Afgezien van een jaarlijkse huurprijsaanpassing op grond van de in 1994 ingevoerde consumentenprijsindex, voorziet de wet in de mogelijkheid om bij de kantonrechter een huurprijsaanpassing te bewerkstelligen als de huurprijs niet meer over-eenkomt met de markthuur (onderstreping door de kantonrechter) ter plaatse. Bij overeen-komsten voor bepaalde tijd kan zo’n wijziging worden gevraagd na afloop van de overeen-gekomen periode op de van rechtswege verlengde vaste periode en bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd telkens wanneer 5 jaren zijn verstreken sinds de datum waarop de overeen-komst is ingegaan. Van deze in de wet gegeven regeling kunnen partijen bij overeenkomst niet afwijken.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO0948