Arbeidszaak. Werkneemster vordert betaling van achterstallig salaris. Salaris wordt bepaald aan de hand van een rekenformule, waarbij het inkomenscomponent van het tarief en de CAO als uitgangspunt dienen. De CAO is niet meer van toepassing en de tarieven zijn vrijgegeven, waardoor er een leemte in de arbeidsovereenkomst is ontstaan wat betreft de salariëring. De kantonrechter is van oordeel dat een berekeningsmethodiek waarmee werkneemster een salaris zal verkrijgen dat overeenkomt met het salaris dat zij, uitgaande van een vergelijkbare werkinspanning, verkreeg onder de oude methodiek als vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, redelijk en billijk is.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP3932