De coronamaatregelen zijn opgeheven en we gaan weer massaal uit. We ontmoeten nieuwe mensen en een gezellige avond kan, met een beetje verbeelding, leiden tot een ongeplande “gezinsuitbreiding”. Wat zijn de rechten en plichten van de man dan?

Erkenning

Door erkenning ontstaat een juridische band tussen de man en het kind. De man wordt onderhoudsplichtig en het kind wordt wettelijk erfgenaam van de man. De moeder en de man kunnen het kind de achternaam van de man geven en het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de man.

De man hoeft het kind niet te erkennen. Wil hij het kind erkennen, dan kan dat met toestemming van de moeder. Is de moeder echter gehuwd of is zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt dat de partner van de moeder vermoed wordt de vader van het kind te zijn.[1] Dit uitgangspunt dient de rechtszekerheid over het bestaan van familiebanden. De verwekker kan in die situatie het kind niet erkennen, ook niet met toestemming van de moeder.

Is het kind niet erkend door een ander en verleent de moeder geen toestemming, dan kan de man vervangende toestemming aan de rechter vragen.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is de verplichting het kind te verzorgen en op te voeden, de kosten voor het kind te voldoen, de eigendommen van het kind te beheren en in rechte voor het kind op te treden. Wanneer het kind geboren wordt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van moeder, dan krijgt de partner van moeder ook het ouderlijk gezag. Als ouders niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, dan krijgt de man niet automatisch het gezag.

De man hoeft het ouderlijk gezag niet aan te vragen. Wanneer de moeder alleen met het ouderlijk gezag is belast, dan kan de man met medewerking van de moeder het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen. Werkt de moeder niet mee, dan kan de man na de erkenning de rechtbank verzoeken om hem te belasten met het ouderlijk gezag.[2]

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een onderhoudsplicht om in de kosten van het kind, zoals de kosten van verzorging, onderhoud en studie bij te dragen tot uiterlijk het 21ste levensjaar.

Voor een onderhoudsplicht is het niet nodig dat het kind is erkend of dat de man samen met de moeder is belast met het ouderlijk gezag. Wanneer de man een kind heeft verwekt, dan kan de moeder van het kind vragen om kinderalimentatie. De man kan geconfronteerd worden met financiële consequenties, ook als de “gezinsuitbreiding” niet bewust of wenselijk was.

Omgang

Omgang en contact met een kind kunnen plaatsvinden met medewerking van moeder. Als zij niet meewerkt, het kind niet erkend is en er ook geen sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kan de man de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. [3]

Het enkel verwekken van een kind is onvoldoende voor een omgangsregeling. Er zullen door de man meer feiten en omstandigheden gesteld moeten worden waaruit blijkt dat tussen de man en het kind een vorm van familieleven bestaat. Dit is aannemelijker als de man een rol in de opvoeding en verzorging van het kind heeft.

Informatie- en consultatieplicht

Al hetgeen hiervoor is opgemerkt onder omgang kan ook worden gebruikt bij de beoordeling van het verzoek om informatieverstrekking.[4]  Uit artikel 1:377b lid 1 BW volgt dat de ouder die met het gezag is belast (veelal de moeder), gehouden is om de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze te raadplegen – zo nodig door tussenkomst van derden – over daaromtrent te nemen beslissingen.

Resumé

Een man kan met vergaande persoonlijke en financiële consequenties te maken krijgen als hij een kind verwerkt. Wij kunnen u adviseren over uw positie en uw wensen.

[1]Zie onder meer artikel 1:199, aanhef en onder a BW.
[2] Ingevolge artikel 1:253c lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de tot het gezag bevoegde ouder van het kind, die nimmer het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren heeft uitgeoefend, de rechter verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag over het kind te belasten.
[3]artikel 1:377a lid 1 BW
[4]Een informatieverzoek kan onder het toepassingsbereik van private life zoals verwoord in artikel 8 EVRM vallen.