. Dit heet de aanzegtermijn.

Deze aanzegtermijn geeft jou de kans om op tijd op zoek te gaan naar ander werk. Houdt de werkgever zich niet aan de aanzegtermijn, dan is hij jou een extra maandsalaris verschuldigd. Wordt jouw contract niet opgezegd en blijf je gewoon aan het werk, dan is daarmee jouw tijdelijke contract stilzwijgend verlengd.

Arbeidsmediation

Waar mensen werken kunnen ook conflicten ontstaan. Zo’n arbeidsconflict kan makkelijk tot ontslag leiden. Toch is er gelukkig ook een andere oplossing. Tegenwoordig wordt bij conflicten in de arbeidssfeer steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Een mediator zorgt ervoor dat partijen samen in gesprek blijven en probeert om samen tot een oplossing te komen. De belangen van de verschillende partijen staan voorop, waarbij de mediator altijd neutraal blijft. Het voordeel van mediation is dat een conflict niet tot ontslag hoeft te leiden, waardoor de schade voor alle betrokkenen vaak kan worden beperkt.

Ontslagredenen

Als werknemer kan je niet zomaar worden ontslagen. Er moet altijd een goede ontslagreden zijn. De werkgever kan daarbij kiezen uit een aantal verschillende redenen. Wij zetten ze voor je op een rijtje:

 • Met wederzijds goedvinden; deze vorm van ontslag komt eigenlijk het meeste voor. In dit geval wordt in goed overleg besloten dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De afspraken over het ontslag worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst waar werkgever en werknemer uiteindelijk samen hun handtekening onder zetten.
 • Ontslag op staande voet; ontslag op staande voet is een zware straf waarbij je niet alleen direct jouw inkomen, maar ook jouw recht op een uitkering kwijt bent. Je wordt zonder pardon direct op straat gezet. Hier moet altijd wel een dringende reden voor zijn zoals diefstal, mishandeling op de werkvloer of bijvoorbeeld fraude. Krijg je hiermee te maken, neem dan altijd contact op met een advocaat. Een ontslag op staande voet is namelijk lang niet altijd terecht gegeven en kan soms van tafel worden geveegd. In andere gevallen kan de advocaat helpen om het ontslag op staande voet om te draaien naar een andere vorm van ontslag, waarbij jij in ieder geval jouw recht op een uitkering kan behouden.
 • Arbeidsongeschiktheid; de werkgever kan je alleen ontslaan als je minimaal twee jaar bent ziek bent geweest, herstel in de komende zes maanden niet te verwachten valt en terugkeer in een aangepaste of dezelfde functie niet mogelijk is. Daarnaast moet de werkgever aan alle verplichtingen van het re-integratietraject hebben voldaan.
 • Disfunctioneren; krijg je ontslag wegens disfunctioneren, dan moet de werkgever wel echt kunnen aantonen dat hier sprake van is. Daarnaast moet je ook de kans krijgen om te verbeteren. De werkgever zal waarschijnlijk een dossier opbouwen om dit aan te tonen. Komt de werkgever met een verbetertraject, dan is dit een voorbode van ontslag wegens disfunctioneren.
 • Reorganisatie/Bedrijfseconomische redenen; gaat het niet goed met het bedrijf en moeten er mensen uit of is er sprake van een reorganisatie, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen via het UWV. Hierbij moet hij wel kunnen aantonen dat het ontslag echt nodig is. Daarnaast is de werkgever in de meeste gevallen verplicht om zich aan het afspiegelingsbeginsel te houden. Hij mag dan dus niet zelf kiezen welke werknemers ontslag krijgen. Werkgevers omzeilen dit meestal door zelf om tafel te gaan met de werknemers die zij willen ontslaan en met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomst door werknemer; wil jij zelf jouw contract opzeggen, dan is het belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn. Meestal is deze een maand, maar hier kunnen in het arbeidscontract of in de cao ook andere afspraken over zijn gemaakt. Bij een tijdelijk contract is tussentijds opzeggen niet mogelijk tenzij er een tussentijds opzegbeding in het contract is opgenomen. Lees dus altijd je contract goed door. Hou er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt!

 

Tip:
Wist je dat je bij ontslag met wederzijds goedvinden goed kan onderhandelen over de ontslagvoorwaarden. Ga nooit akkoord met het eerste voorstel van de werkgever. Vaak valt er meer uit te halen. Onze specialisten helpen je om hier zo goed mogelijk uit te komen!

Ontslagprocedures

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan hij kiezen uit verschillende ontslagroutes of ontslagprocedures. Dit zijn de mogelijkheden die er zijn:

 • Met wederzijds goedvinden; in de meeste gevallen zal de werkgever je een voorstel doen en proberen om samen met jou tot goede afspraken te komen over het ontslag. Ga nooit direct akkoord. Er valt vaak te onderhandelen. Uiteindelijk worden de afspraken die jullie samen maken opgenomen in een vaststellingsovereenkomst die jullie samen ondertekenen.
 • Via de kantonrechter; is er sprake van disfunctioneren of een arbeidsconflict? In dat geval kan de werkgever terecht bij de kantonrechter. De werkgever moet in dat geval een verzoek indienen bij de kantonrechter om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vervolgens krijg je als werknemer een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen, waarmee je bezwaar kunt maken tegen het ontslag. Tijdens de rechtszaak krijg je ook de kans om jouw verweer mondeling toe te lichten. Uiteindelijk zal de rechter de knoop doorhakken en bepalen of het ontslag wordt toegewezen of niet. Daarnaast bepaalt de rechter ook of er sprake is van een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Krijg jij te maken met een ontslagzaak via de kantonrechter schakel dan altijd een advocaat in om je te helpen. Onze arbeidsrecht advocaten staan voor je klaar!
 • Via het UWV; gaat het om ontslag om bedrijfseconomische redenen of is een werknemer twee jaar ziek, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De aanvraag van uw werkgever wordt via het UWV aan jou doorgestuurd. Wil je in verweer, dan is het belangrijk om dit binnen twee weken te doen. Uiteindelijk zal het UWV binnen zes weken een besluit nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Het is dus van groot belang dat dit verweerschrift adequaat is opgesteld. Huis Advocaten is hierin gespecialiseerd.
 • Kortgeding; is er spoed bij het ontslag, dan kan er een kortgedingprocedure worden opgestart via de kantonrechter. De mondelinge behandeling vindt meestal binnen drie weken plaats en de uitspraak volgt binnen enkele dagen.

Vaak begint een ontslagprocedure met een brief van uw werkgever waarin hij jouw ontslag aankondigt. Om je goed te kunnen adviseren kun je ons deze  ontslagbrief toezenden waarna wij jouw zaak kosteloos en vrijblijvend zullen beoordelen.

Transitievergoeding

Is er sprake van ontslag, dan heeft de werknemer in bijna alle gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een soort ontslagvergoeding die ervoor moet zorgen dat de werknemer makkelijker weer aan het werk komt. Voor ieder dienstjaar ontvang je 1/3 maandsalaris. Over de hoogte van de transitievergoeding valt echter ook goed te onderhandelen. Onze advocaten helpen je graag om te krijgen waar je recht op hebt.

Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, als er sprake is van faillissement, bij ontslag op staande voet of als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Tip:
Onderhandel altijd over de transitievergoeding en probeer er uit te halen wat erin zit. Jij zit straks immers zonder werk. Vind jij onderhandelen lastig of heb je liever geen contact meer met de werkgever, dan kunnen wij deze onderhandelingen ook op ons nemen. Onze advocaten zorgen ervoor dat jij hier zo goed mogelijk uitkomt!

Ontslagverbod

In sommige gevallen kan je als werknemer niet zomaar ontslagen worden. Er geldt dan een ontslagverbod. Zo heb je ontslagbescherming als je zwanger bent, tijdens de eerste twee jaar van jouw ziekte of als je lid bent van de OR of personeelsvertegenwoordiging. Toch ben je niet helemaal veilig. Zo kan een werkgever je wel op staande voet ontslaan en kan je ook ontslag krijgen bij faillissement of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Tip:
Heb jij ontslagbescherming, maar probeert de werkgever toch van je af te komen? Schakel dan de hulp in van onze specialisten. Zij helpen je graag!

Hulp arbeidsrecht advocaat of mediator

Wil jouw werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden? Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 18 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Heb jij vragen over jouw situatie of hulp nodig? Wij geven je vrijblijvend juridisch advies! Mail jouw vrijblijvende vragen naar onze intakebalie of bel ons op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). We bespreken jouw zaak en gaan samen op zoek naar de juiste juridische oplossing.