Beschermingsbewind ex art. 1:431 BW naast bewindvoering ex artikel 287 Fw (in kader Wsnp). Betekenis van samenlopende toestemmingsvereisten (1:441 BW respectievelijk artt. 296/297 Fw) in geval van verkoop en (voorgenomen) levering onroerende zaak. Grenzen van beschikkingsbevoegdheid rechthebbende / bewindvoerder in relatie tot rol kantonrechter indien reeds – zonder voorafgaande machtiging kantonrechter – tot verkoop is overgegaan: levering is uitvoeringshandeling waartoe rechthebbende / bewindvoerder krachtens kennelijk niet (in rechte) aangetaste verkoop verplicht is, zodat machtiging kantonrechter niet (meer) aan de orde is.

Bron: rechtspraak.nl