Een arbeidsovereenkomst kent een aantal verplichte onderdelen (dwingend recht). Deze onderdelen moeten in de arbeidsovereenkomst door de werkgever worden opgenomen. Het gaat om de volgende punten die in de wet staan omschreven:

 • De naam en vestigingsplaats van de werkgever en de naam en woonplaats van de werknemer
 • De functie van de werknemer of de aard van zijn werkzaamheden
 • De plaats(en) waar de werknemer de werkzaamheden verricht
 • Het tijdstip van indiensttreding
 • De duur van de arbeidsovereenkomst als het om een overeenkomst voor bepaalde tijd gaat
 • De hoeveelheid vakantiedagen
 •  Het salaris en de uitbetalingstermijn
 • De arbeidsduur per dag of per week
 • De eventuele pensioenregeling
 • De eventueel geldende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • De opzegtermijn (let op CAO-afspraken!)
 • Afspraken voor de situatie dat de werknemer langer dan een maand buiten Nederland werkt
 • Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

Proeftijd arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd. Bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur geldt een maximale proeftijd van één maand, tenzij de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een periode van twee jaar of langer wordt aangegaan. In dat geval mag een proeftijd van maximaal twee maanden worden bedongen. De proeftijd mag echter nooit langer dan twee maanden zijn. Indien een te lange proeftijd is opgenomen dan is het proeftijdbeding nietig. In dat geval is geen proeftijd van toepassing. NB: indien een CAO van toepassing is kan het zijn dat de maximale duur van de proeftijd afwijkt van de hierboven beschreven standaardregels.

Ontslagverbod

In een aantal gevallen kunt u als werknemer niet zomaar worden ontslagen. Deze gevallen staan in de wet omschreven. Uw arbeidsovereenkomst mag niet worden opgezegd wanneer u zwanger bent, als u lid bent van een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad en tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte.

Concurrentiebeding

De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen. Met een concurrentiebeding wordt voorkomen dat u binnen een bepaalde tijd bij een concurrerend bedrijf gaat werken. Twijfelt u eraan of het concurrentiebeding wel redelijk is, vind u dat het concurrentiebeding niet in verhouding staat en wilt u matiging van het concurrentiebeding? Neem dan contact op met Huis Advocaten. Wij kunnen u verder adviseren omtrent uw mogelijkheden en u bijstaan in uw verweer naar uw werkgever of bij de rechter.

Duur arbeidsovereenkomst

Heeft u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaarcontract, dan eindigt deze arbeidsovereenkomst meestal van rechtswege door het verstrijken van die periode. Soms is opzegging contractueel vereist. Indien geen opzegging plaatsvindt en u blijft gewoon aan het werk en uw werkgever betaalt het loon dan is sprake van stilzwijgende verlenging. Vuistregel bij verlenging: drie opeenvolgende contracten, gedurende drie jaar, zonder tussenpozen van drie maanden of meer, leidt tot een doorlopend dienstverband. Voor de werkgever is tussenkomst van het CWI vereist om tussentijds op te kunnen zeggen.

Arbeidsmediation

Tegenwoordig wordt bij conflicten in de arbeidssfeer steeds vaker gebruik gemaakt van mediation. Een mediator zorgt ervoor dat partijen samen in gesprek blijven en probeert om samen tot een oplossing te komen. De belangen van een ieder staan voorop. Het voordeel van mediation is dat een conflict niet tot ontslag hoeft te leiden, waardoor de schade voor alle betrokkenen vaak kan worden beperkt.

Ontslagredenen

Een arbeidsovereenkomst kan op basis van verschillende redenen worden beëindigd.

 • Met wederzijds goedvinden; In dit geval wordt samen in overleg besloten dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
 • Ontslag op staande voet; in dit geval wordt u zonder pardon direct op de straat gezet. In de wet is bepaald dat hiervoor dringende redenen moeten zijn. As u hiermee geconfronteerd wordt is het verstandig om direct contact op te nemen met een advocaat. Een ontslag op staande voet is namelijk lang niet altijd terecht gegeven. Een advocaat kan uw verweer voeren. Het is van belang dat u goed verweer voert, u loopt namelijk het risico dat het UWV Werkbedrijf , dit moet u zeker doen als krijgt u van het UWV WERKbedrijf geen WW-uitkering toekent.
 • Arbeidsongeschiktheid; de werkgever kan u alleen ontslaan indien u minimaal 2 jaar bent ziek bent geweest en een herstel in de komende 6 maanden niet valt te verwachten en terugkeer in een aangepaste of dezelfde functie niet mogelijk is.
 • Verwijtbaar disfunctioneren; uw werkgever moet wel aan kunnen tonen dat er sprake is van disfunctioneren. Uw werkgever zal waarschijnlijk een dossier opbouwen om dit aan te tonen.
 • Reorganisatie/Bedrijfseconomische redenen; De werkgever moet de noodzak van het ontslag goed kunnen onderbouwen. In de meeste gevallen krijgt u een ontslagregeling (aangeboden).
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomst door werknemer; u moet rekening houden met uw opzegtermijn in uw contract. Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur is tussentijds opzeggen niet mogelijk tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

Ontslagprocedures

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden ontbonden. Hieronder de mogelijkheden:

 • Via de kantonrechter; dit wordt ook wel de ontbindingsprocedure genoemd. Daarvoor dient door de werkgever een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. Als werknemer wordt u uitgenodigd via een brief van de rechtbank om een verweerschrift in te dienen om bezwaar te maken tegen het ontslag. Tevens vindt u in de brief wanneer uw ontslagzaak bij de rechtbank behandeld wordt. Huis Advocaten kan u helpen om uw verweer voor te bereiden en proberen om voor u een ontslagvergoeding te regelen.
 • Via het UWV Werkbedrijf; De werkgever kan uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen via het UWV WERKbedrijf. De aanvraag van uw werkgever wordt via het UWV WERKbedrijf aan u doorgestuurd. U dient binnen twee weken een verweerschrift in te dienen. Binnen 6 weken beslist het WERKbedrijf over uw ontslagprocedure. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Het is dus van groot belang dat dit verweerschrift adequaat is opgesteld. Huis Advocaten is hierin gespecialiseerd.
 • Procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag; Indien u van mening bent dat uw ontslag via het UWV WERKbedrijf onredelijk is dan kunt u via een kantongerechtsprocedure proberen om een ontslagvergoeding te krijgen. In lang niet alle gevallen wordt een vergoeding toegekend. Deze procedure kan niet via het UWV Werkbedrijf. U moet rekening houden met een lang lopende procedure.
 • Kortgeding; Wanneer u van mening bent dat uw ontslagzaak een spoedeisend karakter heeft dan kunt u een kortgedingprocedure starten bij de kantonrechter. De mondelinge behandeling vindt meestal binnen 3 weken plaats en de uitspraak volgt binnen enkele dagen.

Vaak begint een ontslagprocedure met een brief van uw werkgever waarin hij uw ontslag aankondigt. Om u goed te kunnen adviseren kunt u ons deze  ontslagbrief toezenden waarna wij uw zaak kosteloos en vrijblijvend zullen beoordelen.

Ontslagvergoeding

De kantonrechters in Nederland hebben een formule vastgesteld om te kunnen bepalen welke ontslagvergoeding er eventueel verschuldigd is. De kantonrechter kijkt naar de volgende elementen; verwijtbaarheid van het gedrag; leeftijd van de werknemer; duur van het dienstverband.

Hulp arbeidsrecht advocaat of mediator

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van arbeidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 19 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.