Eiser vordert (onder meer) dat gedaagde wordt veroordeeld af te zien van verkoop van de woning waar eiser woont. Bij verkoop zal eiser zich niet meer kunnen beroepen op de huurbescherming die hij thans, althans zodra er een huurovereenkomst tussen hem en gedaagde tot stand komt, ontleent aan de notariële ontbindingsakte van de maatschap van partijen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser geen spoedeisend belang (meer) bij de gevraagde voorziening.

 Partijen zijn het weliswaar (nog) niet eens over de wijze van betaling van de huurpenningen van eiser aan gedaagde, maar dit doet niet af aan het feit dat er ter zitting een huurovereenkomst tot stand is gekomen en de dreiging van verkoop van de woning is weggenomen. Van spoedeisend belang voor de gevraagde voorzieningen in reconventie (onder meer het veroordelen van eiser in conventie tot ontruiming van de woning) is ook geen sprake (meer) aangezien partijen het ter zitting eens zijn geworden over een huurovereenkomst

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP0709