De Raad moet constateren dat betrokkene op het moment dat de aanslag, de aanmaning en het dwangbevel hem door de Belastingdienst zijn toegezonden, (nog) niet aan de verplichting had voldaan om zijn adreswijziging (tijdig) door te geven. Aan de Svb komt in dat geval niet de bevoegdheid toe om af te zien van de schuldig nalatig stelling, omdat het in die omstandigheden geheel voor rekening en risico van betrokkene dient te komen indien en wanneer voor hem bestemde post hem niet bereikt. Aan de beoordeling of betrokkene aannemelijk heeft kunnen maken dat, zo er al sprake van zou zijn dat hij de aanslag en/of de aanmaning dan wel het dwangbevel ter zake niet heeft ontvangen, er omstandigheden zijn op grond waarvan het niet ontvangen van de aanslag hem niet aangerekend kan worden, komt de Raad derhalve niet toe. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2067