De vrouw had een zodanig substantieel van haar vermogen kunnen reserveren en kunnen bestemmen om de inkomensterugval op te vangen op het moment dat de partneralimentatie van rechtswege zou komen te vervallen. Dat de vrouw dit heeft nagelaten dient voor haar rekening en risico te komen en kan er niet toe leiden dat de man gehouden blijft een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw te voldoen.

Bron: Rechtspraak.nl -LJN: BQ2180