Geen verjaring terugvordering onverschuldigd betaalde WAO-uitkering: De verjaring is (…) binnen de termijn van vijf jaar gestuit bij brief van 20 juni 2005. Daarin heeft het Uwv appellant mededeling gedaan van zijn voornemen om onder meer de onverschuldigd betaalde WAO-uitkering van hem terug te vorderen. Anders dan appellant meent is het rapport werknemersfraude van 3 januari 2005 in dit verband niet van betekenis, nu de uitkomsten van dat rapport niet de thans voorliggende zaak betreffen. Dat dit rapport in de ogen van appellant rechtens niet vaststaat en daarom buiten beschouwing moet blijven, is dus niet van belang. Geen dringende redenen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM3701