De Colportagewet beoogt de particulier te beschermen die door een verkoper, doorgaans aan huis, wordt overvallen met een aanbod, door de verkoper wordt bewogen dit aanbod te aanvaarden en zich kort daarna realiseert dat hij die aanvaarding onvoldoende heeft overwogen en dat hij daarvan spijt heeft. De particulier heeft op grond van artikel 25 van de Colportagewet het recht binnen 8 dagen (na dagtekening van de betreffende akte bij de Kamer van Koophandel) de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Deze ontbinding heeft terugwerkende kracht. [gedaagde partij] heeft onbetwist gesteld dat hij de internetverkoop vanuit huis verricht, dat het om een hobby gaat en dat hij een voltijds dienstverband heeft bij een bouwonderneming. De kantonrechter is op grond van deze feiten en omstandigheden van oordeel dat de verkoopactiviteiten van [gedaagde partij] een particulier karakter hebben. De zakelijke activiteiten van [gedaagde partij] spelen een zeer ondergeschikte rol zodat hij als particulier als bedoeld in de Colportagewet moet worden beschouwd en de aan die wet ontleende rechtsbescherming heeft behouden.

Conclusie: De overeenkomst is door partijen ondertekend op 23 juni 2010, zodat de buitengerechtelijke ontbinding door [gedaagde partij] (bij brief van 28 juni 2010) in ieder geval tijdig is geschied. [gedaagde partij] is dus niet gehouden de annuleringskosten te voldoen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BN5072