4.3. Het door A.V.V. Beheer gestelde gebrek, een verwarmingsinstallatie die gebrekkig functioneert doordat zij niet kan verwarmen tot een binnentemperatuur van meer dan 16 graden Celsius, is een ernstig gebrek dat aan een normaal gebruik van het kantoorpand in de weg staat. De rechtbank is van oordeel dat A.V.V. Beheer geen eigen onderzoeksplicht had naar het gestelde gebrek. Geen onderzoeksplicht kan worden aangenomen ten aanzien van feiten waarop men (ook als professionele partij) in het geheel niet bedacht hoeft te zijn. Bij een pand van tien jaar oud mocht A.V.V. Beheer uitgaan van het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie, nu niet gebleken is van uiterlijk waarneembare verschijnselen of mededelingen van EcoPartners waardoor zij kon vermoeden dat voornoemd gebrek bestond. Het feit dat een huurder de vloerbedekking had gelegd, is geen omstandigheid die ertoe leidt dat bij A.V.V. Beheer het vermoeden had moeten ontstaan dat de verwarmingsinstallatie gebrekkig functioneerde. Gesteld noch gebleken is dat A.V.V. Beheer bekend was, dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de gevolgen van de vloerbedekking op het functioneren van de verwarmingsinstallatie. De omstandigheid dat EcoPartners volledige openheid van zaken heeft gegeven en dat A.V.V. Beheer een professionele partij is, noopt ook niet tot het oordeel dat op A.V.V. Beheer een onderzoeksplicht rustte.
4.4. In het midden kan blijven of EcoPartners wetenschap had van het gestelde gebrek. Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit is niet vereist dat EcoPartners wetenschap had van dat gebrek. Deze wetenschap is alleen relevant in het kader van een eventuele mededelingsplicht van EcoPartners.
4.5. Uit bovenstaande overwegingen volgt dat het pand niet beantwoordde aan de overeenkomst, indien de verwarmingsinstallatie niet tot een binnentemperatuur van meer dan 16 graden Celsius kon verwarmen ten tijde van levering. Indien het gebrek komt vast te staan heeft A.V.V. Beheer de bevoegdheid om de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden en kan zij de koopprijs verminderen met de kosten die zij heeft gemaakt als gevolg van het gebrekkig functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BR3481