Effectenlease. Art. 1:88/89 BW. Is een effectenlease-overeenkomst betreffende certificaten die geen recht geven op dividend (“certificaatproducten”) koop op afbetaling? Het hof: ja, want de certificaten worden aan de lessee afgeleverd zoals bedoeld in art. 7A:1576 lid 1 BW doordat hem het genot ervan wordt verschaft. Voor het aangaan van de effectenlease-overeenkomst is dus de toestemming van de niet-contracterende echtgenoot vereist (op straffe van vernietigbaarheid). Zie ook HR 28 maart 2008, NJ 2009, 578, HR 9 juli 2010, NJ 2010, 438 en Hof Amsterdam 24 augustus 2010, NJF 2010, 364.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ1145