Totstandkoming contract & opstellen overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand als een aanbod van een partij wordt aanvaard door een andere partij. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Het is gebruikelijk en raadzaam om afspraken schriftelijk vast te leggen. Toch is een contract niet altijd een vereiste.

De voorstelling van zaken van de wederpartij moet inhoudelijk met het aanbod moet overeenstemmen. Hebben partijen een andere voorstelling van de zaken, dan kan het zijn dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Beëindiging overeenkomst

Het beëindigen van een overeenkomst wordt door de wet geregeld. Er kunnen ook bepalingen over de beëindiging in de overeenkomst opgenomen worden. Een overeenkomst eindigt o.a. door opzegging, ontbinding en vernietiging.

Nakoming & wanprestatie

Belangrijkste verplichting van de koper is, dat hij op tijd de koopprijs moet betalen. Daar staat tegenover de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan uw gerechtvaardigde verwachtingen.

Als een van de partij niet voldoet aan hetgeen is afgesproken, dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Er moet worden vastgesteld of de tekortkoming aan de wederpartij “toerekenbaar” is. Zo ja, dient eerst een ingebrekestelling plaats te vinden (een laatste termijn te worden gegeven) waarna verzuim ingaat. Pas als de wederpartij in verzuim is, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de geleden schade.

Wilsgebreken

Met wilsgebrek wordt bedoeld dat iemand een handeling verricht, maar zijn wil door bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden of dwaling tot stand is gekomen. In deze gevallen kan de overeenkomst vernietigd worden.

Schadevergoeding

Bij schade kunt u denken aan geleden verlies of gederfde winst (vermogensschade) maar ook aan immateriële schade (bijvoorbeeld smartengeld).

In alle gevallen zal moeten komen vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de wanprestatie (causaal verband) en niet door een andere oorzaak is ontstaan.

Als er sprake is van “eigen schuld” dan zal dit leiden tot vermindering van de verplichting tot schadevergoeding. Ook de rechter kan onder omstandigheden de schade matigen.

Advocaat Contractenrecht

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat contractenrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat Contractenrecht

Algemene voorwaarden * Meer over contracten in het algemeen * Distributiecontracten * Licentieovereenkomst * Franchiseovereenkomst * Advocaat Contracten