Geen aansprakelijkheid van de verkopend makelaar jegens de kopers. Een makelaar die bemiddelt bij de verkoop van een onroerende zaak heeft niet alleen verplichtingen jegens de verkoper/opdrachtgever maar is tevens gehouden zorgvuldig te handelen bij de informatieverstrekking aan de koper. Van een redelijk hande­lend en redelijk bekwaam makelaar wordt een hoge mate van zorgvul­digheid gevergd bij het geven van inlichtingen aan concrete gegadigden. Hij dient, alvorens inlichtingen te verstrek­ken, deze eerst op hun juistheid te controleren.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van een verkopend makelaar dat hij de koper (tijdig) wijst op (de consequenties van) het aflopen van een in de koopovereen­komst opgenomen termijn en/of adviseert om tijdig de ontbinding van de koopovereenkomst in te roepen. De door de makelaar, die bij de verkoop van een onroerende zaak bemiddelt, in acht te nemen zorgvuldigheid bij het verstrek­ken van inlichtingen aan potentiële kopers dient niet zo ruim te worden uitgelegd dat die makelaar potentiële kopers moet adviseren om een eigen makelaar in te schakelen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ5103