Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten faillissement een (dwang)akkoord aan crediteuren op te leggen. Het doel is om een noodlijdende maar levensvatbare onderneming te herstructureren of een noodlijdende onderneming gecontroleerd te staken (liquideren) zonder negatieve gevolgen die een faillissement met zich meebrengt zoals waardevernietiging. De WHOA is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten maar biedt de nodige tools om tot een succesvolle herstructurering te komen. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheid om (lang)lopende overeenkomsten te beëindigen.

Molensteen

Langlopende verplichtingen uit overeenkomst kunnen als een molensteen om de nek van een onderneming hangen. Denk bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst, leaseovereenkomst, afnameverplichting, maar ook langdurige exclusiviteit. Bij wijzigende omstandigheden kan een langlopende overeenkomst een bedreiging voor de continuïteit van het bedrijf worden.

Een crediteurenakkoord onder de WHOA geeft de mogelijkheid om een overeenkomst, als aan de voorwaarden wordt voldaan, op te zeggen op relatief korte termijn. De wederpartij lijdt doorgaans schade als gevolg van de opzegging maar die schade wordt betrokken in het akkoord. Dan wordt een percentage van de schade voldaan, maar in ieder geval méér dan in het geval van faillissement. De onderneming kan na herstructurering verder zonder de last van de overeenkomst, of verder op nieuwe voorwaarden.

Kip met de gouden eieren

Van de andere kant bekeken is het vervelend om een langlopende overeenkomst onder gunstige voorwaarden opgezegd te zien worden tegen een percentage van de schade. In geval van een aangenomen akkoord dat aan de voorwaarden voor homologatie door de rechter voldoet, is daar echter niet veel aan te doen. De kip met de gouden eieren wordt geslacht.
Wat werkt is ervoor te zorgen zo hoog mogelijk in de rangorde van schuldeisers te staan. Daarmee is de uitganspositie bij het akkoord, de uitkering bij faillissement, zo gunstig mogelijk. Het akkoord dient immers beter te zijn dan die uitgangspositie.

Indien u wordt geconfronteerd met een dreigende opzegging onder de WHOA, kan aan de hand van een lopende overeenkomst worden beoordeeld of de positie moet worden geoptimaliseerd. Bij een nog te sluiten langlopende overeenkomst liggen alle mogelijkheden die bijdragen aan een optimale uitgangspositie bij een (gedwongen) voortijdige beëindiging nog open. Besteed er dan aandacht aan. Dat draagt immers ook bij aan het beperken van gebruikelijk debiteurenrisico.

Meer weten?

Meer informatie of hulp nodig? Neem dan contact op met mr. Mark Loef, advocaat ondernemingsrecht bij Daniels Huisman Advocaten te Deventer.
Daniels Huisman Advocaten
mr. Mark Loef
E-mail: loef@danielshuisman.nl
Telefoon: (0570) 613327